czwartek 2 kwietnia 2020     Maria, Franciszek, Urban
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Lubuskie ma Program Pomocy Społecznej
Radni Województwa Lubuskiego przyjęli Wojewódzki Program Pomocy Społecznej. Określa on wyzwania i założenia pomocy społecznej wobec możliwości, zasobów i zdiagnozowanych potrzeb województwa lubuskiego. Przedstawia także główne problemy społeczne, które dotykają mieszańców regionu. Wyznacza kierunki działania związane z poprawą życia mieszkańców, jak również z zapobieganiem ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Działania zapisane w tym dokumencie maja także na celu realizację przedsięwzięć na rzecz zmniejszania ubóstwa mieszkańców województwa lubuskiego. Program realizowany będzie przez samorządy terytorialne, ich jednostki organizacyjne, instytucje oraz podmioty zobligowane do podejmowania działań w tym zakresie oraz organizacje pozarządowe.

Cele główne Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej:
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży
  • Doskonalenie systemu wsparcia dla osób starszych
  • Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie
  • Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej
  • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Planowane jest wsparcie niżej wymienionych obszarów:

1. kultura - planowane wydatki 76.000 zł


Zadanie: rozwój kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania i inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów kulturowych Województwa, obejmujących w szczególności:

- organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki, ich krajowa i zagraniczna promocja oraz fundowanie nagród,

- wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek, czasopism periodyków i druków ulotnych, opracowań informacyjnych, badawczych, krytycznych i przekładów literatury - w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu obrazu i dźwięku,

- wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz ochronę unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych i ich warsztatów,

- działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,

- udział zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych z województwa lubuskiego w festiwalach, przeglądach i konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,

- działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,

- organizowanie uroczystości i imprez związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic,

- wspieranie realizacji innowacyjnych projektów artystycznych,

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i historii narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. turystyka regionalna - planowane wydatki 50.000 zł

Zadanie: działania w zakresie promowania turystyki i krajoznawstwa w województwie

lubuskim obejmujące w szczególności:

a) wypoczynek dzieci i młodzieży: wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży, mającego na celu upowszechnianie turystyki i wiedzy na temat regionu, budowanie tożsamości regionalnej, zapoznanie z historią i dziedzictwem kulturowym regionu;

b) turystyka i krajoznawstwo: działalność krajoznawcza na temat województwa lubuskiego, promowanie walorów turystycznych regionu, lokalnych produktów i atrakcji turystycznych poprzez organizację konferencji, spotkań, seminariów, warsztatów, szkoleń i udział w targach branżowych, prezentacjach, przygotowanie i druk wydawnictw informacyjno - promocyjnych na temat atrakcji turystycznych, regionu opatrzonych marka „Lubuskie warte zachodu", tworzenie, promowanie nowych oraz renowacja istniejących szlaków turystycznych w województwie lubuskim, tworzenie i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie województwa lubuskiego, tworzenie i promocja sieciowych produktów turystycznych b zasięgu regionalnym i ponadregionalnym.

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - planowane wydatki 68.500 zł


Zadanie: działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012 - 2017 obejmujące:

a) profilaktyka uzależnienia od alkoholu oraz edukacja zdrowotna:

- prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu (kampanie, szkolenia),

- udzielanie wsparcia na tworzenie nowych oraz istniejących miejsc wsparcia środowiskowego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, a także oferującym pomoc dzieciom z FASD,

- wspieranie działań mających na celu rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, tworzenie i upowszechnianie działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym ,

- organizowanie szkoleń dla pracowników świetlic z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo-wychowawczym oraz innych grup zawodowych (nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia itp.) w zakresie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieci z FASD i.in.

b) leczenie, rehabilitacja uzależnienia od alkoholu i reintegracja społeczna;

- wspieranie działań poszerzających oferty programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu,

- upowszechnianie ofert programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i pijących szkodliwie, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego (dokształcanie, nabycie nowych umiejętności oraz dodatkowych kwalifikacji zawodowych),

- wspieranie działalności środowisk abstynenckich,

- wspieranie rozwoju systemu specjalistycznego wsparcia udzielanego osobom wykluczonym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym na skutek uzależnienia od alkoholu, zmierzającego do ich integracji społecznej,

- wspieranie działań w zakresie zapewnienia hosteli i mieszkań socjalnych dla osób po zakończonej terapii (z udokumentowana abstynencją;

c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemami alkoholowymi:


- wspieranie działań na rzecz upowszechniania programów i metod pomocy psychologicznej,

terapeutycznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinach alkoholowych - dorosłych i dzieci,

- prowadzenie działalności szkoleniowej oraz konferencji dla przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym, w tym policjantów, kadry pomocy społecznej, nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkołach i placówkach systemu oświaty, kuratorów sadowych, sędziów i prokuratorów, członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pracowników ochrony zdrowia, pracowników lecznictwa odwykowego,

- wspieranie działań na rzecz doskonalenia metod interwencji i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę ,,Niebieskie Karty" i.in.

Zobacz ogłoszenie:

http://www.bip.lubuskie.pl/247/1298/Ogloszenie_o_otwartym_konkursie_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_
Wojewodztwa_Lubuskiego_w_2015_roku_w_zakresie_kultury_2C_turystyki_
regionalnej_oraz_przeciwdzialania_uzaleznieniom_i_patologiom_spolecznym/

Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 8 stycznia 2015 roku w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

LUM

29 grudnia 2014 22:56, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Uaktualnione zarządzenia duszpasterskie na czas pandemii
26 marca bp Tadeusz Lityński wydał uaktualnione zarządzenia odnoszące się do duszpasterstwa w okresie zmagań z pandemią koronawirusa. Obszerny, liczący ... <czytaj dalej>
Zmiany w kursowaniu pociągów
Publikujemy komunikat w sprawie kursowania pociągów POLREGIO. W związku z wdrożeniem nadzwyczajnych rządowych rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie ... <czytaj dalej>
Sytuacja epidemiologiczna w Gorzowie
Publikujemy komunikat Urzędu Miasta w Gorzowie w sprawie sytuacji związanej z koronawirusem. Wczoraj informowaliśmy o kolejnym zachorowaniu w województwie. Szczegóły tu: ... <czytaj dalej>
Ograniczenia w wydziale komunikacji
Celem ograniczenia przebywania w jednym pomieszczeniu wielu osób, od poniedziałku (16 marca) w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta przy ulicy Myśliborskiej ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Schody Świata" Wiesław Rybski

ul. Sczanieckiej 19 c lok. 2, Gorzów Wlkp.
tel. 95 723 05 17
branża: Schody <czytaj dalej>
Kiosk Wielobranżowy "Snoopy" Filip Łukaszewicz

ul. FredryGorzów Wlkp.,
tel. 505 161 043
branża: Kioski <czytaj dalej>

Chlorator od gorzowskich wodociągów
Dzięki Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, cieki szpitala zakaźnego będą wolne ... <czytaj dalej>
Jak radzić sobie z lękiem
Od wtorku 31 marca, na kanale YouTube Akademia NFZ będą ... <czytaj dalej>
Siedem rad, jak nie dać się hackerom
SMS-y na temat szczepień przeciwko koronawirusowi z obietnicą zwrotu 70 ... <czytaj dalej>
Kto wytwarza więcej śmieci? Polak czy Duńczyk?
I co z tego wynika
Odpowiedzialne i efektywne gospodarowanie odpadami to jeden z największych problemów ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« kwiecień 2020 »
P W Ś C P S N
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Pytania tendencyjne
Mamy w kraju stan epidemiczny. Dla zwykłego człowieka to stan nadzwyczajny. Wszystko od ponad tygodnia zmieniło się w życiu niemal każdego Polaka. Ale ta nadzwyczajna sytuacja dla niektórych nic nie ... <czytaj dalej>
Tajemnica mojej wyobraźni
Pod hasłem „Tajemnica mojej wyobraźni” rusza 18. edycja ogólnopolskiego konkursu <czytaj dalej>
Lubuskie Wawrzyny 2019 – zaproszenie do konkursu
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - aaa.jpg
Hanna Kaup:
1IV2020 - prima aprilis
1IV2020. Wydawać by się mogło, że w sytuacji epidemii i coraz ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
31III2020 - coraz trudniej
31III2020. Ostatni dzień marca. Rząd w czasie kolejnej konferencji poinformował Polaków ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Czym jest koronawirus
Dr Dawid Ciemięga pochodzi z Tychów. Jest lekarzem pediatrą i ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Siedem rad, jak nie dać się hackerom
SMS-y na temat szczepień przeciwko koronawirusowi z obietnicą zwrotu 70 ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Darlene:
Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from this site, and
yur views arre fastidious in favor of new people.
<czytaj dalej>
Anonim_6234:
myślę źe marszałek Polakowa specjalnie wzięła do siebie do zielonej góry chorych na koronawirusa z regionu gorzowskiego żeby wysłupłać jaki <czytaj dalej>
Anonim_4866:
Teraz Faraon to ja. Ludzie się zmieniają. <czytaj dalej>
Anonim_8674:
Żenujące, ponizajace dla przyznajacego nagrode, ze nie sprawdza, nie czyta , nie weryfikuje i dla odbierajacego za to co zrobili tylu pracownikom. W <czytaj dalej>
Anonim_2726:
nosił wilk razy kilka, ponieśli jednego i drugiego wilka <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej