środa 13 listopada 2019     Arkadia, Mikołaj, Stanisław
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Raport z konsultacji
Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu regulaminu budżetu obywatelskiego wypracowanego podczas spotkań warsztatowych Zespołu ds. budżetu obywatelskiego składającego się z przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych, Rady Miasta Gorzowa Wlkp. i Urzędu Miasta Gorzowa.

Konsultacje społeczne projektu regulaminu budżetu obywatelskiego wypracowanego podczas spotkań warsztatowych Zespołu ds. budżetu obywatelskiego przeprowadziło Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji. Poprzedziła je akcja informacyjna, która odbyła się od 27 października 2015 r. do 9 listopada 2015 r. W jej ramach eksponowano plakaty w formatach A3 i A4 w liczbie 250 sztuk w licznych lokalizacjach: klatkach schodowych w blokach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej; lokalach użytkowych w Śródmieściu (m.in. ul. Chrobrego i ul. Łokietka) pozostających w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; siedzibach Urzędu Miasta; w „Bimbie” oraz restauracji prowadzonej przez Zespół Szkół Gastronomicznych przy ul. Wełniany Rynek oraz w pojazdach komunikacji miejskiej.

Konsultacje społeczne rozpoczęły się 10 listopada 2015 r. i trwały do 30 listopada 2015 r. Podczas konsultacji, 18 listopada 2015 r. odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami, a 10 listopada 2015 r. i 24 listopada 2015 r. przeprowadzono dyżury konsultacyjne. Ponadto mieszkańcy składali uwagi na piśmie za pomocą elektronicznego formularza zgłaszania uwag zamieszczonego na oficjalnej stronie internetowej www.gorzow.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2017 oraz dostępnego w wersji papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4. Przez cały okres trwania akcji informacyjnej oraz konsultacji społecznych projekt regulaminu budżetu obywatelskiego wypracowany podczas spotkań warsztatowych Zespołu ds. budżetu obywatelskiego był dostępny w formie elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej www.gorzow.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2017, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4.

Zgłoszone propozycje, uwagi i opinie przez mieszkańców oraz Ustosunkowanie się do zgłoszonych propozycji, uwag i opinii:

1.Ograniczyć uczestnictwo w budżecie obywatelskim do osób pełnoletnich.

2. Usunąć głosowanie dla 13-latków. Minimum 18 lat. Osoby płacące podatki powinny mieć więcej do powiedzenia niż biorcy (w tym emeryci najmniej powinni mieć do powiedzenia bo są grupami biorącymi).

3.Znieść konieczności podawania numeru PESEL.

4.Umożliwić głosowanie osobom niebędącym mieszkańcami Gorzowa Wlkp., ale pracującym w mieście.

5.Należy stworzyć narzędzia, które uniemożliwią nadużycia podczas głosowania, zwłaszcza głosowanie osób spoza Gorzowa Wlkp.

6.Wprowadzić głosowanie bezpośrednie podczas, którego głosujący będą okazywać dowód osobisty, wysoka frekwencja nie powinna być najważniejsza.

7.Przy punktach z urnami powinni dyżurować urzędnicy, a mieszkańcy na miejscu powinni wypełniać karty lub zrezygnować z kart i urn, a mieszkańcy będą wpisywać się na specjalne listy, gdzie będą podawać numery zadań, które wybrali. Przy tych formach głosowanie powinno trwać 2 tygodnie, nie należy wydłużać tego okresu.

8.Lobbowanie przez grupy lepiej zorganizowanych mieszkańców nie rozwiązują problemu najbardziej zapuszczonych osiedli. Powinny być zgłaszane wszystkie propozycje i przez internet. Także głosowanie przez internet. Bo ludzie pracujący z których podatków to jest finansowane nie mają czasu chodzić zgłaszać projektów w czasie wolnym. Ograniczenie wieku w przypadku uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego w ramach Budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. jest niemożliwe w kontekście wyroku WSA we Wrocławiu ws. budżetu obywatelskiego w Strzelinie z 16 września 2015 r. Zgodnie z art. 5a ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może określić zasady i tryb konsultacji z mieszkańcami gminy. Przepis ten jednak nie daje radzie gminy podstaw do ustalenia kręgu osób uprawnionych do udziału w konsultacjach. Wszelkie zapisy usiłujące dokonać takich ograniczeń – regulacji będą sprzeczne z prawem i mogą doprowadzić do stwierdzenia ich nieważności. Dlatego w uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach konsultacji społecznych odbędą się debaty mieszkańców oraz zgłaszanie wniosków, także poprzez Internet. Konsultacje zakończy raport, w którym m.in. Prezydent poinformuje o wynikach weryfikacji, które zadania uzyskały pozytywną opinię, a które negatywną. Aby stworzyć narzędzie uniemożliwiające nadużycia podczas głosowania, zostanie ono wyłączone z procedury konsultacji społecznych. To da możliwość Prezydentowi Miasta wprowadzenia cenzusu wieku tj. od 13 lat oraz wymagania nr PESEL i adresu zamieszkania podczas głosowania, do którego zostaną zakwalifikowane wszystkie pozytywnie zweryfikowane zadania zgłoszone przez mieszkańców. Wprowadzenie głosowania bezpośredniego, ze względów organizacyjnych i przede wszystkich finansowych nie jest możliwe, więc zostanie zachowana dotychczasowa forma – wrzucanie papierowych kart do urn oraz głosowanie elektroniczne. Wprowadzenie do procedury debat mieszkańców (więcej poniżej: odp. pkt. 9-17 ) sprawi, że mieszkańcy zaczną dyskutować o swoich potrzebach w kontekście potrzeb rejonów/osiedli.

9.Procedurę budżetu należy rozszerzyć o zorganizowanie spotkań mieszkańców w rejonach przed składaniem wniosków (w każdym rejonie co najmniej jedno spotkanie), podczas których omówione zostaną potrzeby wszystkich mieszkańców w rejonie. Na spotkaniu powstanie lista (np. kilku) pomysłów, które za otrzymaną rekomendację uczestników spotkania będą gratyfikowane dodatkowymi punktami podczas głosowania np. 50 dodatkowych głosów podczas głosowania. W przyszłości spotkania te przełożą się na funkcjonowanie rad dzielnic. Nie ma więc, potrzeby radykalnej zmiany regulaminu, tylko wystarczy dodać zapis o spotkaniach oraz gratyfikacji rekomendowanych projektów, bo sensem budżetu obywatelskiego nie jest wydanie np. 1 mln zł, ale rozwiązywanie problemów dzielnicy.

10. Z danego rejonu powinny wyjść wspólne projekty, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców i zostały wypracowane podczas spotkań. To mieszkańcy decydują, co powinno być zrealizowane w następnym roku i powinniśmy zrezygnować z etapu głosowania. Organizację spotkań koordynują urzędnicy, oni też weryfikują czy zgłoszone przez mieszkańców pomysły mogą być zrealizowane. W obecnym modelu oraz proponowanym wygrywają najsprytniejsi, a głosowanie jest źródłem nadużyć np. głosować mogą osoby spoza Gorzowa. Nie powinniśmy na początku obawiać się niskiej frekwencji na spotkaniach.

11. Przed składaniem wniosków powinny odbywać się spotkania mieszkańców w osiedlach, które będą dotyczyły potrzeb wszystkich mieszkańców danego osiedla.

12. Spotkania nie powinny dyskwalifikować indywidualnych wniosków. Nie możemy wprowadzać ograniczeń do zgłaszania pomysłów jedynie podczas spotkań.

13. Wnioski rekomendowane podczas spotkań nie powinny otrzymywać gratyfikacji 50 punktów, wszystkie wnioski należy traktować równo.

14. Nie możemy tworzyć sztucznych tworów, jakimi będą spotkania mieszkańców, niska frekwencja na spotkaniach sprawi, że to rozwiązanie nie sprawdzi się.

15. Nie można obligatoryjnie wpisywać do regulaminu budżetu obywatelskiego spotkań mieszkańców w rejonach, gdyż nie wiemy czy te spotkania będą spełniać swoją funkcję.

16.Debaty mieszkańców powinny być wprowadzone do regulaminu budżetu obywatelskiego dopiero po powołaniu rad dzielnic/osiedli.
17. Nie można budżetu obywatelskiego łączyć z radami dzielnic/osiedli, bo nie wiadomo czy one powstaną.

W związku z tym, że mocno została wyartykułowana potrzeba rozszerzenia procedury budżetu obywatelskiego o etap deliberacji mieszkańców w formie cząstkowej pkt. 9 i pełnej pkt. 10, równolegle jednak pojawiły się obawy dotyczące wprowadzania tego rozwiązania, większość wypracowanych przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego nowych zasad regulaminu budżetu obywatelskiego zostanie zachowana.

Należy jednak pamiętać, że budżet obywatelski jest swoistą szkołą obywatelską, która powinna zmieniać pasywnych mieszkańców w aktywnych obywateli, którzy będą podejmować trafne i sprawiedliwe decyzje o wydatkowaniu środków publicznych w kontekście potrzeb i zrównoważonego rozwoju poszczególnych rejonów oraz całego miasta, więc jego procedura zostanie rozszerzona o zorganizowanie debat dotyczących rejonów, spraw ogólnomiejskich oraz oświatowych. Ta publiczna rozmowa o potrzebach społecznych i sposobach ich zaspokojenia stworzy szansę uczestnikom poznania argumentów różnych stron, wyrobienia sobie własnego zdania, dostrzeżenia własnego i wspólnego interesu, a także będzie platformą do przekonywania się nawzajem do swoich racji i szukania kompromisów. Spotkania dyskusyjne mieszkańców zostaną zorganizowane, co najmniej 1 w każdym rejonie, 1 ogólnomiejskie oraz 1 oświatowe. Żeby wzmocnić publiczną rozmowę w kontekście potrzeb i zrównoważonego rozwoju rejonów oraz miasta, z wypracowanej przez mieszkańców listy priorytetów, zgłoszone wnioski które uzyskają rekomendację uczestników spotkania, otrzymają dodatkowo 83 punkty podczas głosowania (tzn. 50 proc. z wyniku, który w poprzedniej edycji gwarantował zwycięstwo – Rejon 7 Manhattan: Miejsca parkingowe przy ul. Obrońców Pokoju – 166 głosów). Gratyfikację w formie dodatkowych punktów otrzymają projekty, które przejdą pozytywnie weryfikację i zostaną zakwalifikowane do głosowania: po 5 projektów w jednym rejonie oraz maksymalnie 3 w kategorii ogólnomiejskie. W związku z głosami o zachowaniu indywidualnego zgłaszania wniosków przez mieszkańców, poza debatami, tryb ten został zachowany. Mieszkańcy zgłaszając zadanie będą musieli do wniosku dołączyć listę poparcia dla zadania podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców Gorzowa Wlkp. W przypadku kategorii oświatowej etap indywidualnego zgłaszania wniosków oraz głosowania zostanie zastąpiony dyskusją międzyszkolną na temat listy priorytetów, z której uczestnicy spotkania wybiorą zadania do realizacji.

18. Ograniczyć wpływ jednostek oświatowych na budżet obywatelski – szkoły powinny mieć realizowane swoje potrzeby w ramach budżetu oświatowego, a nie budżetu obywatelskiego przeznaczonego dla mieszkańców.

19. Należy tak zmienić regulamin, by szkoły nie dominowały.

20. Zgłoszenie pomysłu w kategorii oświatowej, w przypadku placówki, która była zwycięzcą edycji budżetu obywatelskiego może nastąpić po 3-letniej przerwie.

21. Należy wykluczyć szkoły i przedszkola z budżetu obywatelskiego. W związku z potrzebami, jakie występują w przypadku placówek oświatowych należy zwiększyć kwotę w budżecie miasta przeznaczoną na oświatę.

22. Przeprowadzenie akcji promocyjnej na temat budżetu obywatelskiego w placówkach oświatowych.

23. Utrzymanie kategorii oświatowej.

24. Nie powinna być wprowadzona przerwa w składaniu wniosków przez jednostki oświatowe, które wygrały w danej edycji. Lepszym rozwiązaniem jest dialog międzyszkolny, w którym szkoły dojdą do consensusu w sprawie kolejności zgłaszania projektów.

25.Szkoły lepiej zorganizowane dostaną więcej dotacji. Szkoły zaniedbane mniej zaradne będą poszkodowane. Gimnazjum nr 21 wymaga remontu elewacji (a nie winda przy 1 LO!), 4 LO, szkoła przy ul. Warszawskiej, szkoła muzyczna. W życiu z tych 20% tam nie trafi. 100% pieniędzy na zadania w regionach, ale z wyłączeniem finansowania szkół – te finansować wedle potrzeb z pominięciem budżetu obywatelskiego uwzględniając wszystkie budynki szczególnie te najbardziej rażące w krajobrazie miasta.
Szkoły nie zostaną wykluczone z budżetu obywatelskiego, ani - w przypadku zwycięzców - nie zostanie wprowadzony zapis dotyczący 3-letniej przerwy w składaniu wniosków, gdyż zgodnie z art. 5a ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może określić zasady i tryb konsultacji z mieszkańcami gminy, ale nie ma podstaw do wykluczenia poszczególnych grup, w tym przypadku związanych z placówkami oświatowymi. Oczywiście projekty oświatowe będą musiały spełnić wymogi dotyczące zgłaszanych zadań w ramach budżetu obywatelskiego m.in.: będą musiały znajdować się na terenie miejskim oraz być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców (więcej odp. 27-28). Aby zadania oświatowe nie zdominowały kolejnych edycji wprowadzono podział kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski, wydzielając z niej 20 % na potrzeby jednostek oświatowych działających na terenie Gorzowa Wlkp. Ponadto w przypadku kategorii oświatowej zrezygnowano z etapów indywidualnego zgłaszania wniosków oraz głosowania, zastępując je dyskusją międzyszkolną na temat listy priorytetów, z której ostatecznie uczestnicy spotkania wybiorą zadania do realizacji. W związku ze zmianami w regulaminie, szczególnie intensywna akcja informacyjno-promocyjna na temat budżetu obywatelskiego zostanie skierowana do placówek oświatowych.

26. Zmienić § 3. pkt. 3. „W przypadku zadania, które wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi być ono zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej własność miasta Gorzowa Wlkp.” na zapis „W przypadku zadania, które wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi ono stanowić mienie Miasta Gorzowa Wlkp. lub wnioskodawca musi posiadać zgodę właściciela gruntu”. Dawałoby to możliwość realizacji zadań ogólnodostępnych ważnych dla mieszkańców i miasta, mimo położenia zadania na terenie, który nie stanowi własności miasta Gorzowa Wlkp. Przestrzeganie innych kryteriów np. kryterium ogólnodostępności zabezpieczałoby przed realizacją zadań marginalnych, dostępnych tylko wąskiej grupie osób. Na podstawie art. 1 ust.2, art. 5a, art. 7 ust.1 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594, ze zm.) zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego realizowanego w ramach budżetu gminy mogą być realizowane na terenie stanowiącym własność gminy, na terenie do którego gmina posiada prawo dysponowania nieruchomością oraz na terenie gminy nieobciążonym prawem osób trzecich. Nie mogą natomiast być realizowane zadania na terenie, który nie stanowi własności gminy, w tym przypadku Miasta Gorzowa Wlkp.

27. W regulaminie należy doprecyzować pojęcie ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców. Jeżeli zadanie ma być zrealizowane na terenie placówki, projekty powinny być dostępne po zamknięciu placówki, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy.

28. Zadanie musi być ogólnodostępne dla mieszkańców, nieznajdujące się na terenie zamkniętym (szkoła, przedszkole itp.). W tym roku wśród zwycięskich projektów 6 na 9 znajduje się na terenach szkół i przedszkoli o ograniczonym dostępie. Decydowała akcja przeprowadzona wśród uczniów i rodziców, a nie rzeczywiste poparcie mieszkańców.

Zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego musi być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, to oznacza, że w przypadku zadań twardych realizowanych na terenie miejskiej instytucji, placówki oświatowej, muszą być one dostępne dla mieszkańców po zamknięciu placówki, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Zgodnie z § 2 pkt 3 obowiązującej obecnie Uchwały NR LXVI/748/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. zmienionej Uchwałą NR XI/92/2015 z dnia 7 maja 2015 r. zgłaszane zadanie musi być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. W przypadku zadań zgłoszonych do tegorocznej edycji i zlokalizowanych na terenie placówek oświatowych, ich dyrekcje w specjalnych oświadczeniach zobowiązały się, że zrealizowane inwestycje będą dostępne dla mieszkańców po zamknięciu placówki, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy.

29. Kwota przeznaczona na budżet obywatelski powinna wzrosnąć z 1 % do 2 %, a nawet do 3 % od wykonanych dochodów własnych z budżetu miasta, w oparciu o dane z ostatniego wykonanego budżetu miasta W przyszłorocznym budżecie miasta kwota przeznaczona na budżet obywatelski będzie wynosić 1 % od wykonanych dochodów własnych z budżetu miasta, w oparciu o dane z ostatniego wykonanego budżetu miasta. Jednak, gdy pojawią się możliwości zakładany jest wzrost tej kwoty w kolejnych latach.

30. Należy stworzyć oddzielną kategorię dla młodzieży w wieku 13-18 lat, na którą przeznaczonych zostanie 10 % z budżetu obywatelskiego,

31. Zachować dotychczasowe kategorie Dotychczasowe kategorie zostają zachowane tj. rejonowa, ogólnomiejska i oświatowa, gdyż nie ograniczają one aktywności tej grupy wiekowej w korzystaniu ze środków budżetu obywatelskiego.

32.Potrzeba zintensyfikowania akcji informacyjnej na temat budżetu obywatelskiego, tak by dotrzeć do większej liczby osób zwłaszcza starszych.

33. Stwórzmy mieszkańcom szansę poznania opisów zgłoszonych projektów.
W ramach kolejnych edycji budżetu obywatelskiego zaplanowano intensywne działania promocyjno-informacyjne, w ramach których wnioskodawcy, będą mieli możliwość promowania swoich pomysłów na profilu Przystań na konsultacje na FB oraz na stronie www.gorzow.pl w zakładce Budżet Obywatelski.

34. Plan powinien być tak ułożony żeby w ostatniej edycji wygrały takie najważniejsze dla miasta zadania jak projekt związany z ulicą Słoneczną – miejsca parkingowe/dojazdowe, czasomierze sygnalizacji świetlnej, remont Kwadratu. Uwaga odnosi się do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, która została już rozstrzygnięta.

35. Autorzy zwycięskich projektów, przed ich realizacją, wspólnie z urzędnikami ustalają wszystkie szczegóły dotyczące ich realizacji, Autorzy zwycięskich projektów, przed ich realizacją, wspólnie z urzędnikami będą ustalali wszystkie szczegóły dotyczące ich realizacji.

36. Wprowadzić projekty miękkie. Podział na projekty miękkie i twarde wprowadzony w projekcie regulaminu zostaje utrzymany.

37. Nie powinniśmy wprowadzać dodatkowych zapisów do regulaminu, tylko starajmy się go uprościć. Nie można komplikować regulaminu. Konsultacje społeczne projektu regulaminu, wypracowanego przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego składającego się z przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych, Rady Miasta Gorzowa Wlkp. i Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., pokazały szerokie zainteresowanie tematem ze strony mieszkańców i potrzebę modyfikacji regulaminu, w kierunku dodania nowych zapisów.

38. Radni Rady Miasta powinni włączyć się w aktywizowanie mieszkańców, wyłanianie liderów. Raport zostanie przekazany do Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

14 grudnia 2015 21:19, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Problem ze szkolami jest taki ze w zawodowkach i tehnikach na praktykach przyszkolnych zamiast uxYc zawodu to uczniowie caly rok grabia liscie albo odsniezaja. A na prace koncowe zadaja fematy typu instalacja zaluzji w szkole albo remonty lawek - nic zwiazane z zawodem. A do dziennika praktk sie wpisuje zbzdury np pomoar luzu zaworowego nic takiego nie ma miejsca.
Tak dzialaja wszystkie zawodowki w miescie. I tehnika.
Dyrektoeem ds edukacji jest jakis sztywniak
A przy urz. Wojewodzkim tez to zle dziala bo np informattk 1 ma wszystko miec na glowie. A jak wyglada jakosc kszralcenia wszyscy wiemy. I nie trzeba budowac obiektu za 80mln przy warszawskiej tylko naprawic to co jest w szkolach zawodowych i technikach
Anonim_2396, 27.12.2015, 01:47, 5.172.238.71 ##

Rozwiazac ten problem mozna zlecajac pra e porzadkowe przy szkole zewnetrznym firmom np impuls. I scisle nadzorowac audytami przeprowadzanie egzaminow zawpdowych i praktyk czy zgadza sie ze stanem wpisywanym w dzienniczkach. Oj poleca glowy przy takiej kontroli
Anonim_2396, 27.12.2015, 01:49, 5.172.238.71 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Robert nie umiera, ale...
Publikujemy apel o pomoc w leczeniu Roberta Pawlaczyka. Kochani znajomi i nie znajomi!!! Wiem, jest bardzo dużo osób, które potrzebują pomocy... Kiedy ... <czytaj dalej>
ZCG MG-6 planuje
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, osiem gniazd pojemników półpodziemnych i gniazdo pojemników podziemnych w Gorzowie oraz po jednym PSZOK-u ... <czytaj dalej>
Kto przebuduje schody?
Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie wraz z zagospodarowaniem terenu – to kolejne zadanie, które będzie realizowane ... <czytaj dalej>
Co ze stadionem przy Krasińskiego?
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego z pozytywną oceną ministerstwa. Gorzów jest na ostatniej prostej do pozyskania dofinansowania na modernizację stadionu ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Wspólnota Mieszkaniowa "Ład"

ul. Kosynierów Gdyńskich 92, Gorzów Wlkp.
tel. 95 722 48 76
branża: Wspólnoty mieszkaniowe <czytaj dalej>
"Printeam"

ul. Tartaczna 4, Gorzów Wlkp.
tel. 887 619 515
branża: Reklama - agencje, doradcy <czytaj dalej>
"Nordic Hangers" Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 15 c, Gorzów Wlkp.
tel. 95 732 55 37
branża: Tworzywa sztuczne <czytaj dalej>

ZCG MG-6 planuje
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, osiem gniazd pojemników półpodziemnych ... <czytaj dalej>
Siedem premier
Kino Helios proponuje w nowym filmowym tygodniu aż siedem premier. ... <czytaj dalej>
Mamy Niepodległą, więc wyślij kartkę
Latem wysyłaliśmy kartki w akcji #StądJestem, a teraz możemy pozdrowić ... <czytaj dalej>
"Nietykalni" są wśród nas
Kiedy poznałam historię Michała Worocha, który – poruszając się na ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« listopad 2019 »
P W Ś C P S N
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Gorzów ma ludzi, których warto naśladować
Skończyły się wakacje, skończyło lato i tylko jeszcze wyjazdy do lasu dają namiastkę radości, bo w tym roku lasy pełne grzybów. Jeśli przyjrzeć się forom internetowym, to aż dziw bierze, ... <czytaj dalej>
Przedszkolaki nauczą mycia rąk
Przedszkolaki mogą wziąć udział w konkursie plastycznym z okazji Światowego <czytaj dalej>
Podróże moich marzeń - konkurs
„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” to jeden z największych w Polsce przeglądów <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - s2ca.jpg
Hanna Kaup:
Pomaganie ma sens
Z Fundacją Arka Bydgoszcz jestem związana od 15 lat. W ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Radosny sezon grzybowy
Choć wielu prorokowało, że z powodu suchego lata w lasach ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Opieka nad osobą po udarze mózgu to także troska o siebie
Kiedy bliską osobę dotknie choroba neurologiczna, szereg obowiązków i trudności ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Tajemnice lotów transferowych
Linie lotnicze zazwyczaj nie oferują bezpośrednich lotów do odległych zakątków ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
widz5328:
Nie zapomnijmy o rewelacyjnym oświetleniu, którego autorem i pomysłodawcą jest Monika Sidor, pochwalona przez samą autorkę dramatu, a o której <czytaj dalej>
ryś:
A czy prawdą jest, że Inneko RCS wywozi odpady komunalne bez odpowiedniego zezwolenia?
W Rejestrze Działalności Regulowanej
ZCG MG6 ta <czytaj dalej>
krzyś:
ciekawe jak w takim towarzystwie odnalazłby się prezes Inneko RCS?

wychowanek prezesa Artura Cz.


<czytaj dalej>
Anonim_7993:
trudnosci ze znalezieniem pracownikow wykwalifikowanych wynikaja z braku szkolen przez przedsiebiorcow i przyjmowania na staze. zamiast tego szuka sie <czytaj dalej>
Anonim_7993:
o trudnosci znalezienia pracownika za minimum krajowe po wyzszych studiach do ksiegowosci??? <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej