czwartek 25 lutego 2021     Wiktor, Cezary, Zygfryd
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Lubuskie ma Program Pomocy Społecznej
Radni Województwa Lubuskiego przyjęli Wojewódzki Program Pomocy Społecznej. Określa on wyzwania i założenia pomocy społecznej wobec możliwości, zasobów i zdiagnozowanych potrzeb województwa lubuskiego. Przedstawia także główne problemy społeczne, które dotykają mieszańców regionu. Wyznacza kierunki działania związane z poprawą życia mieszkańców, jak również z zapobieganiem ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Działania zapisane w tym dokumencie maja także na celu realizację przedsięwzięć na rzecz zmniejszania ubóstwa mieszkańców województwa lubuskiego. Program realizowany będzie przez samorządy terytorialne, ich jednostki organizacyjne, instytucje oraz podmioty zobligowane do podejmowania działań w tym zakresie oraz organizacje pozarządowe.

Cele główne Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej:
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży
  • Doskonalenie systemu wsparcia dla osób starszych
  • Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie
  • Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej
  • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Planowane jest wsparcie niżej wymienionych obszarów:

1. kultura - planowane wydatki 76.000 zł


Zadanie: rozwój kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania i inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów kulturowych Województwa, obejmujących w szczególności:

- organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki, ich krajowa i zagraniczna promocja oraz fundowanie nagród,

- wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek, czasopism periodyków i druków ulotnych, opracowań informacyjnych, badawczych, krytycznych i przekładów literatury - w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu obrazu i dźwięku,

- wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz ochronę unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych i ich warsztatów,

- działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,

- udział zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych z województwa lubuskiego w festiwalach, przeglądach i konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,

- działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,

- organizowanie uroczystości i imprez związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic,

- wspieranie realizacji innowacyjnych projektów artystycznych,

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i historii narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. turystyka regionalna - planowane wydatki 50.000 zł

Zadanie: działania w zakresie promowania turystyki i krajoznawstwa w województwie

lubuskim obejmujące w szczególności:

a) wypoczynek dzieci i młodzieży: wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży, mającego na celu upowszechnianie turystyki i wiedzy na temat regionu, budowanie tożsamości regionalnej, zapoznanie z historią i dziedzictwem kulturowym regionu;

b) turystyka i krajoznawstwo: działalność krajoznawcza na temat województwa lubuskiego, promowanie walorów turystycznych regionu, lokalnych produktów i atrakcji turystycznych poprzez organizację konferencji, spotkań, seminariów, warsztatów, szkoleń i udział w targach branżowych, prezentacjach, przygotowanie i druk wydawnictw informacyjno - promocyjnych na temat atrakcji turystycznych, regionu opatrzonych marka „Lubuskie warte zachodu", tworzenie, promowanie nowych oraz renowacja istniejących szlaków turystycznych w województwie lubuskim, tworzenie i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie województwa lubuskiego, tworzenie i promocja sieciowych produktów turystycznych b zasięgu regionalnym i ponadregionalnym.

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - planowane wydatki 68.500 zł


Zadanie: działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012 - 2017 obejmujące:

a) profilaktyka uzależnienia od alkoholu oraz edukacja zdrowotna:

- prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu (kampanie, szkolenia),

- udzielanie wsparcia na tworzenie nowych oraz istniejących miejsc wsparcia środowiskowego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, a także oferującym pomoc dzieciom z FASD,

- wspieranie działań mających na celu rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, tworzenie i upowszechnianie działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym ,

- organizowanie szkoleń dla pracowników świetlic z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo-wychowawczym oraz innych grup zawodowych (nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia itp.) w zakresie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieci z FASD i.in.

b) leczenie, rehabilitacja uzależnienia od alkoholu i reintegracja społeczna;

- wspieranie działań poszerzających oferty programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu,

- upowszechnianie ofert programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i pijących szkodliwie, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego (dokształcanie, nabycie nowych umiejętności oraz dodatkowych kwalifikacji zawodowych),

- wspieranie działalności środowisk abstynenckich,

- wspieranie rozwoju systemu specjalistycznego wsparcia udzielanego osobom wykluczonym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym na skutek uzależnienia od alkoholu, zmierzającego do ich integracji społecznej,

- wspieranie działań w zakresie zapewnienia hosteli i mieszkań socjalnych dla osób po zakończonej terapii (z udokumentowana abstynencją;

c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemami alkoholowymi:


- wspieranie działań na rzecz upowszechniania programów i metod pomocy psychologicznej,

terapeutycznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinach alkoholowych - dorosłych i dzieci,

- prowadzenie działalności szkoleniowej oraz konferencji dla przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym, w tym policjantów, kadry pomocy społecznej, nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkołach i placówkach systemu oświaty, kuratorów sadowych, sędziów i prokuratorów, członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pracowników ochrony zdrowia, pracowników lecznictwa odwykowego,

- wspieranie działań na rzecz doskonalenia metod interwencji i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę ,,Niebieskie Karty" i.in.

Zobacz ogłoszenie:

http://www.bip.lubuskie.pl/247/1298/Ogloszenie_o_otwartym_konkursie_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_
Wojewodztwa_Lubuskiego_w_2015_roku_w_zakresie_kultury_2C_turystyki_
regionalnej_oraz_przeciwdzialania_uzaleznieniom_i_patologiom_spolecznym/

Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 8 stycznia 2015 roku w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

LUM

29 grudnia 2014 22:56, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Lekarz został zwolniony
W ślad za materiałem „Tragiczny finał” publikujemy kolejne oświadczenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Tekst „Tragiczny finał” czytaj tu: http://www.egorzowska.pl/pokaz,czlowiek,10690,tragiczny_final_, A oto ... <czytaj dalej>
Lubuskie ma Strategię Rozwoju
Radni województwa przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego z perspektywą do 2030 roku. Za głosowało 28 radnych, wstrzymało się 2 radnych, ... <czytaj dalej>
Dzień modlitwy i pokuty
Pierwszy piątek Wielkiego Postu, przypadający w tym roku 19 lutego, jest dniem pokuty i modlitwy za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich ... <czytaj dalej>
Chirurgia ogólna wraca do pracy
Dobra wiadomość dla pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Oddział wznawia ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Grobys Sławomir Usługi Geodezyjne

ul. Siedlicka 75, Gorzów Wlkp.
tel. 95 726 38 29
branża: Geodezja - usługi, sprzęt <czytaj dalej>
"Komandor Woźniak" S.C. Piotr Woźniak Sylwia Woźniak

ul. Obrońców Pokoju 82 d, Gorzów Wlkp.
tel. 95 724 04 80
branża: Meble <czytaj dalej>

15 tysięcy za pomysł
15 tys. zł na jeden pomysł. W sumie prawie milion. ... <czytaj dalej>
Tragiczny finał
Drugą połowę minionego tygodnia zdominowała w Gorzowie sprawa 80-letniego mężczyzny, ... <czytaj dalej>
Najstarszy Niedźwiedź w Polsce
W tym roku będzie obchodził swoje 620-lecie. Każdego dnia możecie ... <czytaj dalej>
Uwaga! Ważna zmiana
Uwaga Pacjenci z grupy 0 i seniorzy. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« luty 2021 »
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Jesteśmy ofiarami narodowego bałaganu
Takiego bałaganu w życiu tego kraju nie pamiętam, jak żyję. Od karuzeli niespójnych informacji, kłamliwych wieści, negatywnych komentarzy i wszelkiej maści fake newsów, a także tzw. sensacji, które rozbudzają w ... <czytaj dalej>
15 tysięcy za pomysł
15 tys. zł na jeden pomysł. W sumie prawie milion. <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie zaprasza do udziału <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - facet2b.jpg
Hanna Kaup:
Najstarszy Niedźwiedź w Polsce
W tym roku będzie obchodził swoje 620-lecie. Każdego dnia możecie ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Mach Mach, czyli Machiavelli Machulskiego
Na ten dzień czekałam jak wielu innych z utęsknieniem. Już ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Przemoc, której nie widać
Wyniki ankiety SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce. Ponad połowa nastolatków doświadczyła ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Jaka najlepsza?
Jaka szczoteczka jest najlepsza: tradycyjna, elektryczna czy soniczna? Jaką wybrać, ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_5386:
Jak można mieć depresję, skoro w Polsce nie ma problemów ? Gospodarka kwitnie, wyprzedza Japonię. <czytaj dalej>
Anonim_3962:
Wiesz to się bardzo łatwo udziela takich rad po fakcie. Zresztą nie wiemy jak bardzo rodzina była w to zaangażowana i jakie informacje o pacjenci <czytaj dalej>
Anonim_4851:
Bardzo dobra reakcja czerwonego szpitala w spr swojego personelu. Nie wiem czy nie powinno zostac wszczete postępowanie dowodowe o nieumyślne doprow <czytaj dalej>
Anonim_2836:
cyt. "A co ty chcesz od rodziny?..."
w normalnej rodzinie ktoś z najbliższych pacjenta pojechałby taksówką, MZK lub czymkolwiek <czytaj dalej>
Anonim_3962:
Wypchano pacjenta ze szpitala po pięciu godzinach! Weź ty się ogarnij z takimi durnymi komentarzami. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej