piątek 14 sierpnia 2020     Alfred, Maksymilian, Euzebiusz
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Jaki jest budżet województwa
eGorzowska - 4693_xxIeV6tcXrKliDvmedsw.jpg20 grudnia br. radni województwa lubuskiego uchwalili budżet na 2014 rok. Za przyjęciem głosowało 16 radnych, 11 było przeciw. Projekt pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa. - To zrównoważony budżet. Niektóre zadania, o które radni walczyli, są przyjęte w drodze kompromisu do rozpoczęcia w 2014 roku, natomiast finansowanie zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym nastąpi w 2015 roku – powiedziała marszałek Elżbieta Polak.

Marszałek Elżbieta Polak omówiła budżet województwa na 2014 rok. W związku z tym, że programy unijne zatwierdzone będą w czwartym kwartale przyszłego roku, przesunięte zostały inwestycje współfinansowane z programów unijnych na 2015 rok. - Nie planujemy zaciągnięcia kredytów. Janosikowe wpłynie do budżetu, dzięki Senatowi. Lubuskie nie straci 15 mln zł. Rosną dochody z CIT i PIT – mówiła marszałek.

Marszałek Elżbieta Polak odniosła się też do wniosków komisji i klubów do projektu budżetu. – Zarząd przyjął wniosek odnośnie mostu w Skwierzynie. Realizacja projektu jest dwuletnia. Koszt inwestycji to 22,5 mln zł. W przyszłym roku rozpocznie się postępowanie przetargowe, przygotowanie do inwestycji, natomiast budowa rozpocznie się w 2015 roku. Zarząd przyjął też wniosek dotyczący połączeń kolejowych na trasie Zielona Góra-Gubin przez Krosno. Inwestycja rozpocznie się w 2014 roku pod warunkiem, że audyt wykaże, że jest taka konieczność. Zarząd nie przyjął wniosku dotyczącego budowy obwodnicy Nowej Soli, etap III – powiedziała marszałek. Pozostałe inwestycje, np.: budowa ronda w Chlastawie, ścieżka rowerowa od Wawrowa do Janczewa zaplanowane zostały w nowej perspektywie, zgodnie z Wieloletnim Planem Budowy i Modernizacji Dróg i Mostów.

Radni wnioskowali też o wpisanie inwestycji w Krośnie i Gubinie dotyczących zabezpieczenia przeciwpowodziowego. – W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będzie realizowany duży projekt na liście projektów kluczowych. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe to dla nas działanie strategiczne. Takie też jest ukierunkowanie polityki spójności. Te projekty będą traktowane priorytetowo. Gdy plan zostanie przez zarząd przyjęty, będziemy informować o szczegółach – zapewniła marszałek.

Marszałek Elżbieta Polak zapewniła też, że przychyla się do idei dofinansowania in vitro w województwie, o które wnioskował klub SLD. – Ponieważ jest program rządowy, w ramach którego 15 tys. par może skorzystać z dofinansowania, nie widzę potrzeby, żeby taki zapis wprowadzać do budżetu. Zapewniam jednak, że jeśli lubuska para nie otrzyma wsparcia z programu rządowego, zrobimy to w ramach naszych środków – mówiła marszałek. Dodała też, że Karta Dużej Rodziny będzie realizowana w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i w nowej perspektywie w ramach Kapitału Ludzkiego.

Kluby wnioskowały też o zwiększenie środków na remont zabytków. – Zdanie będzie realizowane. Zwiększyliśmy środki z 500 tys. zł do 1 mln zł – powiedziała E. Polak. Zarząd natomiast nie zgodził się na 1 mln zł w rezerwie celowej na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego. – W nowej perspektywie finansowej dla samorządów dedykowane jest 40 proc. środków – podkreśliła marszałek.

Radni wnioskowali też o 800 tys. zł na remont teatru w Gorzowie. – Zaplanowaliśmy 700 tys. zł, ale będziemy zabiegać o dodatkowe pieniądze z Ministerstwa Kultury – zadeklarowała E. Polak. Podsumowując marszałek powiedziała: - Projekt budżetu jest mniejszy pod względem wydatków o 50 mln zł. Ale tak, jak to było w tym roku, kiedy dochody i wydatki wzrosły, tak też stanie się w przyszłym roku. Jeżeli wcześniej ruszą projekty unijne, to też będą wprowadzone do budżetu. Niektóre zadania, o które radni walczyli, są przyjęte w drodze kompromisu do rozpoczęcia w 2014 roku, natomiast finansowanie zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym nastąpi w 2015 roku.

Radni o budżecie

Radny Robert Paluch (PiS):
- Atrakcyjność inwestycyjna województwa jest coraz gorsza. Miał być skok gospodarczy, mamy stagnację. Od 2009 r. wydatki na drogi spadają, co jest niedopuszczalne, za to w zatrważającym tempie rośnie utrzymanie administracji publicznej. Jeśli chodzi o wydatki na melioracje to nie napawają optymizmem. Terminy realizacji zostają przesuwane, tak samo wygląda sytuacja w przypadku inwestycji drogowych. Klub PiS nie poprze budżetu.

Bogusław Andrzejczak (SLD):
Projekt budżetu jest zachowawczy, hamujący rozwój regionu. Dwa z jedenastu wniosków naszego klubu nie znalazły się w budżecie, co jest dla nas niezadowalające. Nie uwzględniono ważnych inwestycji. Projekt budżetu jest pasywny. Radni klubu SLD nie będą głosować za przyjęciem budżetu województwa.

Czesław Fiedorowicz (PSL):
- PSL, jako koalicjant, bierze odpowiedzialność za budżet, ale to była trudna decyzja. Przyjęty budżet umożliwia rozpoczęcie realizacji zadań priorytetowych dla województwa. Bolą nas pewne niekonsekwencje dotyczące tego, co dotychczas podjęliśmy. Rozumiem, że musieliśmy dokonać wyboru, zrezygnować z niektórych zdań, bo kołdra jest krótka. Więc jeśli ktoś pyta o most w Skwierzynie, czy obwodnicę Drezdenka to dlatego, że wcześniej powiedzieliśmy, że te inwestycje będą realizowane. Musimy stanąć na rzęsach, by zdobyć dodatkowe pieniądze do budżetu. Skoro zaczęliśmy remont teatru w Gorzowie, powinniśmy go skończyć ze wsparciem ministerstwa, nawet kosztem zostawienia innych inwestycji kultury. Te pieniądze, które mamy, musimy dobrze wykorzystać. Podsumowując, będziemy głosowali za tym budżetem, bo on utrzymuje dobry poziom rozwoju regionu w 2014 roku.

Leszek Turczyniak (PO):
- Przedłożony projekt budżetu na 2014 rok w pełni spełnia oczekiwania mieszkańców naszego województwa. Zachowana została równowaga dochodów i wydatków, dlatego Regionalna Izba Obrachunkowa nie widzi przeszkód dla uchwalenia uchwały budżetowej. W roku 2014 zarząd województwa będzie realizował bezpieczną politykę finansową dostosowaną do uwarunkowań. Na uwagę zasługuje brak deficytu oraz fakt, że nie planuje się zaciągania kredytów. To świadczy o poczuciu odpowiedzialności za kondycję finansową i gospodarowanie publicznymi pieniędzmi. Zarząd województwa w sposób prawidłowy będzie dążył do wykorzystania przypisanych prawem dochodów własnych. W budżecie zawarto inwestycje, które pozytywnie będą wpływać na rozwój regionu. Na infrastrukturę drogową przeznaczono ponad 50 mln zł, ponad 48 mln zł to środki z LRPO. Pozytywnie oceniamy dużą współpracę zarządu z jednostkami samorządu terytorialnego, a także wsparcia finansowe dla organizacji pozabudżetowych - to sprzyja integracji środowisk społecznych, wzmacnia ich aktywność. Projekt budżetu na 2014 rok będzie wymagał od zarządu województwa zdecydowanych i trafnych decyzji. Pani marszałek należy pogratulować ciężkiej pracy, konsekwencji w działaniu i dbałości o ciągły rozwój regionu. 2014 rok będzie równie udany.

Komisje sejmikowe pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu.

Pytania i odpowiedzi

Radna Mirosława Winnicka (SLD) pytała m.in. jak to jest możliwe, aby rozpocząć inwestycję, jeśli w budżecie nie ma zapisanej żadnej kwoty na ten cel. Pytanie padło w kontekście mostu w Skwierzynie. Oraz o zadania pracowników departamentów unijnych. - Co ci urzędnicy będą robić przez cały 2014 rok?

Radny Zbigniew Kościk (PiS) zaapelował do przewodniczącego sejmiku, aby na kolejnej sesji wprowadzić punkt, podczas którego będzie możliwość dyskusji odnośnie wydatków na administrację.

Elżbieta Płonka (PiS) wyraziła zaniepokojenie sytuacją w ochronie zdrowia. Zaproponowała, aby na najbliższej sesji bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu, z uwzględnieniem spółki szpitalnej w Gorzowie Wlkp.

Marszałek Elżbieta Polak: - Wzrost wydatków na administrację związany jest z departamentami unijnymi. W 2011-12-13 roku mieliśmy największą kontraktację. W tym czasie w ramach LRPO podpisaliśmy 900 umów. Gdy w EFS pracowało mniej osób, nie mieliśmy ocenionych aż 1 tys. wniosków. W przyszłym roku będzie dalsza restrukturyzacja zatrudnienia. Musimy jednak pamiętać, że od stycznia 2015 roku rusza nowa perspektywa. Czekają nas kolejne zadania. Nie zgadzam się z zarzutami, że nie przyjęliśmy wniosków radnych – przyjęliśmy ich 14. Obwodnica Drezdenka, most w Skwierzynie – te inwestycje zostały przyjęte i zostały zapisane w Wieloletnim Planie Finansowym.

Budżet w pigułce

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego w 2014 r. osiągną 459.216.722 zł, z tego dochody bieżące 328.026.137 zł, a dochody majątkowe 131.190.585 zł. Przewidziano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 101.999.000 zł, a na dotacje związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 2.583.048 zł.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego wynoszą453.576.943 zł. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 284.442.083 zł, w tym:

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 164.513.803 zł.
Wydatki na dotacje za zadania bieżące 103.853.313 zł.
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.055.100 zł.
Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń udzielonych przez Województwo Lubuskie przypadających do spłaty w roku 2014 w łącznej kwocie 3.319.868 zł.
Wydatki na obsługę długu publicznego 9.700.000 zł.

W ogólnej kwocie wydatków kwota 171,4 mln zł stanowi współfinansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej: budżet Unii Europejskiej wynosi 107,6 mln zł, udział własny 63,8 mln zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu województwa w kwocie 5,6 mln zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów. Przychody budżetu wynoszą 11,5 mln zł, z tego wolne środki pochodzące z Funduszu Kolejowego ponad 6 mln zł i przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych 5,4 mln zł. Rozchody budżetu województwa na 2014 r. wynoszą 17,2 mln zł i dotyczą spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w wyemitowanych obligacji.

LUM

22 grudnia 2013 21:13, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Lubuskie nam nie służy. Budżet to kolejny dowód rozwoju południa kosztem północy województwa. Inwestycja i uruchomienie linii kolejowej Zielona Góra - Krosno - Gubin. Zamykanie połączeń Międzyrzecz - Sulęcin - Rzepin.
Anonim_4619, 23.12.2013, 19:57, 81.190.184.221 ##

Na tytułowym zdjęciu widać koryto wielostanowiskowe?
Anonim_3225, 27.12.2013, 16:57, 78.8.22.3 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Dożynki diecezjalne
Diecezja zielonogórsko-gorzowska włączy się w zaproponowaną przez biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamińskiego inicjatywę czuwania modlitewnego w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. W kościołach ... <czytaj dalej>
Gorzów, chodźmy na rower!
1 września rozpoczynamy rywalizację o puchar Rowerowej Stolicy Polski. Już teraz wiemy, że w tym roku będzie trudniej, bowiem do rywalizacji ... <czytaj dalej>
Tylko telefonicznie lub emailowo
Od środy 5 sierpnia kontakt z Biurem Obsługi Klienta oddziału ENERIS Surowce w Gorzowie Wielkopolskim jest możliwy tylko przez telefon ... <czytaj dalej>
"Dobry start" dla uczniów
Od 1 lipca wpłynęło ponad 1,4 mln wniosków o przyznanie jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w ramach programu ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Usik Jarosław Usługi Ślusarskie

ul. Ptasia 29, Gorzów Wlkp.
tel. 609 318 809
branża: Metale - obróbka <czytaj dalej>
"Reflect" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Regina Talarczyk

ul. Chodkiewicza 16 a lok. 1, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 65 12
branża: Projektowe biura <czytaj dalej>

11VIII2020 - awantura o elewację
11VIII2020. Nie tylko mnie nieco poniosło w czasie porannego pisania felietonu. ... <czytaj dalej>
Radni na kwarantannie
U jednego z radnych wojewódzkich wykryto COVID-19. W związku z ... <czytaj dalej>
Gorzów, chodźmy na rower!
1 września rozpoczynamy rywalizację o puchar Rowerowej Stolicy Polski. Już teraz ... <czytaj dalej>
Czy Twoja Karta Mieszkańca jest ważna?
Gorzowska Karta Mieszkańca skończyła dwa lata. Jeśli chcesz nadal korzystać ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« sierpień 2020 »
P W Ś C P S N
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Nie jestem ślepym idiotą
Sorry za taki tytuł, ale ostatnio wszystkim puszczają nerwy. Mnie też się ulało. Nie bez przyczyny, ale z powodu tłumaczeń, które nie tylko mnie stawiają w złym świetle i sugerują, ... <czytaj dalej>
Lubisz ładnie mieszkać?
„Zielona ławeczka” czeka na Ciebie
Jest szansa na poprawę wyglądu podwórek i miejsc najbliższego otoczenia. <czytaj dalej>
Jakie są nasze Smaki Regionów
Ruszyła XX edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Organizuje go <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 1b-1.jpg
Hanna Kaup:
14VIII2020 - nagłe olśnienie - aktualizacja
14VIII2020. Z pewnością każdy doznał kiedyś olśnienia i dostrzegł coś, co ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
13VIII2020 - wrzosówki na gorzowskich murawach
13VIII2020. To, co na zdjęciu srebrzy się pośród traw i zarośli ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup radzi:
Zapytaj stomatologa
Wizyta u stomatologa podczas pandemii koronawirusa konieczna czy niebezpieczna? Trwająca w ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Relacja córki z ojcem
Córeczka tatusia – choć niektórym to określenie kojarzy się negatywnie, ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_1732:
Aninom 1459 masz problemy z czytaniem i rozumiem.ale to chyba dzisiaj polska norma. <czytaj dalej>
Anonim_1459:
Czyli chcemy żeby było czysto, ale... i tutaj setka powodów dla których się "niedasie". Zamiast pochwały postawy obywatelskiej, przypi <czytaj dalej>
Anonim_8291:
Rozsądny komentarz <czytaj dalej>
Anonim_1732:
Słuszna krytyka i trzymanie ręki na pulsie. Gdyby nie to, byłoby jeszcze gorzej. <czytaj dalej>
1378:
Do anonim 2891. Jaki lament? To nasze pieniądze są marnotrawione, to my patrzeliśmy na bałagan na tej inwestycji, to "nasi" urzędujący <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej