piątek 22 listopada 2019     Cecylia, Jonatan, Stefan
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Gloria Artis dla prof. Rymara
eGorzowska - 9541_yZeIdNVxWqlh2UehnlOt.jpgPodczas inauguracji sezonu kulturalnego 2019/2020 w Filharmonii Gorzowskiej wręczono medal i odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis odznaczono dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie prof. dr hab. Dariusza Aleksandra Rymara.

Wyróżniono też Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej trzy osoby. To: Lech Dominik, Agnieszka Dębska i Lidia Świątkowska.

Poniżej prezentujemy sylwetki odznaczonych.

Dariusz Aleksander Rymar
Dr hab. Dariusz Aleksander Rymar kieruje Archiwum Państwowym w Gorzowie od 1991 r. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych i popularnonaukowych, głównie dotyczącej najnowszej historii Gorzowa i Ziemi Lubuskiej. Napisał 5 monografii poświęconych historii Gorzowa po II wojnie światowej. „Gorzów Wielkopolski na tle przemian społeczno-politycznych w Polsce w latach 1945–1998” stanowiła jednocześnie doktorat obroniony w lutym 2002 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Z kolei publikacja „Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w Regionie Gorzów Wielkopolski w latach 1980–1982”, stała się podstawą przewodu habilitacyjnego, pomyślnie zakończonego w kwietniu 2013 w macierzystej uczelni Dariusza Rymara - w Instytucie Historii UAM w Poznaniu. Od 2007 r. szczególnym zainteresowaniem badawczym D. A. Rymara są lata 80. i działalność gorzowskiej „Solidarności”. Powstało 13 publikacji książkowych: 3 autorskie monografie, 4 tomy źródeł do dziejów gorzowskiej „Solidarności”, 5 wydawnictw pod współredakcją i 1 katalog z wystawy.
Dariusz A. Rymar jest współzałożycielem i redaktorem naczelnym pisma historycznego „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”. W latach 1994-2018 ukazało się 25 tomów. Każdy z nich to zbiór artykułów i przyczynków poświęconych historii Gorzowa i jego okolic. Prof. Rymar jest autorem wielu publikacji prasowych popularyzujących historię Gorzowa, zamieszczanych w „Ziemi Gorzowskiej”, „Gazecie Lubuskiej” i innych mediach lokalnych.

W uzasadnieniu nominowanego do medalu Gloria Artis napisano m.in.:
Jako historyk regionalista dokumentuje, bada i upowszechnia dzieje miasta i regionu. Badania naukowe publikuje w wielu artykułach popularnonaukowych, komentarzach, książkach. Dzięki talentom menadżerskim, społecznikostwu oraz pasji upowszechniania, szeroko oddziałuje na mieszkańców miasta. Dzięki jego staraniom daje się zaobserwować wzmożone zainteresowanie mieszkańców historią miasta, co daje wyraz obecnością na spotkaniach i wystawach historycznych. Od lat gromadzi wokół siebie historyków-regionalistów. Dzięki jego zaangażowaniu w redagowanym przez niego „Nadwarciańskim Roczniku Historyczno-Archiwalnym” publikują niezależni historycy z kraju i zagranicy. Wydawnictwo jest tworzone wysiłkiem małej grupy osób, którym przewodzi przy pomocy minimalnych środków finansowych, które pozyskuje od samorządów i fundacji.

W 2014 r. D. Rymar otrzymał Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa „Motyla” za działalność naukowo-badawczą i popularyzatorską historii najnowszej Gorzowa oraz za rozwój bazy archiwalnej, za duży wkład w kapitalny remont zabytkowego obiektu przy ul. Grottgera 24/25 i budowę nowej siedziby Archiwum Państwowego przy ul. Mościckiego 7 w Gorzowie.

Lech Dominik

Lech Dominik: artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF). Specjalista z zakresu fotografii intermedialnej, inscenizowanej i reklamowej. Zajmuje się typografią wydawniczą, projektowaniem okładek i realizacją reklam. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej, kierunek fotografia, dyplom w pracowni prof. Stefana Wojneckiego oraz Wyższe Studium Fotografii w Warszawie. Debiutował w 1980 r. Brał udział w krajowych i zagranicznych konkursach i wystawach zbiorowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Wystawiał wielokrotnie w Niemczech, na Litwie, w Szwajcarii. Uczestniczył w „Salonach Jesiennych” ZPAP w Gorzowie i Zielonej Górze, a także w corocznych edycjach OTOFOTO. Miał 11 wystaw indywidualnych. Wydał dwa albumy fotograficzne. Od 1986 r. pracuje w Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie. Zajmuje się m.in.: realizacją wystaw, wydawnictw, reklamą wizualną, projektowaniem graficznym i edytorskim. Kurator wystaw fotografii artystycznej i historycznej jest autorem artykułów i tekstów na temat różnych aspektów fotografii (m.in. na temat dagerotypów), autorem dużej liczby fotografii do celów dokumentalnych, monograficznych o artystach (m.in. Waldemarze Kućko, Janie Bułhaku), wystawienniczych i wydawniczych. Lech Dominik jest autorem programu edukacyjnego muzeum, realizowanego na wszystkich poziomach nauczania, od edukacji przedszkolnej, przez nauczanie początkowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Całość zgodna jest z podstawą programową MEN. Program jest poddawany stałej ewaluacji.

W latach 1996-2010 r. równolegle z pracą w muzeum zajmował się działalnością dydaktyczno-edukacyjną w Liceum Plastycznym w Gorzowie, gdzie prowadził wykłady i zajęcia z fotografii artystycznej i filmu.

Od 2001 r. jest biegłym sądowym w dziedzinie sztuki w zakresie realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie.

Agnieszka Dębska
Agnieszka Dębską jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1998 r. konsekwentnie podejmuje działania popularyzatorskie w kierunku ochrony krajobrazu kulturowego regionu i miasta Gorzowa.

Jest autorką i współautorką publikacji, m.in. „Katalogu zabytków części północnej województwa lubuskiego” i poradnika Ministerstwa Rozwoju „Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji” oraz artykułów, które ukazały się m.in. w „Nadwarciańskim Roczniku Historyczno-Archiwalnym”, „Trakcie”, „Roczniku Chojeńskim”, „Forum Historyczno-Społecznym”, „Czasie i Przestrzeni”, „Roczniku Muzealnym”.

Od 20 lat opracowuje dokumentacje historyczno-konserwatorskie (m.in. karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, zabytków ruchomych, zespołów folwarcznych, układów ruralistycznych oraz programy prac konserwatorskich), wojewódzkie i gminne ewidencje zabytków oraz gminne programy opieki nad zabytkami. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i naukowym Gorzowa. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych o historii regionu, w szczególności do 1945 r. Jest wieloletnim członkiem gorzowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. W latach 2008-2018 pracowała w Urzędzie Miasta Gorzowa w pracowni miejskiego konserwatora zabytków, w tym od 2014 r. na stanowisku Miejskiego Konserwatora Zabytków. Aktualnie pracuje w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta.

Podczas wieloletniej praktyki zawodowej (na szczeblu wojewódzkim i samorządowym), związanej z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, dbała o lokalne dziedzictwo kulturowe, owocnie współpracowała z inwestorami, uczestniczyła w działaniach zapobiegającym niszczeniu zabytków. Natomiast jako muzealnik przede wszystkim skupia się na zadaniach edukacyjnych i popularyzatorskich związanych z lokalną historią oraz kulturą.

Lidia Świątkowska
Lidia Świątkowska od 20 lat organizuje w Gorzowie Ogólnopolski Konkurs Pisanek. Pomysłodawcą popularyzacji tradycji pisankarstwa był jej ojciec Michał Kowalski, działacz społeczny i propagator kultury ukraińskiej oraz wieloletni przewodniczący gorzowskiego oddziału Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, a później oddziału Związku Ukraińców, zapraszany m.in. przez Radę Europy do dyskusji na temat tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych w ramach "Europy bez granic". Od 1971 r. organizował Ogólnopolski Konkurs Pisanek. Po jego nagłej śmierci w kwietniu 1999 r. jego córka podjęła się kontynuacji organizacji konkursu, który od 2000 r. jest organizowany wspólnie z Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie. W związku z listem otwartym, jaki skierowała do prasy Koordynacyjna Rada ds. Nauczania i Odrodzenia Pisankarstwa z siedzibą na Ukrainie i w Kanadzie, Ogólnopolski Konkurs Pisanek otrzymał imię Michała Kowalskiego na cześć jego twórcy. Konkurs organizowany przez Lidię Świątkowską z roku na rok podnosi swoją jakość i staje się coraz bardziej znany. W roku 2019 odbyła się już jego 47 edycja, 44 autorów z całej Polski nadesłało 196 pisanek nawiązujących do motywów huculskich, łemkowskich, podlaskich, sokalskich, lubelskich, krakowskich, kurpiowskich i opolskich. Konkurs cieszy się dużą popularnością i nawet w dobie industrializacji kultury znajduje zainteresowanie pisankarzy i amatorów pisankarstwa (w tym również młodzieży szkolnej) w całej Polsce.

Pani Lidia Świątkowska jest również przewodniczącą Koła Zjednoczenia Łemków w Gorzowie Wlkp. oraz członkiem Związku Ukraińców. Dzięki jej aktywności mieszkańcy wielokulturowego Gorzowa Wlkp. i regionu mają możliwość nie tylko poszerzania swojej wiedzy o tradycjach i historii Łemków, ale także uczą się postaw tolerancji i wzajemnego poszanowania. Pani Lidia prowadziła m.in. koncerty i spotkania artystyczne, np. benefis Dmytra Pawłyczki, wybitnego ukraińskiego poety i w latach 1999 – 2001 ambasadora Ukrainy w Polsce (1999), Łemkowskie Wieczory Muzyczne (2008), szewczenkowskie wieczory literackie. Bierze udział w konferencjach naukowych wygłaszając referaty i komunikaty, mając tym samym wkład w rozwój i upowszechnianie kultury łemkowskiej/ ukraińskiej.

Działalność Pani Lidii Świątkowskiej jest jej wielką pasją. Chce w ten sposób przybliżyć kulturę polską i ukraińską oraz kontynuować dzieło swojego ojca – popularyzując tradycję pisankarstwa.

wg Wydział Kultury
foto Hanna Kaup
Kliknij w wybrane zdjęcie aby powiększyć
gloria artis dla prof rymara , zdjęcie 1/9

gloria artis dla prof rymara , zdjęcie 2/9

gloria artis dla prof rymara , zdjęcie 3/9

gloria artis dla prof rymara , zdjęcie 4/9

gloria artis dla prof rymara , zdjęcie 5/9

gloria artis dla prof rymara , zdjęcie 6/9

gloria artis dla prof rymara , zdjęcie 7/9

gloria artis dla prof rymara , zdjęcie 8/9

gloria artis dla prof rymara , zdjęcie 9/9


13 października 2019 21:10, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Mają najpiękniejsze ogrody i balkony
Znamy już nazwiska gorzowian, którzy wzorowo dbają o swoje najbliższe otoczenie. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa podsumowali, ogłoszone wiosną ... <czytaj dalej>
Dodatkowe miejsca w przedszkolu
25 dzieci trzy i czteroletnich znajdzie opiekę w nowym punkcie przedszkolnym, który powstaje przy Przedszkolu Miejskim nr 2, w obiekcie ... <czytaj dalej>
Zamknięcie skrzyżowania Kazimierza Wielkiego z Okrzei

W czwartek (21 listopada) od godziny 9, wykonawca przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego zaplanował zamknięcie skrzyżowania tej ulicy z Okrzei. Utrudnienia ... <czytaj dalej>
Nie będzie deptaka w rejonie Hawelańskiej, ale...
Gorzów zasługuje na to, aby mieć prawdziwe centrum - to główna idea projektu "Centrum Gorzowa od-nowa". W piątek (15 listopada) ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę

Mają najpiękniejsze ogrody i balkony
Znamy już nazwiska gorzowian, którzy wzorowo dbają o swoje najbliższe ... <czytaj dalej>
Do Gorzowa wrócił
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. J. S. Bacha

W Filharmonii Gorzowskiej odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. J.S. ... <czytaj dalej>
Nowoczesne studio, nowa ramówka i godzina nadawania

Nie ma już telewizji Teletop. 18 listopada o 18.00 oficjalnie ... <czytaj dalej>
Sanatorium Egle Birsztany – nadniemeńskie źródła
Kontynuujemy wycieczkę do Birsztan w ramach turystyki medycznej i ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« listopad 2019 »
P W Ś C P S N
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
By rozbrzmiewały oklaski... - refleksje po XXXVI Gorzowskich Spotkaniach Teatralnych
Zakończyły się XXXVI Gorzowskie Spotkania Teatralne. Od 10 do 16 listopada obejrzeliśmy siedem spektakli. Było różnorodnie, z publicznością, która wypełniła widownię po brzegi. No, może poza jednym. Może nawet najlepszym. Listopadowe ... <czytaj dalej>
Przedszkolaki nauczą mycia rąk
Przedszkolaki mogą wziąć udział w konkursie plastycznym z okazji Światowego <czytaj dalej>
Podróże moich marzeń - konkurs
„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” to jeden z największych w Polsce przeglądów <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 4baa.jpg
Hanna Kaup:
Pomaganie ma sens
Z Fundacją Arka Bydgoszcz jestem związana od 15 lat. W ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Radosny sezon grzybowy
Choć wielu prorokowało, że z powodu suchego lata w lasach ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Opieka nad osobą po udarze mózgu to także troska o siebie
Kiedy bliską osobę dotknie choroba neurologiczna, szereg obowiązków i trudności ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Tajemnice lotów transferowych
Linie lotnicze zazwyczaj nie oferują bezpośrednich lotów do odległych zakątków ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_3351:
Ania powodzenia i wszystkiego najlepszego dla nowej telewizji. Służę pomocą z Sulęcina

Ryszard Waldun <czytaj dalej>
Anonim_1617:
tvn chyba dał kase żeby owładnąć rynek medialny Gorzowa bo tvpis buduje tu siedzibę <czytaj dalej>
Anonim_5343:
niech będzie sobie ta "telewizja" taka przaśna fajna powiatowa...taka fsamraz na miarę miasteczka G.od 17.30 ramówka a do 17.30 plansza <czytaj dalej>
Anonim_9872:
kluwak to wlasciciel portalu gorzowianinm dziennikarz tvnu. <czytaj dalej>
Anonim_7232:
Prezydent na posła. Taka będzie wizja nowej telewizji. Nie po to Ktoś przejął telewizję we współpracy z byłym doradcą. Pan Adam ma większe <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej