środa 19 lutego 2020     Arnold, Konrad, Marceli
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Lubuskie ma Program Pomocy Społecznej
Radni Województwa Lubuskiego przyjęli Wojewódzki Program Pomocy Społecznej. Określa on wyzwania i założenia pomocy społecznej wobec możliwości, zasobów i zdiagnozowanych potrzeb województwa lubuskiego. Przedstawia także główne problemy społeczne, które dotykają mieszańców regionu. Wyznacza kierunki działania związane z poprawą życia mieszkańców, jak również z zapobieganiem ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Działania zapisane w tym dokumencie maja także na celu realizację przedsięwzięć na rzecz zmniejszania ubóstwa mieszkańców województwa lubuskiego. Program realizowany będzie przez samorządy terytorialne, ich jednostki organizacyjne, instytucje oraz podmioty zobligowane do podejmowania działań w tym zakresie oraz organizacje pozarządowe.

Cele główne Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej:
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży
  • Doskonalenie systemu wsparcia dla osób starszych
  • Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie
  • Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej
  • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Planowane jest wsparcie niżej wymienionych obszarów:

1. kultura - planowane wydatki 76.000 zł


Zadanie: rozwój kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania i inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów kulturowych Województwa, obejmujących w szczególności:

- organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki, ich krajowa i zagraniczna promocja oraz fundowanie nagród,

- wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek, czasopism periodyków i druków ulotnych, opracowań informacyjnych, badawczych, krytycznych i przekładów literatury - w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu obrazu i dźwięku,

- wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz ochronę unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych i ich warsztatów,

- działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,

- udział zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych z województwa lubuskiego w festiwalach, przeglądach i konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,

- działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,

- organizowanie uroczystości i imprez związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic,

- wspieranie realizacji innowacyjnych projektów artystycznych,

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i historii narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. turystyka regionalna - planowane wydatki 50.000 zł

Zadanie: działania w zakresie promowania turystyki i krajoznawstwa w województwie

lubuskim obejmujące w szczególności:

a) wypoczynek dzieci i młodzieży: wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży, mającego na celu upowszechnianie turystyki i wiedzy na temat regionu, budowanie tożsamości regionalnej, zapoznanie z historią i dziedzictwem kulturowym regionu;

b) turystyka i krajoznawstwo: działalność krajoznawcza na temat województwa lubuskiego, promowanie walorów turystycznych regionu, lokalnych produktów i atrakcji turystycznych poprzez organizację konferencji, spotkań, seminariów, warsztatów, szkoleń i udział w targach branżowych, prezentacjach, przygotowanie i druk wydawnictw informacyjno - promocyjnych na temat atrakcji turystycznych, regionu opatrzonych marka „Lubuskie warte zachodu", tworzenie, promowanie nowych oraz renowacja istniejących szlaków turystycznych w województwie lubuskim, tworzenie i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie województwa lubuskiego, tworzenie i promocja sieciowych produktów turystycznych b zasięgu regionalnym i ponadregionalnym.

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - planowane wydatki 68.500 zł


Zadanie: działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012 - 2017 obejmujące:

a) profilaktyka uzależnienia od alkoholu oraz edukacja zdrowotna:

- prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu (kampanie, szkolenia),

- udzielanie wsparcia na tworzenie nowych oraz istniejących miejsc wsparcia środowiskowego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, a także oferującym pomoc dzieciom z FASD,

- wspieranie działań mających na celu rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, tworzenie i upowszechnianie działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym ,

- organizowanie szkoleń dla pracowników świetlic z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo-wychowawczym oraz innych grup zawodowych (nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia itp.) w zakresie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieci z FASD i.in.

b) leczenie, rehabilitacja uzależnienia od alkoholu i reintegracja społeczna;

- wspieranie działań poszerzających oferty programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu,

- upowszechnianie ofert programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i pijących szkodliwie, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego (dokształcanie, nabycie nowych umiejętności oraz dodatkowych kwalifikacji zawodowych),

- wspieranie działalności środowisk abstynenckich,

- wspieranie rozwoju systemu specjalistycznego wsparcia udzielanego osobom wykluczonym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym na skutek uzależnienia od alkoholu, zmierzającego do ich integracji społecznej,

- wspieranie działań w zakresie zapewnienia hosteli i mieszkań socjalnych dla osób po zakończonej terapii (z udokumentowana abstynencją;

c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemami alkoholowymi:


- wspieranie działań na rzecz upowszechniania programów i metod pomocy psychologicznej,

terapeutycznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinach alkoholowych - dorosłych i dzieci,

- prowadzenie działalności szkoleniowej oraz konferencji dla przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym, w tym policjantów, kadry pomocy społecznej, nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkołach i placówkach systemu oświaty, kuratorów sadowych, sędziów i prokuratorów, członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, pracowników ochrony zdrowia, pracowników lecznictwa odwykowego,

- wspieranie działań na rzecz doskonalenia metod interwencji i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę ,,Niebieskie Karty" i.in.

Zobacz ogłoszenie:

http://www.bip.lubuskie.pl/247/1298/Ogloszenie_o_otwartym_konkursie_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_
Wojewodztwa_Lubuskiego_w_2015_roku_w_zakresie_kultury_2C_turystyki_
regionalnej_oraz_przeciwdzialania_uzaleznieniom_i_patologiom_spolecznym/

Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 8 stycznia 2015 roku w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

LUM

29 grudnia 2014 22:56, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Miasto tłumaczy, dlaczego opóźnia się remont Sikorskiego
Publikujemy informacje urzędu miasta dotyczące okoliczności przebudowy ulicy Sikorskiego i przyczyn przesunięcia terminów realizacji tej inwestycji. W związku z licznymi pytaniami ... <czytaj dalej>
Miliony na nowe miejsca w przedszkolach
Zarząd województwa podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów dotyczących poprawy dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Celem konkursów jest utworzenie nowych miejsc ... <czytaj dalej>
Samorządowcy w sprawie strategii
Publikujemy stanowisko samorządów północnej części województwa lubuskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego ... <czytaj dalej>
Przychodnie do szpitali
Samorząd Województwa Lubuskiego planuje połączyć dwie przychodnie ze szpitalami. Chodzi o Przychodnię Dworcową i Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Wysoczańska Irena Gabinet Stomatologiczny

ul. Kosmonautów 15, Gorzów Wlkp.
tel. 95 722 74 26
branża: Lekarze - stomatolodzy, protetycy <czytaj dalej>
"Biedronka" Dyskont Spożywczy

ul. Popławskiego 72, Gorzów Wlkp.
tel.
branża: Spożywcze artykuły - detal <czytaj dalej>
"Orion" Sp. z o.o. Filia

ul. Podmiejska 21 A, Gorzów Wlkp.
tel. 95 725 71 99
branża: Łożyska <czytaj dalej>

17II2020
17II2020. To fotograficzne odbicie dwóch wież w wodzie przywodzi na myśl ... <czytaj dalej>
Premiera, na którą czekali miłośnicy disco-polo
Czy w walentynki może być nieromantycznie? Przekonaj się o tym. ... <czytaj dalej>
W Gorzowie powstanie centrum logistyczne
W najbliższy piątek, 14 lutego, przy ul. Szczecińskiej zostanie wmurowany ... <czytaj dalej>
Szpitalne obcowanie ze sztuką
W Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie rozpoczyna działalność Galeria Sztuki ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« luty 2020 »
P W Ś C P S N
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
O segregacji odpadów i bezpieczeństwie konsumenta (3)
Coraz bliżej 1 marca, kiedy to wszyscy będziemy obowiązkowo segregować śmieci. Czy zwracamy uwagę, że opakowania plastikowe oznaczone jako 7 – INNE/OTHER nie podlegają recyklingowi, choć nie ma o tym ... <czytaj dalej>
Lubuskie Wawrzyny 2019 – zaproszenie do konkursu
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej <czytaj dalej>
Przedszkolaki nauczą mycia rąk
Przedszkolaki mogą wziąć udział w konkursie plastycznym z okazji Światowego <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 9b.jpg
Hanna Kaup:
18II2020
18II2020. Milord, doktorka, furgon militarny, lando, klap break, landolet, to tylko ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
17II2020
17II2020. To fotograficzne odbicie dwóch wież w wodzie przywodzi na myśl ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Kierowcy wydają niemal połowę płacy minimalnej
na naprawę auta
Aż 31 proc. właścicieli aut odwiedza warsztat samochodowy 3-5 razy ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Gdzie kupić auto?
Możliwości, jakie otwiera przed nami wtórny rynek ofert sprzedaży samochodów, ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_3695:
na wsi takie rzeczy to normalka
jak jacuś po polu jeździł kombajnem <czytaj dalej>
Anonim_9892:
do Taczki. Słucham z przyjemnością tego pana. On się w "gorzówku" marnuje, on do rządu powinien iść. Jak on mówi, to gdyby nie mój <czytaj dalej>
Anonim_4857:
sami debila wybrsliscie sobie na wójta gorzowa więc co sie dziwicie <czytaj dalej>
Taczka :
Co na to nasz najlepszy bajerant, rzecznik UM? Znowu jakieś bzdury. <czytaj dalej>
Anonim_9546:
Podobno rzecznik potwierdził, że to miasto zlecilo wycinkę, ale winą obarczył wykonawcę. Skandal <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej