wtorek 19 stycznia 2021     Marta, Henryk, Mariusz
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
NIE: kłamstwu i podziałom
eGorzowska - 2357_qAVUrSJdScRaqngDUNCy.jpgOto stanowisko przesłane przez marszałek Elżbietę Polak w odpowiedzi na zarzuty prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka.

"Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego stanowczo NIE ZGADZA SIĘ z zarzutami prezydenta Gorzowa Tadeusza Jędrzejczaka, dotyczącymi rzekomo nierównego traktowania Zielonej Góry i Gorzowa. Wypowiedź prezydenta, która zostały wyemitowana 1 marca br. na antenie Radia Zachód NIE odzwierciedla rzeczywistości oraz jest ewidentną próbą zdyskredytowania Zarządu Województwa Lubuskiego i wprowadzenia opinii publicznej w błąd.

Prezydent Tadeusz Jędrzejczak mówił w Radiu Zachód, że Gorzów Wlkp. jest traktowany niesprawiedliwie, a „polityka prowadzona przez urząd marszałkowski powoduje, że województwo, w którym jesteśmy, coraz mniej przypomina lubuskie, a coraz bardziej zielonogórskie”. Słowom prezydenta stanowczo sprzeciwia się marszałek województwa Elżbieta Polak, która uważa, że prezydent swoim zachowaniem „czyni wielką szkodę dla mieszkańców”. Dowodem na to są liczby, które pokazują, że zarówno Gorzów Wlkp., jak i Zielona Góra są RÓWNO i SPRAWIEDLIWIE traktowane przez władze województwa przy podziale środków.

Wystarczy spojrzeć na dofinansowanie projektów z listy projektów kluczowych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Beneficjent, jakim jest Miasto Gorzów Wlkp., otrzymał łączne dofinansowanie w wysokości 72 mln 730 tys. zł na siedem projektów. (...)  Z kolei Miasto Zielona Góra realizuje dziewięć projektów, o łącznym dofinansowaniu 73 mln 850 tys.

Przypomnijmy również, że od 30 listopada 2011 r. do 13 stycznia 2012 r. w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego prowadzony był nabór wniosków do konkursu Nr LRPO/1.3/1/2011 – Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego (kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja, itp.). Kwota środków przeznaczona na konkurs wynosiła 13 mln zł. Do składania wniosków uprawniony był szeroki wachlarz podmiotów, w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego, zakłady opieki zdrowotnej, placówki oświatowe itp. Projekty mogły polegać m.in. na tworzeniu i rozbudowie systemów informacji przestrzennej (GIS), rozwoju elektronicznych usług dla ludności - tworzeniu i wdrożeniu interaktywnych usług administracji itp. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 32 wnioski o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 44 210 003,18 zł, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 54 639 392,99 zł. Miasto Zielona Góra złożyło 2 wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu Nr LRPO/1.3/1/2011: na utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze oraz na wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS dla Miasta Zielona Góra. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania przez Miasto Zielona Góra wynosi 3 645 665,50 zł, natomiast całkowita wartość projektów to 5 275 492,44 zł. Miasto Gorzów Wielkopolski w odpowiedzi na konkurs Nr LRPO/1.3/1/2011 NIE złożyło żadnego wniosku.

Słowom prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka zaprzeczają również zestawienia projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od początku realizacji programu Gorzów Wlkp. otrzymał 23 mln 633 tys. 764 zł dofinansowania, Zielona Góra tylko o nieco ponad 2 mln więcej (25 mln 695 tys. 28 zł).

W otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012 wzięło udział 170 stowarzyszeń, które złożyły 415 ofert. Z terenu Miasta Zielonej Góry w otwartym konkursie ofert wzięło udział 44 stowarzyszenia, które złożyły oferty na 129 zadań. Stowarzyszenia wnioskują o kwotę w wysokości - 2.116.632 zł. Z kolei z terenu Miasta Gorzowa Wlkp., w otwartym konkursie ofert wzięło udział 32 stowarzyszenia, które złożyły oferty na 114 zadań. Stowarzyszenia wnioskują o kwotę w wysokości - 1.209.124,12 zł.

Przykłady na SPRAWIEDLIWE traktowanie obu stolic regionu można mnożyć. Wystarczy przytoczyć kilka:

Park technologiczny w Gorzowie Wlkp.
Zarząd Województwa Lubuskiego na listę zadań kluczowych dla regionu (Indykatywny Plan Inwestycyjny) w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wpisał trzy parki technologiczne – w Nowym Kisielinie (beneficjent – Uniwersytet Zielonogórski), w Nowej Soli (beneficjent – Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR) i w Gorzowie (park technologiczny Człowiek i Środowisko, beneficjent – Zachodnie Centrum Innowacji). Wartość projektu „Park technologiczny Człowiek i Środowisko” wynosić miała ponad 23 mln zł, z czego 10 mln zł miało pochodzić z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W dniu 2.02.2012 r. Grażyna Lasik, prezes Zachodniego Centrum Innowacji poinformowała Zarząd Województwa Lubuskiego o rezygnacji z projektu. Państwa zarzut dotyczący wspierania projektów ulokowanych na południu regionu jest zatem nieuzasadniony. W sprawie inwestycji i ewentualnego dofinansowania zadania w Gorzowie marszałek Polak spotkała się m.in. z Tadeuszem Tomasikiem, wiceprezydentem Gorzowa. Podczas spotkania uzgodniono, że w terminie do 15 marca 2012 r. Miasto Gorzów Wlkp. przedstawi koncepcję projektu w zakresie realizacji budowy parku technologicznego. Natomiast dyrektor departamentu LRPO przygotuje postępowanie konkursowe, które zostanie wdrożone w terminie do dwóch miesięcy. Projekt może być realizowany tylko w trybie konkursowym w działaniu 2.4 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw. Zapewniłam wiceprezydenta Tadeusza Tomasika o możliwości konsultacji oraz pomocy w przygotowaniu projektu. Rozmawiałam również z prezes Grażyną Lasik o możliwości zrealizowania inwestycji w Gorzowie przez Uniwersytet Zielonogórski.

Uczelnie wyższe
Nie jest prawdą, że uczelnie wyższe na północy województwa i na południu są niewspółmiernie finansowane. W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane są zadania zarówno na gorzowskich uczelniach, jak i na Uniwersytecie Zielonogórskim. Suma wartości projektów zielonogórskich – z których bezpośrednio korzystają studenci – wynosi 48 mln zł (ponad 38 mln zł dofinansowania z LRPO), natomiast suma wartości projektów gorzowskich to 59 mln zł (dofinansowanie z LRPO to ponad 29 mln zł). Warto zwrócić również uwagę na dofinansowanie przypadające na jednego studenta. W przypadku projektów uczelni zielonogórskiej wynosi ono szacunkowo 2442,93 zł, natomiast w Gorzowie jest to kwota 5969,77 zł.

Wydział lekarski
Województwo lubuskie jest jednym z nielicznych regionów w Polsce, w którym nie ma kierunku medycznego. Według statystyk – spośród absolwentów akademii medycznych, którzy są zameldowanie na terenie województwa lubuskiego – do regiony wraca zaledwie połowa z nich (2010 r. – 99 absolwentów, 35 wróciło do Lubuskiego, 2011 r. – 69 absolwentów, 36 wróciło do Lubuskiego). Powoduje to deficyt specjalistów w naszych szpitalach i przychodniach. W samych szpitalach brakuje ok. 100 lekarzy w specjalnościach: torakochirurgia, chirurgia naczyniowa, kardiologia, chirurgia szczękowo-twarzowa, endokrynologia, diabetologia, gastoenterologia, neurologia, diagnostyka labolatoryjna, pediatria i specjalistyczne lecznictwo dziecięce. Utworzenie kierunku lekarskiego jest zatem uzasadnione. Tym bardziej, że Komisja Europejska zgodziła się na finansowanie działań w zakresie tworzenia kierunku. Dlatego w Krajowej Rezerwie Wykonania znalazło się 30 mln zł na tworzenie nowych kierunków.

Lotnisko
4 sierpnia 2009 roku decyzją Ministra Skarbu Państwa wyrażono zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Lubuskiego nieruchomości Skarbu Państwa o powierzchni 385,32 ha wchodzących w skład lotniska wojskowego Zielona Góra– Babimost w celu rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego. W spółce Lotnisko Zielona Góra/Babimost Spółka z o.o. 100 procent kapitału posiada Samorząd Województwa Lubuskiego. Kapitał założycielski Spółki wynosi 380 000 zł. Spółka obecnie funkcjonuje w oparciu o zasoby kapitału założycielskiego i nie posiada innych źródeł pozyskiwania środków finansowych.

Finansowanie działalności operacyjnej Portu Lotniczego i lotniska spoczywa w całości na Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze (PPL) w oparciu o uzgodnienia Zarządu WL z PPL zawartymi w liście intencyjnym z dnia 27-05-2010 r. podpisanym przez marszałka Pana Marcina Jabłońskiego i Dyrektora Naczelnego PPL Pana Michała Marca.

Spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost z PPL wiążą dwie umowy na finansowanie „Strategii Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost do 2040 r. wraz z Biznesplanem” – jedna z 12-08-2010r. i druga trójstronna z TRIO i PPL z dnia 21-12-2010r. Na podstawie uzgodnień z niniejszych umów Spółka Lotnisko Zielona Góra/Babimost Spółka z o.o. finansuje oba te dokumenty po połowie tj. 43 750 zł netto ( 53.812,50 zł brutto).

Terminal pasażerski i cale zaplecze techniczne wybudowano w latach 1976/77 - w roku 2002 wykonano remont terminala koszt 2 mln zł.

- W latach 2002/2003 wybudowano kosztem ok. 12 mln zł system świetlny podejścia do lądowania kat 1,

- W 2003 r. zainstalowano nowe oświetlenie płyty postojowej (PPS 3) przed Terminalem koszt 400 tys. zł.

- W 2002 r. wybudowano garaże na cysterny paliwowe koszt 70 tys. zł,

- W 2004 r. wykonano remont strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej kosztem 60 tys. zł,

- W 2008 r. wybudowano garaże na sprzęt heandlingowy - koszt 82. tys. zł,

- W 2010 r. wykonano modernizację budynku CARGO - koszt 950 tys. zł,

- W 2010 r. wybudowa została wartowni Służby Ochrony Lotniska - koszt 170 tys. zł,

- W 2010 r. wykonano modernizację drogi startowej (DS.) - kosz 500 tys. zł,

- W latach 2005 - 2010 dokonywano zakupy sprzętu heandlingowego - koszt 850 tys. zł,

- W 2010 r. wybudowano ogrodzenie terenu lotniska kosztem 2 mln 700 zł.

Wszystkie inwestycje wykonane były finansowane z budżetu PP Porty Lotnicze."

LUM2 marca 2012 15:51, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
737 mln euro dla lubuskiego
Znamy już podział środków w ramach umowy partnerstwa na nową unijną perspektywę. Do regionów trafi 40 proc. tortu, czyli 28 ... <czytaj dalej>
Upaństwowienie szpitali? Samorząd mówi NIE!
Zarząd Województwa podjął stanowisko w sprawie planowanej restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. – Rząd w cieniu ... <czytaj dalej>
Ile zarabiają księża w lubuskich szpitalach
Publikujemy komunikat poseł Barbary Kucharskiej-Dziedzic na temat zatrudnienia kapelanów w lubuskich szpitalach. W grudniu 2020 roku posłanka dr Kucharska-Dziedzic zwróciła się ... <czytaj dalej>
Nie żyje bp Adam Dyczkowski
10 stycznia 2021 r. w godzinach porannych w zielonogórskim Domu Księży Emerytów zmarł śp. bp Adam Dyczkowski, emerytowany biskup zielonogórsko-gorzowski. Informacje ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Tes" Danuta Dargiewicz

ul. Małorolnych 16 a, Gorzów Wlkp.
tel. 95 723 83 99
branża: Rajstopy, pończochy, skarpety <czytaj dalej>
Warzybok Jan Lekarz Pediatra

ul. Parkowa 5, Gorzów Wlkp.
tel. 95 732 52 47
branża: Lekarze - pulmonolodzy <czytaj dalej>
"Arma" Firma Handlowo-Usługowa Agnieszka Łuczyk

ul. Warskiego 41, Gorzów Wlkp.
tel. 95 738 02 75
branża: Tkaniny, dzianiny - hurt <czytaj dalej>

737 mln euro dla lubuskiego
Znamy już podział środków w ramach umowy partnerstwa na nową ... <czytaj dalej>
Bez dyrygenta
Świat muzyki pogrążony dziś w żałobie. Zmarł dyrygent Filharmonii Gorzowskiej ... <czytaj dalej>
Da Vinci już w Gorzowie
To wyjątkowy moment w życiu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. ... <czytaj dalej>
Rok na lubuskich drogach. Policja podsumowuje
Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Marcin Maludy informuje, ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« styczeń 2021 »
P W Ś C P S N
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
O co ta polsko-polska burza?
Rok 2021 zaczął się narodowo-polskim huraganem, tajfunem, trzęsieniem ziemi, spowodowanym aferą szczepionkową. Aferą, w której nazwisko Janda odmieniane jest przez wszystkie możliwe przypadki, a ona sama również wyśmiewana przez aktora ... <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie zaprasza do udziału <czytaj dalej>
Lubisz ładnie mieszkać?
„Zielona ławeczka” czeka na Ciebie
Jest szansa na poprawę wyglądu podwórek i miejsc najbliższego otoczenia. <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - csc_0199.jpg
Hanna Kaup:
Wyjątkowy jubileusz
W otoczeniu aniołów, przy dźwiękach muzyki Marka Piechockiego, tortem, szampanem ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Bo go wkurzyła?
To miejsce wciąż nie ma szczęścia. Kiedyś ktoś spalił domek, ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Niepłodność – narastający problem
W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Do posiadania więcej ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Odbiór odpadów w czasie pandemii – wskazówki dla mieszkańców Gorzowa i okolic
Czy podczas pandemii obowiązuje segregowanie odpadów? W jaki sposób bezpiecznie ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_5782:
Będzie jak z TVP. Ludzie nie będą dawać na tacę, to państwo przejmie na swój garb. I tak zapłacimy wszyscy. <czytaj dalej>
Anonim_5394:
To nie sa inteligentni ludzie.
Urzednikiem zoataje miernota ktorej nie chcialo sie podjąć wysilku i ryzyka zalożenia i poprowadzenia DG. <czytaj dalej>
Anonim_9991:
Nauczył mnie patrzenia na Sztukę, dał możliwość poznania wielu artystów - pomiędzy nimi Władysława Hasiora, co dla mnie ważne niezwykle.
<czytaj dalej>
Anonim_5386:
Zastanawiające jest dlaczego unia pozbawiła Polskę szczepionek ? Badania to fikcja. <czytaj dalej>
Maria:
I jak się okazuje w każdym czasie można pokazać jak bardzo szanuje się talent i osobowość Pana Jurka, wspaniałego człowieka i niebywałego ar <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej