poniedziałek 18 listopada 2019     Aniela, Klaudyna, Roman
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Będzie plan naprawczy
eGorzowska - 2023_8EWZ7Xd0lghy4G2H8HQR.jpgOd kilku tygodni nasze województwo żyje burzą wokół szpitala w Gorzowie. Dzisiaj w Zielonej Górze odbyła się konferencja zarządu województwa w sprawie zaleceń pokontrolnych.

Około 10.00 dostaliśmy zaproszenie na konferencję, którą zaplanowano na 13.00. Z oczywistych względów nie mogliśmy zaplanować wyjazdu. Poprosiliśmy rzecznika prasowego o nagranie relacji. Przed 16.00 dostaliśmy jej wersję dźwiękową, niestety, nie do odsłuchania. Coś tam – całkiem przypadkowo, jak nas zapewniono – zagłusza nagranie. Dlatego podajemy opracowaną informację, którą otrzymaliśmy z Zielonej Góry.

Zalecenia są dość obszerne i w większości pokrywają się z tymi, z 2008 roku przedstawionymi po kontroli Najwyższej Izby Kontroli i audytora zewnętrznego. 31 października zalecenia pokontrolne skierowano do dyrektora jednostki. Ma on 30 dni na ustosunkowanie się do zaleceń.

– Wiele jest do zrobienia w zakresie procedur w naszej jednostce, ale te najbardziej istotne dotyczą wynagrodzeń i zatrudniania. W tym zakresie zalecamy dyrektorowi zwrócenie większej uwagi i pieczy na monitorowanie kosztów zatrudnienia pracowników – mówiła marszałek Elżbieta Polak. – Mamy analizy porównawcze, z których wynika, że jednostka ma za wysoki wskaźnik kosztów wynagrodzeń, w stosunku do kosztów rodzajowych. Pozostałe zalecenia dotyczą niezgodności związanych z windykacją. Nie była ona prowadzona konsekwentnie. Czas pracy pracowników nie był planowany z godnie z wymogami prawa. Nieprawidłowo sporządzane były także umowy cywilno-prawne. Zobowiązujemy dyrektora do przestrzegania prawa zamówień publicznych.

Marszałek podkreśliła, że działalność jednostki musi być prowadzona zgodnie z rocznym planem oraz że to dyrektor odpowiada za funkcjonowanie placówki. Został też zobowiązany do realizacji planu naprawczego w sposób należyty. Elżbieta Polak odniosła się także do problemu nadwykonań oraz stanu zadłużenia szpitala. Jeżeli chodzi o nadwykonania, Zarząd oferuje swoją pomoc w renegocjacji.
– To sprawa codziennych rozmów z prezesem NFZ. To udawało nam się do tej pory, więc myślę, że również tym razem będzie podobnie. Warto podkreślić, że zadłużenie szpitala spada, a to oznacza, że reakcja zarządu na ten jednorazowy wzrost zobowiązań spotkała się z odpowiednim zachowaniem w szpitalu. Dyrektor został zobowiązany także do weryfikacji planu finansowego – dodała marszałek Polak.

O wnioskach z kontroli mówił także członek zarządu Tomasz Gierczak: – Kontrola wykazała także potrzebę szczegółowego podziału kompetencji i obowiązków pomiędzy dyrekcjom, kierownictwem, a pełnomocnikami. Ponadto zleciliśmy ustalenie kategorii zaszeregowania dla wszystkich stanowisk, które funkcjonują w strukturze szpitala, a które są ujęte w zakładowym układzie zbiorowym – tłumaczył.

Zalecenia pokontrolne
W związku z zakończoną kontrolą doraźną przeprowadzoną w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie, w imieniu Zarządu Województwa Lubuskiego, odpowiedzialny za ochronę zdrowia w województwie Tomasz Gierczak wystosował do dyrektora Andrzeja Szmita wystąpienie pokontrolne. Dokument zawiera ustalenia i uwagi. Odnosząc się do art.44 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącego, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, dyrektorowi zalecono:
1. Monitorować koszty zatrudnienia pracowników bez względu na formę prawną zatrudnienia;
2. Ograniczyć wzrost wynagrodzeń dla personelu szpitala;
3. W przypadku wystąpienia konieczności zatrudnienia nowego pracownika, zatrudniać tylko i wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje, które są wymagane na danym stanowisku;
4. W związku z pokrywaniem się zadań i kompetencji Pełnomocnika Dyrektora ds. Informatyzacji Szpitala oraz Pełnomocnika ds. Koordynowania Prac Komórek Organizacyjnych Szpitala z innymi pracownikami szpitala, przeanalizować potrzebę zatrudnienia ww. pełnomocników;
5. W kartach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników szpitala szczegółowo określać obowiązki na danych stanowiskach;
6. Określić kategorie zaszeregowania dla wszystkich stanowisk, które funkcjonują w strukturze organizacyjnej szpitala, a nie są ujęte w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie (w tym dla pełnomocników);
7. Uregulować kwestie dotyczące warunków pracy Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” (tj. stanowiska pracy oraz dodatku funkcyjnego) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8. Przyznawać dodatki funkcyjne zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie;
9. W przypadku udzielania zamówień w zakresie świadczeń zdrowotnych przestrzegać art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
10. W związku ze złą sytuacją finansową szpitala ograniczyć pracownikom dofinansowanie studiów do wyjątkowych i uzasadnionych merytorycznie;
11. Umowy cywilno-prawne sporządzać w sposób niebudzący wątpliwości, co do ich statusu prawnego;
12. Planować czas pracy pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
13. Konsekwentne i skutecznie prowadzić postępowania windykacyjne wobec dłużników szpitala;
14. Dostosować przepisy Procedury windykacji wierzytelności pieniężnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie w zakresie decyzyjności dyrektora (§ 9 ust.5 lit. a i b) do obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych wyższego rzędu;
15. Prowadzić windykację zgodnie z obowiązującymi w szpitalu procedurami i terminami;
16. W przypadku zapłaty należności głównej przez dłużnika szpitala niezwłocznie wystawić notę odsetkową za zwłokę w płatnościach. Uchybienia w tym zakresie wykazała już kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w 2010 r. a wystąpienie pokontrolne z dnia 8.12.2010 r. zawierało zalecenie w tej sprawie;
17. We wnioskach o wszczęcie postępowania stosować właściwe wykreślenia dotyczące potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia zabezpieczenia środków na realizację przedmiotu zamówienia przez Głównego Księgowego lub p.o. Zastępcy Głównego Księgowego, zgodnie z zapisami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32 Dyrektora SPSzW w Gorzowie z dnia 16 lutego 2009 r.;
18. W postępowaniach na usługi i roboty budowlane o wartości poniżej 14 tys. euro sporządzać notatkę z rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia wymaganą zapisami §11 pkt 2-5 Zarządzenia nr 7/2011 Dyrektora z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro;
19. W postępowaniach o wartości poniżej 14 tys. euro opisywać przedmiot zamówienia, ustalać wartość szacunkową zamówienia oraz przeliczać ją w stosunku do euro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a dopiero po tych czynnościach wyłączać je spod działania przepisów ustawy na podstawie art. 4 ust. 8 tejże;
20. W postępowaniach przetargowych kierować się zasadami celowości i oszczędności określonymi w art. 44 ust.3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr. 157 poz. 1240 i 1241 z późn. zm.);
21. Nie zaniżać wartości szacunkowej zamówienia w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ stoi to w sprzeczności z art. 32. ust. 2 tejże i prowadzi do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, poprzez wybór wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
22. Opracować procedurę wewnętrzną określającą m.in.: podstawę ustalenia cen wynajmu/dzierżawy i osobę odpowiedzialną za opracowanie i sporządzenie kalkulacji, zasady (podstawę) ustalania (typowania) obiektów lub pomieszczeń możliwych do wynajęcia lub wydzierżawienia, sposób kontroli realizacji umów najmu/dzierżawy;
23. Przeanalizować obowiązujące w szpitalu umowy na wynajem/dzierżawę nieruchomości lub ich części, w szczególności pod kątem wysokości stawek czynszowych;
24. Przestrzegać postanowień zawartych w umowach, tj. w przypadku zalegania przez najemcę/dzierżawcę z należnym szpitalowi czynszem rozważyć możliwość rozwiązania umowy;
25. W przypadku zamiaru wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie nieruchomości lub ich części przestrzegać zasad określonych w uchwale nr XXXV/344/09 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2009 r.;
26. Wykonywać rekomendacje i zalecenia pokontrolne nakładane przez instytucje kontrolujące.

Czytaj także: Zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz do ustaleń zawartych w protokole kontroli doraźnej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w dniach od 12 września 2011r. do 07 października 2011r.
http://www.szpital.gorzow.pl/index.php/aktualnosci/210-zastrzeenia-do-sposobu-przeprowadzenia-czynnoci-kontrolnych-oraz-do-ustale-zawartych-w-protokole-kontroli-doranej-przeprowadzonej-w-spszw-w-gorzowie-wlkp

Przedstawiając powyższe zalecenia, zobowiązano jednocześnie dyrektora do zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej, w szczególności do zwiększenia nadzoru nad realizacją obowiązków służbowych przez podległych pracowników, a w przypadku nieprawidłowej realizacji powierzonych zadań, wyciągnięcia konsekwencji służbowych.
Ponadto, zobowiązano dyrektora Szmita do przedstawienia Zarządowi Województwa Lubuskiego w ciągu 60 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, planu naprawczego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.
Jednocześnie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zobowiązano dyrektora do przedstawienia informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Wg LUW


2 listopada 2011 20:22, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Nie będzie deptaka w rejonie Hawelańskiej, ale...
Gorzów zasługuje na to, aby mieć prawdziwe centrum - to główna idea projektu "Centrum Gorzowa od-nowa". W piątek (15 listopada) ... <czytaj dalej>
Komunikat w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń
W województwie lubuskim, w pobliżu Wschowy, zdiagnozowano odosobniony przypadek wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń. Najbliższy przypadek wykryty u dzika w skali ... <czytaj dalej>
Przebudowa ulicy Szczecińskiej
W czwartek (14 listopada) planowane jest rozpoczęcie prac na ulicy Szczecińskiej, na odcinku o długości około 350 m - od ... <czytaj dalej>
Robert nie umiera, ale...
Publikujemy apel o pomoc w leczeniu Roberta Pawlaczyka. Kochani znajomi i nie znajomi!!! Wiem, jest bardzo dużo osób, które potrzebują pomocy... Kiedy ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
P.H.U. Alicja Jankowska Dealer "Stihl"

ul. Myśliborska 21 /20F, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 03 49
branża: Ogrodnicze artykuły, sprzęt <czytaj dalej>
Łaskawiec Andrzej Kancelaria Adwokacka

ul. Sikorskiego 7, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 23 36
branża: Adwokaci <czytaj dalej>
Galin Andrzej Artykuły Spożywcze

ul. Sulęcińska 64, Gorzów Wlkp.
tel. 95 723 82 09
branża: Spożywcze artykuły - detal <czytaj dalej>

Poświęcić wszystko, by ratować...
Wśród premier nowego tygodnia znajdziecie polski film "1800 gramów". To ... <czytaj dalej>
Sala Herbowa do remontu
W Urzędzie Miasta rozpoczął się remont Sali Herbowej. Salę Herbową wyłączono ... <czytaj dalej>
Muzyka dawnego Landsberga
Jakiej muzyki słuchali dawni mieszkańcy obecnego Gorzowa? Jakie instrumenty brzmiały ... <czytaj dalej>
O namiętnościach i innych sprawach trudnych
po "Śmiertelnej pułapce"
W ramach projektu Scena Spectrum, w drugi dzień XXXVI Gorzowskich ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« listopad 2019 »
P W Ś C P S N
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
By rozbrzmiewały oklaski... - refleksje po XXXVI Gorzowskich Spotkaniach Teatralnych
Zakończyły się XXXVI Gorzowskie Spotkania Teatralne. Od 10 do 16 listopada obejrzeliśmy siedem spektakli. Było różnorodnie, z publicznością, która wypełniła widownię po brzegi. No, może poza jednym. Może nawet najlepszym. Listopadowe ... <czytaj dalej>
Przedszkolaki nauczą mycia rąk
Przedszkolaki mogą wziąć udział w konkursie plastycznym z okazji Światowego <czytaj dalej>
Podróże moich marzeń - konkurs
„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” to jeden z największych w Polsce przeglądów <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - fama.jpg
Hanna Kaup:
Pomaganie ma sens
Z Fundacją Arka Bydgoszcz jestem związana od 15 lat. W ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Radosny sezon grzybowy
Choć wielu prorokowało, że z powodu suchego lata w lasach ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Opieka nad osobą po udarze mózgu to także troska o siebie
Kiedy bliską osobę dotknie choroba neurologiczna, szereg obowiązków i trudności ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Tajemnice lotów transferowych
Linie lotnicze zazwyczaj nie oferują bezpośrednich lotów do odległych zakątków ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_7897:
Inicjatywa, oczyścić samorządy z po. <czytaj dalej>
Anonim_1617:
strategiczne myślenie polegające na reagowanie na pojawiające się doniesienia prasowe


niezłe SOŁTYS Gorzowa ma podejście do za <czytaj dalej>
Anonim_1617:
nie widze co jest napisane na tym obrazku <czytaj dalej>
Anonim_6811:
Wszystko i nic <czytaj dalej>
Anonim_6811:
Co łączy: psychodyrektora ze spółki miejskiej, spółkę miejską, córkę psychodyrektora, kancelarię prawną i miejską policję? <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej