niedziela 22 września 2019     Tomasz, Maurycy
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Uchwała gorzowskich radnych do kosza
Wojewoda Lubuski stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie zmiany statutu Filharmonii Gorzowskiej. Uzasadnienie pochodzi z 25 lipca.

Pełna treść Rozstrzygnięcia Nadzorczego poniżej.

Powinnam zacząć od "a nie mówiłam"? W felietonie "Ostrzeżenie przed klęską" (czytaj tu: http://www.egorzowska.pl/pokaz,felietony,9354,) przedstawiłam niebezpieczeństwo grzebania przy Filharmonii Gorzowskiej. Otoczenie sytuacji przedstawiłam w relacji z posiedzenia komisji kultury (czytaj tu: http://www.egorzowska.pl/pokaz,miasto,9357,)

Choć trudno było o większej wagi argumenty wytoczone m.in. przez radną Martę Bejnar-Bejnarowicz czy Alinę Czyżewską (czytaj tu: http://www.egorzowska.pl/pokaz,z_pierwszej_reki,9373, oraz tu: http://www.egorzowska.pl/pokaz,z_pierwszej_reki,9377,) to niestety Rada Miasta zdecydowała o przegłosowaniu prawnego bubla, kręcąc na siebie bicz i to w okresie zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu. Wielu z radnych pewnie powie, że głosowaną wersję ocenił prawnik urzędu miasta, więc nie było podstaw, by podważać przedłożoną propozycję.

Kiedy jednak człowiek wejdzie nieco głębiej w ten temat, włos zaczyna mu się na głowie jeżyć, bo o przyczynie tego zamieszania i jej sprawczyni wiemy co nieco. Ciekawe też, co ona na  tę decyzję wojewody, wobec wcześniejszego wykrzykiwania na komisji kultury, że ją nie interesują rozstrzygnięcia prawne cytowane przez radną Bejnarowicz.

Z pewnością mamy do czynienia ze skandalem. Jak go przyjmą radni? Każdy z nich pewnie już szuka własnej argumentacji.

Dla nas sytuację krótko skomentował przewodniczący rady miasta Jan Kaczanowski.
- Jestem absolutnie legalistą i uważam, że to rozstrzygnięcie należy przyjąć z pokorą - powiedział. - Tu nie ma co dyskutować. Nie wiem, czy pan prezydent, czy rada będzie chciała się odwoływać. Na sesji powiedziałem, że będę głosował bez przekonania, ale z nadzieją, że to jakoś poprawi relacje między prezydentem a dyrektorem Filharmonii Gorzowskiej.

Na portalu społecznościowym sprawę skomentowała radna Marta Bejnar-Bejnarowicz. Napisała: "Nie cieszy mnie to, bo wolę, jak się dzieją rzeczy dobre, a nie ciągłe łapanie spadających talerzy... piąty rok.

A w Radzie Miasta zadziały się rzeczy z gruntu szkodliwe, politykierskie i nieuzasadnione. Radni Platformy i Klubu Prezydenta zagłosowali za uchwałą, o której mówiłam, że jest zamachem na kulturę i jej niezależność.

A stało się to tylko dlatego, że ktoś ma problem z niezależnym podejmowaniem decyzji*/ dealowaniem*/ nadkontrolą*/ zrozumieniem kultury*/ swoim ego*/ wysoką temperaturą*
*niepotrzebne skreślić.

(...) serdecznie proszę nobliwe Kolegium Prezydenta, abyście już dali sobie spokój z tym naprawianiem kultury w naszym mieście. Istnieje pewien ułamek szansy, że KULTURA bez Waszych "usprawnień" sobie doskonale poradzi. Ułamek, ale istnieje. Dajcie jej szansę.
A do radnych mam krótki apel: Myślcie..." - zakończyła.

Hanna Kaup
foto Marta Bejnar-Bejnarowicz

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO NR NK-I.4131.173.2019.AZIE z dnia 25 lipca 2019 r. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 j.t. ze zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr IX/166/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany statutu Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej w Gorzowie Wielkopolskim, w części:
- § 1 ust. 1 uchwały zmieniającego treść § 6 statutu w zakresie § 6 ust. 2 w zakresie słów: „lub
oświatowym lub społecznym”,
- § 1 ust. 2 uchwały zmieniającego treść § 7 statutu w zakresie: § 7 ust. 1 pkt 16 ppkt 2 – 7,
- § 1 ust. 3 uchwały zmieniającego treść § 11 statutu w zakresie: § 11 ust. 2.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 26 czerwca 2019r. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego podjęła uchwałę w sprawie zmiany statutu Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej w Gorzowie Wielkopolskim.

Uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 2 lipca 2019r.

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała w części wskazanej na wstępie istotnie narusza przepis art. 9 w zw. z art. 1 ust. 1 i art. 13 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2018.1983 j.t. ze zm. - dalej „ustawa”).

Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego postanowiła o wprowadzeniu zmian w statucie Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej w Gorzowie Wielkopolskim (dalej „CEA”) poprzez nadanie nowego brzmienia § 6 i § 11 oraz dodanie pkt 16 do § 7 ust. 1 statutu. Zmianie uległy zatem zapisy statutu dotyczące celów działania CEA oraz uregulowania w zakresie działania organu doradczego instytucji kultury tj. Rady Artystyczno - Programowej
W ocenie organu nadzoru, zmiana statutu jednostki kultury poprzez rozszerzenie zakresu celów i zadań CEA o sferę oświatową i społeczną nastąpiła z istotnym naruszeniem art. 9 ust. 1 i 2 w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy.

Przepis art. 9 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej obliguje jednostki samorządu terytorialnego do prowadzenia działalności kulturalnej (ust. 2), wskazując przy tym w jaki sposób działalność ta ma być organizowana, a mianowicie poprzez tworzenie samorządowych instytucji kultury (ust. 1). Z kolei art. 13 ust. 1 przywołanego aktu stanowi, że instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora, zaś dyspozycja ust. 2 tego artykułu określa elementy, jakie powinien ów statut zawierać, a więc:
1) nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury;
2) zakres działalności;
3) organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;
4) określenie źródeł finansowania;
5) zasady dokonywania zmian statutowych;
6) postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.

Z powyższych regulacji wynika, że do obligatoryjnych elementów statutu należy określenie zakresu działalności instytucji kultury, czyli ustalenie ram działalności kulturalnej - polegającej według art. 1 ust. 1 ustawy na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Określenie zakresu działalności instytucji kultury stanowi zaś konkretyzację celu, dla którego została ona powołana. Niewątpliwie zakres ten musi odnosić się do celu działania tej instytucji kultury, czyli dotyczyć działalności stricte kulturalnej i jasno przedstawiać w jakich formach i czym konkretnie instytucja kulturalna będzie się zajmować.

Postanowienia statutu w tej materii winny zatem dotyczyć podstawowych, zasadniczych aspektów zamierzonej działalności (tak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. akt II OSK 2014/12).

Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nadając nowe brzmienie § 6, § 7 rozszerzyła zadania CEA o działalność oświatową i społeczną. Wprowadzona zmiana nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach, gdyż jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.(art. 9 ust. 1 ustawy), a działalność kulturalna w rozumieniu ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Należy jednoznacznie stwierdzić, że określenie w statucie instytucji kultury jej zakresu działania, następuje poprzez określenie celu statutowego i wyliczenie zadań (może być to wyliczenie przykładowe), niemniej należy pamiętać, że w tym katalogu zadań mieszczą się tylko takie, które służą celowi, dla którego realizacji dana instytucja kultury została powołana. Zwrócił na to uwagę NSA w wyroku z 8 listopada 2012 r. (II OSK 2014/12), stwierdzając, że „określenie zakresu działalności instytucji kultury stanowi konkretyzację celu, dla którego została ona powołana”. Mając na uwadze powyższe należało uznać, że wskazanie przez Radę Miasta działalności oświatowej i społecznej, jako celów działania instytucji kultury nie mieści się w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. Tym samym Rada Miasta podejmując przedmiotową uchwałę, w której uregulowała sferę działania CEA, przekroczyła ustawowe granice określone w art. 9 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji istotnie naruszyła obowiązujący porządek prawny.

Należy też podkreślić, że jednostka samorządu terytorialnego będąca organizatorem instytucji kultury zapewnia tej instytucji środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona (art. 12). Z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organizatora instytucja kultury uzyskuje osobowość prawną. Organizator nie odpowiada za zobowiązania instytucji kultury, z zastrzeżeniem art. 24 i 25 tej ustawy (art. 14 ust. 1 i 2).

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej instytucji kultury zostały określone w Rozdziale 3 ustawy. W świetle tych uregulowań ustawy uznać należy, że instytucja kultury, jako osoba prawna jest całkowicie odrębnym w stosunku do gminy podmiotem prawa, z własnym majątkiem, środkami trwałymi, przychodami oraz kosztami, samodzielnie gospodarującą w ramach posiadanych środków (art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy). W tej sytuacji prawnej samodzielność instytucji kultury jako osoby prawnej, oznacza także, że organizator nie może w sposób dowolny samodzielnie modyfikować zakresu działalności instytucji kultury.
Konsekwencją stwierdzenia nieważności zmienionego § 6 ust. 2 statutu CEA w zakresie słów „lub oświatowym, lub społecznym” jest stwierdzenie nieważności § 7 pkt 16 ppkt 2 – 7 statutu, które odnoszą się bezpośrednio do kwestionowanych celów działalności CEA określonych w § 6 ust. 2 statutu.
Kolejnym naruszeniem prawa są zapisy zmienionego § 11 ust. 2 statutu CEA określające zakres zadań Rady Artystyczno – Programowej. Powyższa regulacja nie może zostać uznana za prawidłową, ponieważ ustawa w art. 13 ust. 2 pkt 3, wyraźnie obliguje prawodawcę miejscowego do zamieszczenia w statucie instytucji kultury regulacji określającej jej organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania.

Przepisy ustawy jednoznacznie wskazują zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawca wymaga od rady gminy wyłącznie wskazania organów instytucji kultury zarządzających i doradczych oraz sposobu ich powoływania. Oznacza to, że Rada w § 11 ust. 2 zmienionego statutu bez wyraźnego upoważnienia ustawowego określiła zakres zadań organu doradczego, jakim jest Rada Artystyczno – Programowa i tym samym w sposób istotny naruszyła art. 13 ust. 2 pkt 3 przywołanej ustawy. Organ nadzoru wskazuje ponadto, że z treści § 11 ust. 1 statutu wynika, że Rada Artystyczno – Programowa jest organem doradczym Dyrektora, natomiast w ust. 2 tego przepisu wskazano, że do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie aktów wymienionych w pkt 1-4.

Pojęcie doradztwa nie jest tożsame z pojęciem opiniowania. Opiniować oznacza wydawać opinię o kimś lub o czymś, natomiast doradzać oznacza udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie.

W omawianej sprawie organ stanowiący naruszył również postanowienia art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie bowiem do brzmienia tego przepisu organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Podejmując bowiem akt prawa miejscowego w oparciu o normę ustawową, organ stanowiący musi ściśle działać na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w danej ustawie (art. 96 Konstytucji RP) i niedopuszczalne jest dokonywanie wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych. Norma kompetencyjna musi być tak realizowana aby nie naruszała innych przepisów ustawy, w tym niedopuszczalne jest wkraczanie w materię uregulowaną ustawą. Zakres upoważnienia winien być zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego państwa prawnego, działania w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisów regulujących daną dziedzinę (art. 7 Konstytucji RP).

W świetle powyższego wyeliminowanie z obrotu prawnego wskazanych na wstępie zapisów statutu CEA jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


29 lipca 2019 18:43, Hanna Kaup
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Jeśli dobrze widzę, to uchwała nie jest uchylona jak piszę Hanna Kaup, ale uchylone są niektóre zapisy tej uchwały. Czy się mylę?????
antoś, 29.07.2019, 19:09, 5.172.235.44 ##

Antosiu, przeczytaj rozstrzygnięcie.
Anonim_9475, 29.07.2019, 19:29, 66.102.9.15 ##

No właśnie przeczytałem. Uchylone są tylko fragmenty
antoś, 29.07.2019, 19:42, 5.172.235.44 ##

tylko czy aż i o jakiej wadze oraz znaczeniu
Anonim_3323, 29.07.2019, 19:44, 81.190.166.134 ##

Wagi nie oceniam. Choć w świetle rozstrzygnięcia uważam, że te głosy krytyki chyba są przesadzone. Generalnie uchwała przeszła
antoś, 29.07.2019, 20:21, 5.172.235.44 ##

kłóćcie się jak chcecie
ale nie PRZEZNACZAJCIE DO ku.y nędzy
moich 6 mln rocznie na utrzymanie tej zachciewajki elit czyli waszej

BO NIKT NIE CHCE PŁACIĆ 6 MLN na utrzymanie FG z Gorzowian!
Anonim_6192, 29.07.2019, 21:06, 31.0.122.160 ##

To na co chesz moronie płacić, na kebab? Disco polo? W tym mieście przed filharmonią też g... było, mimo tych 6 baniek w kieszeni.

A ryba zawsze psuje się od głowy. Za wszelki burdel w magistracie i podległych instytucjach, odpowiada tylko i wyłącznie prezydent. Widocznie jest za ciepły misio, żeby to wszystko sprawnie hulało.

I kiedy w końcu miejscowe mózgi w sejmiku, zorganizują przeniesienie kosztów utrzymania filharmonii na wojewodztwo? Kolejny niemożliwy temat do zrobienia? Jak uruchomienie placu zabaw przy filharmoni?...
Anonim_5847, 30.07.2019, 07:28, 195.212.105.124 ##

FG zamknąć i przestać na to wyrzucać 6 mln rocznie. do zbudowania jest przemysłówka (MCK), szkoła muzyczna w Chrobrego i CEZ.
Anonim_6192, 30.07.2019, 17:34, 5.172.238.103 ##

gdyby radni reprezentii mieszkancow to zgodnie z ich wolą by pezestali utrzymywac FG za 6mln rocznie z poeniedzy miejskich czyli podatnikow mieszkancow.
Anonim_9381, 03.08.2019, 15:58, 31.0.127.79 ##

Pani Hanno, tez powiem, a nie mówiłem????
Nawet jesli wojewoda zakwestionował uchwałe RM, to nie znaczy ze grupa ludzi może zawładnąć FG i przy tym bezczelnie ciągnąć pieniądze z miejskiej kasy. Nie kąsa sie reki, która karmi. Panie Bejnarowicz i Czyżewska, to dwie młodziutkie, niedoświadczone politycznie osóbki. Z czasem zrozumieją, ze podcinanie gałęzi na której się siedzi, to nie najlepsze rozwiązanie.
A prezydent ma wiele wiecej możliwości ruchów, niż sie tych paniom wydaje. Z obcięciem dotacji włącznie. Ciekaw jestem co wówczas powiedzą pseudo artysci. Wiać będą z Gorzowa za kojeną chałturą. Chocby do... Pcimia Małego.
Anonim_3785, 11.08.2019, 22:33, 89.15.239.238 ##

Wam, Gorzowiacy, NAPRAWDĘ nie przeszkadzaja białoruskie standardy co niektórych radnych!
Anonim_9324, 12.08.2019, 07:33, 195.212.105.150 ##

Dlaczego Pani tak nienawidzi PiS? Ciężko napisać, ze PiS był również przeciw.
Anonim_9488, 16.08.2019, 22:11, 37.47.168.46 ##

bo pis bezczeelnie klamie i manipuluje w swoich mediach.
loty marszalka z cala obsada wojskowa dla jego czlonkow rodziny kosztowaly nas dziesiatki milionow zl. a menda nie pojdzie siedziec. bo w tym betonie pisu nikogo nie obowiazuje prawo!
Anonim_8224, 19.08.2019, 09:22, 5.172.235.24 ##

podobnie w platformie! to jest beton z ukladu okraglego stolu.
zaden polityk menda nie zostala skazana nowaki schetyny tuski. nikt. bo kaja umowe.
Anonim_8224, 19.08.2019, 09:23, 5.172.235.24 ##

MOZE CZAS JUZ TEN TEKST ZMINIC ? Wszak e-gorzowska to "dziennik" ??? jest wrzesien !
Anonim_1575, 07.09.2019, 21:05, 31.0.124.32 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych to główny cel kolejnych prac remontowych, które drogowcy wykonają na terenie Nowego Miasta. Zadania ... <czytaj dalej>
Jak wygląda realizacja ZIT-ów?
Poziom kontraktacji środków ZIT Gorzowa Wlkp. w oparciu o wartość podpisanych umów o dofinansowanie wynosi obecnie 166,92 mln zł tj. ... <czytaj dalej>
Znów protest mieszkańców
Publikujemy treść protestu nadesłanego do redakcji 5 września. Protest przeciwko sprzedaży działki nr 250/34 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Gorzowie Wlkp. Domagamy ... <czytaj dalej>
Jeszcze więcej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów
Miasto szykuje kolejne pozytywne zmiany dla rowerzystów i spacerowiczów. Zainteresowane firmy budowlane, mogą już składać oferty na wykonanie elementów infrastruktury ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Droździak Kinga S.C. Zakład Fryzjerski

ul. Stilonowa 13 /15, Gorzów Wlkp.
tel. 95 722 55 25
branża: Fryzjerskie usługi, salony <czytaj dalej>
Usik Jarosław Usługi Ślusarskie

ul. Ptasia 29, Gorzów Wlkp.
tel. 609 318 809
branża: Metale - obróbka <czytaj dalej>
"Prymat" Spółdzielnia Handlowo-Usługowa Dom Handlowy "Kokos"

ul. Sikorskiego 9, Gorzów Wlkp.
tel. 95 722 58 96
branża: Handlowe centra <czytaj dalej>

Policjanci nie tylko na służbie
Aspirant sztabowy Dariusz Sztylka i sierżant sztabowy Mateusz Partyka z ... <czytaj dalej>
Jeśli nie możesz być w Warszawie, posłuchaj radia
Gorzowska premiera książki „Jedzie Pan Jazz” miała miejsce w czerwcu. ... <czytaj dalej>
65 lat GTF
Miłośnicy fotografii spotkali się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej ... <czytaj dalej>
Usiedli przy otwartym stole
Wielokulturowy piknik z okazji 20-lecia województwa lubuskiego odbył się w ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« wrzesień 2019 »
P W Ś C P S N
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
W kolejce po... rozum
Trudno, oj trudno żyje się dziś w którejś tam z kolei Rzeczypospolitej. Niby nowocześnie, niby lepiej, a każdego dnia aż chce mi się wyć z bezsilności, gdy zderzam się z ... <czytaj dalej>

Podróże moich marzeń - konkurs
„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” to jeden z największych w Polsce przeglądów <czytaj dalej>
Historyczna pamięć miasta
Młodzieży, weź udział w konkursie „Historyczna pamięć Miasta – Gorzów <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 4f.jpg
Hanna Kaup:
Chopin w podgorzowskim lesie
To był jeden z piękniejszych koncertów chopinowskich. Niektórzy mówili, że ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Dlaczego będziemy pamiętać koncert zespołu Perfect
Koncert zespołu Perfect był ostatnim punktem obchodów 37. rocznicy Gorzowskich ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Trzeba sadzić drzewa
Najskuteczniejszym sposobem walki z globalnym ociepleniem jest sadzenie drzew. Szwajcarscy ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Profilowanie, mikrotargetowanie i niejawni nadawcy
Facebook umożliwia docieranie do bardzo specyficznych grup wyborców ze specjalnie ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_6772:
Hax! Utworzyliśmy grupę wsparcia dla Ciebie. Ogłosimy zbiórkę publiczną na Twoją rzecz. Będziesz mógł wybrać najlepszych specjalistów. <czytaj dalej>
HAX:
Syowcowa ukradła ludziom za pseudo poradę prawną teraz już wiesz skąd pieniądze mają Xdd <czytaj dalej>
Anonim_6772:
Hax! Wspieramy Cię na tym forum. Jesteś dla nas ważny. Jeśli potrzebujesz pomocy tylko powiedz czego potrzebujesz. <czytaj dalej>
Anonim_4362:
skąd oni wzięli tyle pieniędzy na tyle plakatów wyborczych rozwieszonych po całym miescie?
może szanowna redakcja napisze? o źródle z kt <czytaj dalej>
Anonim_4362:
a skąd kasa na te wszystkie plakaty wyborcze?
czyżby od koalicji? <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej