sobota 28 marca 2020     Aniela, Sykstus, Joanna
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Lubuskie ma Program Pomocy Społecznej
Radni Województwa Lubuskiego przyjęli Wojewódzki Program Pomocy Społecznej. Określa on wyzwania i założenia pomocy społecznej wobec możliwości, zasobów i zdiagnozowanych potrzeb województwa lubuskiego. Przedstawia także główne problemy społeczne, które dotykają mieszańców regionu. Wyznacza kierunki działania związane z poprawą życia mieszkańców, jak również z zapobieganiem ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Działania zapisane w tym dokumencie maja także na celu realizację przedsięwzięć na rzecz zmniejszania ubóstwa mieszkańców województwa lubuskiego. Program realizowany będzie przez samorządy terytorialne, ich jednostki organizacyjne, instytucje oraz podmioty zobligowane do podejmowania działań w tym zakresie oraz organizacje pozarządowe.

Cele główne Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej:
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży
  • Doskonalenie systemu wsparcia dla osób starszych
  • Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie
  • Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej
  • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Planowane jest wsparcie niżej wymienionych obszarów:

1. kultura - planowane wydatki 76.000 zł


Zadanie: rozwój kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania i inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów kulturowych Województwa, obejmujących w szczególności:

- organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki, ich krajowa i zagraniczna promocja oraz fundowanie nagród,

- wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek, czasopism periodyków i druków ulotnych, opracowań informacyjnych, badawczych, krytycznych i przekładów literatury - w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu obrazu i dźwięku,

- wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz ochronę unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych i ich warsztatów,

- działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,

- udział zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych z województwa lubuskiego w festiwalach, przeglądach i konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,

- działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,

- organizowanie uroczystości i imprez związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic,

- wspieranie realizacji innowacyjnych projektów artystycznych,

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i historii narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. turystyka regionalna - planowane wydatki 50.000 zł

Zadanie: działania w zakresie promowania turystyki i krajoznawstwa w województwie

lubuskim obejmujące w szczególności:

a) wypoczynek dzieci i młodzieży: wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży, mającego na celu upowszechnianie turystyki i wiedzy na temat regionu, budowanie tożsamości regionalnej, zapoznanie z historią i dziedzictwem kulturowym regionu;

b) turystyka i krajoznawstwo: działalność krajoznawcza na temat województwa lubuskiego, promowanie walorów turystycznych regionu, lokalnych produktów i atrakcji turystycznych poprzez organizację konferencji, spotkań, seminariów, warsztatów, szkoleń i udział w targach branżowych, prezentacjach, przygotowanie i druk wydawnictw informacyjno - promocyjnych na temat atrakcji turystycznych, regionu opatrzonych marka „Lubuskie warte zachodu", tworzenie, promowanie nowych oraz renowacja istniejących szlaków turystycznych w województwie lubuskim, tworzenie i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie województwa lubuskiego, tworzenie i promocja sieciowych produktów turystycznych b zasięgu regionalnym i ponadregionalnym.

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - planowane wydatki 68.500 zł


Zadanie: działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012 - 2017 obejmujące:

a) profilaktyka uzależnienia od alkoholu oraz edukacja zdrowotna:

- prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu (kampanie, szkolenia),

- udzielanie wsparcia na tworzenie nowych oraz istniejących miejsc wsparcia środowiskowego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, a także oferującym pomoc dzieciom z FASD,

- wspieranie działań mających na celu rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, tworzenie i upowszechnianie działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym ,

- organizowanie szkoleń dla pracowników świetlic z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo-wychowawczym oraz innych grup zawodowych (nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia itp.) w zakresie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieci z FASD i.in.

b) leczenie, rehabilitacja uzależnienia od alkoholu i reintegracja społeczna;

- wspieranie działań poszerzających oferty programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu,

- upowszechnianie ofert programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i pijących szkodliwie, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego (dokształcanie, nabycie nowych umiejętności oraz dodatkowych kwalifikacji zawodowych),

- wspieranie działalności środowisk abstynenckich,

- wspieranie rozwoju systemu specjalistycznego wsparcia udzielanego osobom wykluczonym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym na skutek uzależnienia od alkoholu, zmierzającego do ich integracji społecznej,

- wspieranie działań w zakresie zapewnienia hosteli i mieszkań socjalnych dla osób po zakończonej terapii (z udokumentowana abstynencją;

c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemami alkoholowymi:


- wspieranie działań na rzecz upowszechniania programów i metod pomocy psychologicznej,

terapeutycznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinach alkoholowych - dorosłych i dzieci,

- prowadzenie działalności szkoleniowej oraz konferencji dla przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym, w tym policjantów, kadry pomocy społecznej, nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkołach i placówkach systemu oświaty, kuratorów sadowych, sędziów i prokuratorów, członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pracowników ochrony zdrowia, pracowników lecznictwa odwykowego,

- wspieranie działań na rzecz doskonalenia metod interwencji i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę ,,Niebieskie Karty" i.in.

Zobacz ogłoszenie:

http://www.bip.lubuskie.pl/247/1298/Ogloszenie_o_otwartym_konkursie_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_
Wojewodztwa_Lubuskiego_w_2015_roku_w_zakresie_kultury_2C_turystyki_
regionalnej_oraz_przeciwdzialania_uzaleznieniom_i_patologiom_spolecznym/

Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 8 stycznia 2015 roku w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

LUM

29 grudnia 2014 22:56, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Uaktualnione zarządzenia duszpasterskie na czas pandemii
26 marca bp Tadeusz Lityński wydał uaktualnione zarządzenia odnoszące się do duszpasterstwa w okresie zmagań z pandemią koronawirusa. Obszerny, liczący ... <czytaj dalej>
Zmiany w kursowaniu pociągów
Publikujemy komunikat w sprawie kursowania pociągów POLREGIO. W związku z wdrożeniem nadzwyczajnych rządowych rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie ... <czytaj dalej>
Sytuacja epidemiologiczna w Gorzowie
Publikujemy komunikat Urzędu Miasta w Gorzowie w sprawie sytuacji związanej z koronawirusem. Wczoraj informowaliśmy o kolejnym zachorowaniu w województwie. Szczegóły tu: ... <czytaj dalej>
Ograniczenia w wydziale komunikacji
Celem ograniczenia przebywania w jednym pomieszczeniu wielu osób, od poniedziałku (16 marca) w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta przy ulicy Myśliborskiej ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Kaskada Group Sp. z o.o.

ul. Grobla 8, Gorzów Wlkp.
tel. 95 737 00 33
branża: Nieruchomości - kupno, sprzedaż, wynajem <czytaj dalej>
Karol Gąsiorek Usługi Geodezyjne

ul. Witosa 7 /10, Gorzów Wlkp.
tel. 603 952 223
branża: Geodezja - usługi, sprzęt <czytaj dalej>
"VIVIENNE" Salon Urody

ul. Herberta 3, Gorzów Wlkp.
tel. 793 053 975
branża: Kosmetyczne salony, gabinety <czytaj dalej>

Uaktualnione zarządzenia duszpasterskie na czas pandemii
26 marca bp Tadeusz Lityński wydał uaktualnione zarządzenia odnoszące się ... <czytaj dalej>
24III2020 - zamrożenie życia
24III2020. Premier ogłosił kolejne ograniczenia związane z przemieszczaniem się i zakaz ... <czytaj dalej>
Cały kraj szyje maseczki.
Szyją i w Gorzowie
Ten pomysł zrodził się w głowie pracownicy Zespołu Szkół Odzieżowych ... <czytaj dalej>
Inny Dzień Pioniera
Zbliża się 28 marca. To Dzień Pioniera i rocznica ustanowienia ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« marzec 2020 »
P W Ś C P S N
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Pytania tendencyjne
Mamy w kraju stan epidemiczny. Dla zwykłego człowieka to stan nadzwyczajny. Wszystko od ponad tygodnia zmieniło się w życiu niemal każdego Polaka. Ale ta nadzwyczajna sytuacja dla niektórych nic nie ... <czytaj dalej>
Tajemnica mojej wyobraźni
Pod hasłem „Tajemnica mojej wyobraźni” rusza 18. edycja ogólnopolskiego konkursu <czytaj dalej>
Lubuskie Wawrzyny 2019 – zaproszenie do konkursu
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 6b.jpg
Hanna Kaup:
27III2020 - niesiemy pomoc
27III2020. Sytuacja, w jakiej się znajdujemy od początku miesiąca i rosnąca ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
26III2020 - ograniczenia do dwóch osób
26III2020. Obowiązują dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Do 11 kwietnia rząd wprowadził ograniczenia ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Siedem rad, jak nie dać się hackerom
SMS-y na temat szczepień przeciwko koronawirusowi z obietnicą zwrotu 70 ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Kto wytwarza więcej śmieci? Polak czy Duńczyk?
I co z tego wynika
Odpowiedzialne i efektywne gospodarowanie odpadami to jeden z największych problemów ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_5592:
Czas pionierów skończył się z odejściem Jędrzejczaka - powiedział towarzysz. Pionierzy Jędrzejczaka z tego forum: Put wsiegda budiet sonce...M <czytaj dalej>
Anonim_3781:
Andrzej ty znowu swoje... nie potrzebuje twoich tlumaczen tym bardziej face to face...watpliwa a tym bardziej zbedna dla mnie przyjemność ...a ruga <czytaj dalej>
Anonim_6757:
Mogę panią redaktor uspokoić. Właśnie się dowiedziałem z dobrego źródła (pracownik urząd wojewódzki) że mają wszystkie dane i wszystko j <czytaj dalej>
Anonim_6234:
ludzie maja prawo do informacji ale nie ku.. w panstwie pisowskim!
dzięki za te informacje vo myslalem ze w Gorzowie nie ma przypadkow koronawir <czytaj dalej>
Taczka :
Aleś ty naiwny. Czas pionierów i tego pomnika skończył się z odejściem Jędrzejczaka. Ale, ale jest Jan Kaczanowski, kolejarz podobno-widywany p <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej