środa 27 maja 2020     Juliusz, Magdalena, Jan
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Radny pyta Prezydent odpowiada
Publikujemy odpowiedź Prezydenta Gorzowa na interpelację radnego Marcina Guci w sprawie ulicy Kostrzyńskiej.

Pan Marcin Gucia Radny Rady Miasta

Dotyczy: interpelacji z dnia 25.12.2013r.

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 25.12.2013 r. dotyczącą zasadności budowy przez Miasto dwupasmowej ulicy Kostrzyńskiej, uprzejmie wyjaśniam:

1. Ulica Kostrzyńska jest podstawową drogą komunikacji dla mieszkańców ul. Kostrzyńskiej i okolicznych ulic, a także sąsiednich gmin Bogdaniec i Witnica, dla których miasto Gorzów Wlkp. stanowi główne miejsce pracy. W „małych” podgorzowskich miejscowościach takich jak Bogdaniec, Jenin i Łupowo, które pełnią funkcję sypialni dla Gorzowa mieszka obecnie ok. 5 tys. osób.
Ponadto gwoli wyjaśnienia nadmieniam, iż znaczenie drogi i jej istotności nie ocenia się tylko na podstawie oszacowania ile osób wzdłuż niej mieszka, ale również powinno się wziąć pod uwagę skąd i dokąd dana droga prowadzi. Ul. Kostrzyńska łączy najkrótszą drogą Gorzów z Kostrzynem i dalej – Berlinem i służy w ten sposób większości mieszkańców Gorzowa, a nie tylko mieszkańcom wskazanych przez Pana ulic.

2. Szacowane na ok. 116 mln zł koszty kompleksowej przebudowy ul. Kostrzyńskiej dotyczące odcinka drogi o długości 4,5 km (biorąc pod uwagę, iż na odcinku ok. 3 km planuje się budowę dwóch nitek jezdni, łącznie zostanie wykonanych ok. 7 km nowej drogi) będą rozłożone w czasie na okres 6-7 lat. Przebudowa ul. Kostrzyńskiej dotyczyć będzie budowy nowej nitki, przebudowy istniejącej ul. Kostrzyńskiej, budowy nowego torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną, budowy nowego wiaduktu nad torami kolejowymi, budowy nowej sieci uzbrojenia podziemnego w tym: oświetlenia i bardzo istotnej dla tej części miasta - kanalizacji deszczowej, dzięki której będzie możliwe odprowadzenie wód deszczowych z ul. Kostrzyńskiej, a także ulic i osiedli usytuowanych wzdłuż ul. Kostrzyńskiej.
Brak możliwości odprowadzenia wód deszczowych z m.in. ul. Minerów, Nad Wartą, Artylerzystów, Warzywnej, Dąbroszyńskiej, Kirasjerów, Marynarki Wojennej powoduje obecnie liczne niedogodności dla mieszkańców tych okolic: podtopienia i zalewanie posesji, nieprzejezdność dróg gruntowych, jednocześnie uniemożliwiając Miastu wykonanie jakichkolwiek skutecznych remontów i wykonanie nowych nawierzchni w tym rejonie. Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej z uwagi na jej usytuowanie i klasę drogi wiąże się również z koniecznością wykonania szeregu zabezpieczeń środowiskowych, do których obligują Miasto aktualne i bardzo restrykcyjne przepisy ochrony środowiska dotyczące m.in. ochrony przed hałasem, zabezpieczeniem wód podziemnych i powierzchniowych. Szacowane koszty wykonania ekranów akustycznych, zbiorników retencyjnych i separatorów sięgają ok. 3 mln zł. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników rozstrzyganych w ostatnich dwóch latach postępowań przetargowych można przyjąć, iż koszty przebudowy ul. Kostrzyńskiej będą o ok. 20% - 25% niższe niż wartość kosztorysowa zadania. Biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres planowanej przebudowy ul. Kostrzyńskiej nieporozumieniem jest więc porównywanie kosztów wykonania remontu ul. Estkowskiego obejmującego wykonanie jedynie nakładki asfaltowej z kompleksową przebudową ul. Kostrzyńskiej.

3. Kwestia S3. Na Zachodniej Obwodnicy Miasta w ciągu S 3 istnieją 2 węzły (Północ i Południe) organizujące ruch w każdym kierunku. Można więc wysnuć na tej podstawie przypuszczenie, że kto będzie w przyszłości planował dostać się na S 3 jednym lub drugim węzłem, robi tak już dzisiaj. Budowa drugiej nitki S 3 nic tu nie zmieni. Inaczej ma się natomiast sprawa z węzłem Gorzów Zachód. Otóż węzeł ten komunikuje dziś jedynie kierunek: Kostrzyn z kierunkiem: Zielona Góra.
Obecnie nie istnieje on dla ruchu z miasta. Tak więc, gdy wraz z powstaniem drugiej jezdni Zachodniej Obwodnicy Miasta w ciągu S 3 powstanie również pełen węzeł na Wieprzycach, spowoduje to powstanie nowej możliwości wjazdu na S 3. Nie twierdzę, że stanie się on głównym elementem komunikacji miasta z S 3, jak mogłoby wynikać z Pana interpelacji, ale że zwiększy się ruch na Kostrzyńskiej z tego właśnie powodu, zmniejszając odpowiednio ruch do pozostałych węzłów (szczególnie Gorzów Północ), nawet jeżeli będzie to tylko ta garstka mieszkańców Gorzowa, którą Pan oszacował.

4. Budowa nowego mostu granicznego w Kostrzynie nie pociągnie za sobą, jak pisze Pan „rzesz Rosjan” chcących jechać ul. Kostrzyńską. Zwiększenie ruchu z Kaliningradu do Niemiec zwiększy za to z pewnością podpisanie umowy o ruchu bezwizowym pomiędzy Unią Europejską i Federacją Rosyjską, lub ewentualnie tylko objęcie ruchem bezwizowym w pełnym zakresie mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego. Jeżeli chciałby Pan uzyskać dane do dalszych wnikliwych analiz, próbkę następstw takich decyzji pobrać można w województwie Warmińsko-Mazurskim, gdzie obowiązuje tzw. mały ruch graniczny. Uprzedzając uwagę, że nie jest jeszcze znana data zawarcia takiej umowy z Federacją Rosyjską, spieszę z wyjaśnieniem, że inwestycje strategiczne, a za taką Miasto uznaje ul. Kostrzyńską, planuje się z adekwatnym strategicznym horyzontem. Ale nawet zawarcie tych umów nie zwiększy ruchu obywateli rosyjskich na ul. Kostrzyńskiej. Oni będą się z pewnością poruszać po DK nr 22. Tyle że większe zatłoczenie DK 22 zaowocuje z dużym prawdopodobieństwem przeniesieniem części pojazdów na DW 132, czyli tym samym na ul. Kostrzyńską. To nie Rosjanie, ale lepiej zorientowani w lokalnych realiach mieszkańcy naszych okolic zdecydują się na jazdę DW 132 do Kostrzyna i do Niemiec, jeżeli droga ta będzie niegorsza technicznie, krótsza, a do tego podobnie zatłoczona. Nawiasem mówiąc już dziś ruch na DW 132 jest na większości odcinków większy, niż na DK 22.

5. Inną zupełnie kwestią jest most w Kostrzynie, a właściwie dwa mosty. Po pierwsze w Kostrzynie nie ma dziś mostu, którym może pojechać ruch ciężarowy. Ponadto obecny most graniczny jest w niemalże katastrofalnym stanie. Tak więc, jak dojdzie do skutku zapowiadana przez GDDKiA budowa nowego mostu w lokalizacji zbliżonej lub pokrywającej się z usytuowaniem obecnej przeprawy, którego nośność pozwoli na dopuszczenie ruchu ciężarowego, to wówczas na zachód od naszego miasta powstanie źródło ruchu ciężarowego, który kierując się na wschód, do Gorzowa wjedzie ul. Kostrzyńską (dziś taki ruch trafia do Gorzowa ul. Szczecińską z przejścia granicznego w Krajniku lub ul. Kasprzaka – ze Świecka). Z przekazywanych wcześnie informacji wynikało, że planowana jest budowa mostu granicznego Kostrzyn – Północ, można tym samym zakładać zwiększenie ruchu na DW 132 (szczególnie, jeżeli wraz z budową mostu nie zostanie jednocześnie stworzony nowy system dróg krajowych do jego obsługi). Otóż dziś ruch samochodów osobowych w części kieruje się DK 22 omijając miasto Kostrzyn. W przypadku powstania północnej obwodnicy Kostrzyna ciężko zakładać, że ktoś najpierw ominie Kostrzyn, żeby później cofać się przez miasto do drogi krajowej, mając do dyspozycji zmodernizowaną, krótszą drogę wojewódzką.

6. „Natężenie ruchu”. Z Pana interpelacji wynika, że całość ruchu w i z kierunku Szczecina (tj. 10.997 pojazdów) trafia na ul. Myśliborską. Wnioskuję zatem, że w opinii Pana bezzasadna była również budowa Zachodniej Obwodnicy Miasta, gdyż nikt nią nie jeździ. Jeżeli tak jest faktycznie, to skąd na tej obwodnicy wg GDDKiA znalazło się 10.443 pojazdów, jeżeli wszystkie 10.997 pojazdów jadących do i z kierunku północnego „skierował” Pan na ul. Myśliborską.

7. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. nr 56 zatwierdzonym Uchwałą nr LXV/1045/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r. w rejonie ulic Dobrej i Saperów jest wyznaczony obszar przewidziany na cele mieszkaniowe dla budownictwa wielorodzinnego. Biorąc pod uwagę brak w mieście terenów przewidzianych pod budownictwo wielorodzinne jest wielce prawdopodobne, iż powstanie tam nowe osiedle mieszkaniowe.

8. W swojej interpelacji podnosi Pan również, że „Trzeba także zwrócić uwagę na fakt, że niezwykle trudnym będzie pozyskanie dofinansowania tej drogi ze środków europejskich, gdyż wg najnowszych wytycznych Komisji Europejskiej, pieniądze z perspektywy budżetowej 2014-2020 nie będą mogły być przeznaczone na remonty dróg lokalnych”. Przytoczone zdanie oznacza, że nie ma Pan dostatecznej wiedzy o kierunkach wydatkowania środków w nowej perspektywie budżetowej (chyba że zna Pan jakieś jeszcze nowsze przepisy, niż zatwierdzony przez Radę Ministrów i przekazany do Komisji Europejskiej projekt Umowy Partnerstwa), o statusie ul. Kostrzyńskiej, która nie jest drogą lokalną, planach inwestycyjnych, które zakładają coś więcej niż remont. Choć z jednym należy się z Panem zgodzić: podważanie zasadności realizacji inwestycji (zaakceptowanej z resztą wcześniej przez Radę Miasta) z pewnością nie pomaga w procesie przekonywania dysponenta środków pomocowych i w efekcie może uczynić pozyskanie wsparcia „niezwykle trudnym”, niezależnie od zapisów programowych dotyczących realizacji projektów w ramach polityki spójności.

Reasumując: zasadność przebudowy ul. Kostrzyńskiej do drogi dwujezdniowej wynika z następujących przesłanek:
1. ul. Kostrzyńska jest elementem ciągu komunikacyjnego łączącego najkrótszą drogą Gorzów Wlkp. z Berlinem,
2. stanowi połączenie dla części miasta z drogą S 3,
3. istnieje czytelna perspektywa pozyskania dofinansowania dla realizacji niniejszej inwestycji oparta na następujących przesłankach:

1) jest to projekt wynikający ze Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, Cel strategiczny 2: Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna, Cel operacyjny 2.1. Budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w tym rozwój infrastruktury drogowej poprzez zapewnienie skomunikowania węzłów dróg sieci TEN-T (droga S3) z siecią dróg niższych kategorii,

2) założenia projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 132 w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp. są także zgodne z zapisami projektu „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” dotyczącymi Osi Priorytetowej 5. Transport, Priorytet Inwestycyjny 7.2. zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, Cel szczegółowy Osi Priorytetowej 5: 7.2.1 Poprawa przepustowości i sprawności infrastruktury transportowej w województwie poprzez pełne włączenie regionu w transeuropejskie sieci transportowe,

3) plany Miasta Gorzowa w tym zakresie są komplementarne do działań Zarządu Województwa dotyczących zrealizowanych inwestycji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 na odcinku od Gorzowa do Kostrzyna nad Odrą realizowanymi ze wsparciem Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza, w ramach projektów: "Rozwój MŚP w powiecie gorzowskim" oraz „Lubuskie – stymulacja wzrostu MŚP w powiecie gorzowskim”,

4) planowana inwestycja jest komplementarna do projektów planowanych do realizacji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz działań, których realizacja zakłada pozyskanie współfinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Tedeusz Jędrzejczak


12 grudnia 2013 21:19, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


najlepiej rozjechać czołgiem
Anonim_2768, 15.12.2013, 19:09, 178.183.178.57 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Będą rzadziej kosić. Stawiają na łąki kwietne
Miasto przygotowuje się do zmian w utrzymaniu niektórych elementów miejskiej zieleni. W ostatnich dniach miejscy specjaliści od zieleni analizowali między ... <czytaj dalej>
Co z Parkiem Wiosny Ludów?
Publikujemy informację Urzędu Miasta w Gorzowie na temat planów modernizacji Parku Wiosny Ludów. Jeśli zapadnie ostateczne rozstrzygnięcie, w ogłoszonym przetargu, nadchodzące ... <czytaj dalej>
Nie rezygnujmy z kultury w czasie kwarantanny
Publikujemy Apel Stowarzyszenia NOVUM do Marszałek Województwa Lubuskiego oraz uzasadnienie takiego stanowiska. Gorzowskie Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM wystosowało do ... <czytaj dalej>
Pierwszy w Polsce mural wyborczy Szymona Hołowni
Walka ze zmianą klimatu to jeden z trzech filarów programowych Szymona Hołowni. Ekologia i troska o środowisko stanowią bardzo ważny ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Żagiel" S.A. Przedstawicielstwo

ul. Bolesława Chrobrego 14 /2, Gorzów Wlkp.
tel. 95 728 83 80
branża: Finansowanie, kredyty <czytaj dalej>

25V2020 - child grooming
25V2020. Rozpoczyna się kampania profilaktyczna w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka ... <czytaj dalej>
Zmiany w ruchu na ul. Myśliborskiej
We najbliższy wtorek (26 maja) w godzinach popołudniowych zostaną wprowadzone ... <czytaj dalej>
Co z Parkiem Wiosny Ludów?
Publikujemy informację Urzędu Miasta w Gorzowie na temat planów modernizacji ... <czytaj dalej>
Rozważą czytelniejszą wizualizację
W minionym tygodniu pisałam o ścieżce rowerowej z Gorzowa do ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« maj 2020 »
P W Ś C P S N
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Fiasko walki o kasę za społeczną funkcję
Gorzowscy radni tak uradzili, że Wojewoda Lubuski uchylił kwietniową ustawę w całości. Czego dotyczyła? Diety za nieobecność na sesji w przypadku choroby radnego. I choć radna Marta Bejnar-Bejnarowicz z klubu ... <czytaj dalej>
Lubisz ładnie mieszkać?
„Zielona ławeczka” czeka na Ciebie
Jest szansa na poprawę wyglądu podwórek i miejsc najbliższego otoczenia. <czytaj dalej>
Jakie są nasze Smaki Regionów
Ruszyła XX edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Organizuje go <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_0531.jpg
Hanna Kaup:
26V2020 - Litania do Królowej blokowisk
26V2020. To wyjątkowy dzień. Poświęcony matkom. Wszystkim na świecie, bez względu ... <czytaj dalej>
admin ego:
Gdy myślę o Dniu Matki
Gdy myślę o Dniu Matki i o losie, który nierozerwalnie ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Kardiolodzy apelują: Chroń życie!
NIE#zostańwdomu z zawałem!
W dobie epidemii SARS-CoV-2 liczba zabiegów kardiologii interwencyjnej spadła nawet ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Uważaj na próby wyłudzenia danych
Zespół poczty mailowej WP ostrzega przed e-meilami informującymi o usunięciu/blokadzie ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_9948:
Świetnie. Czyli u nas też można. <czytaj dalej>
Anonim_8729:
Byle nie siedzieć przed TV i nie czytać tekstu, w którym niby niewinna wstawka o polskim wymiarze sprawiedliwości burzy spokój czytelnika, który <czytaj dalej>
Anonim_5439:
gdyby to było prawda to by figurowało w oficjalnych statystykach zarażalności

może było zarażonych w grudniu i styczniu wtedy to mo <czytaj dalej>
Anonim_1539:
Czy to prawda, że w firmie w strefie ekonomicznej było 330 zakażonych Covid, również w biurze ? <czytaj dalej>
Anonim_5439:
basen miał być na barce na wale okrężnym
jacek placek obiecał a później udał że nic nie obiecywał <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej