środa 1 kwietnia 2020     Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Gloria Artis dla prof. Rymara
eGorzowska - 9541_yZeIdNVxWqlh2UehnlOt.jpgPodczas inauguracji sezonu kulturalnego 2019/2020 w Filharmonii Gorzowskiej wręczono medal i odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis odznaczono dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie prof. dr hab. Dariusza Aleksandra Rymara.

Wyróżniono też Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej trzy osoby. To: Lech Dominik, Agnieszka Dębska i Lidia Świątkowska.

Poniżej prezentujemy sylwetki odznaczonych.

Dariusz Aleksander Rymar
Dr hab. Dariusz Aleksander Rymar kieruje Archiwum Państwowym w Gorzowie od 1991 r. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych i popularnonaukowych, głównie dotyczącej najnowszej historii Gorzowa i Ziemi Lubuskiej. Napisał 5 monografii poświęconych historii Gorzowa po II wojnie światowej. „Gorzów Wielkopolski na tle przemian społeczno-politycznych w Polsce w latach 1945–1998” stanowiła jednocześnie doktorat obroniony w lutym 2002 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Z kolei publikacja „Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w Regionie Gorzów Wielkopolski w latach 1980–1982”, stała się podstawą przewodu habilitacyjnego, pomyślnie zakończonego w kwietniu 2013 w macierzystej uczelni Dariusza Rymara - w Instytucie Historii UAM w Poznaniu. Od 2007 r. szczególnym zainteresowaniem badawczym D. A. Rymara są lata 80. i działalność gorzowskiej „Solidarności”. Powstało 13 publikacji książkowych: 3 autorskie monografie, 4 tomy źródeł do dziejów gorzowskiej „Solidarności”, 5 wydawnictw pod współredakcją i 1 katalog z wystawy.
Dariusz A. Rymar jest współzałożycielem i redaktorem naczelnym pisma historycznego „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”. W latach 1994-2018 ukazało się 25 tomów. Każdy z nich to zbiór artykułów i przyczynków poświęconych historii Gorzowa i jego okolic. Prof. Rymar jest autorem wielu publikacji prasowych popularyzujących historię Gorzowa, zamieszczanych w „Ziemi Gorzowskiej”, „Gazecie Lubuskiej” i innych mediach lokalnych.

W uzasadnieniu nominowanego do medalu Gloria Artis napisano m.in.:
Jako historyk regionalista dokumentuje, bada i upowszechnia dzieje miasta i regionu. Badania naukowe publikuje w wielu artykułach popularnonaukowych, komentarzach, książkach. Dzięki talentom menadżerskim, społecznikostwu oraz pasji upowszechniania, szeroko oddziałuje na mieszkańców miasta. Dzięki jego staraniom daje się zaobserwować wzmożone zainteresowanie mieszkańców historią miasta, co daje wyraz obecnością na spotkaniach i wystawach historycznych. Od lat gromadzi wokół siebie historyków-regionalistów. Dzięki jego zaangażowaniu w redagowanym przez niego „Nadwarciańskim Roczniku Historyczno-Archiwalnym” publikują niezależni historycy z kraju i zagranicy. Wydawnictwo jest tworzone wysiłkiem małej grupy osób, którym przewodzi przy pomocy minimalnych środków finansowych, które pozyskuje od samorządów i fundacji.

W 2014 r. D. Rymar otrzymał Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa „Motyla” za działalność naukowo-badawczą i popularyzatorską historii najnowszej Gorzowa oraz za rozwój bazy archiwalnej, za duży wkład w kapitalny remont zabytkowego obiektu przy ul. Grottgera 24/25 i budowę nowej siedziby Archiwum Państwowego przy ul. Mościckiego 7 w Gorzowie.

Lech Dominik

Lech Dominik: artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF). Specjalista z zakresu fotografii intermedialnej, inscenizowanej i reklamowej. Zajmuje się typografią wydawniczą, projektowaniem okładek i realizacją reklam. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej, kierunek fotografia, dyplom w pracowni prof. Stefana Wojneckiego oraz Wyższe Studium Fotografii w Warszawie. Debiutował w 1980 r. Brał udział w krajowych i zagranicznych konkursach i wystawach zbiorowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Wystawiał wielokrotnie w Niemczech, na Litwie, w Szwajcarii. Uczestniczył w „Salonach Jesiennych” ZPAP w Gorzowie i Zielonej Górze, a także w corocznych edycjach OTOFOTO. Miał 11 wystaw indywidualnych. Wydał dwa albumy fotograficzne. Od 1986 r. pracuje w Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie. Zajmuje się m.in.: realizacją wystaw, wydawnictw, reklamą wizualną, projektowaniem graficznym i edytorskim. Kurator wystaw fotografii artystycznej i historycznej jest autorem artykułów i tekstów na temat różnych aspektów fotografii (m.in. na temat dagerotypów), autorem dużej liczby fotografii do celów dokumentalnych, monograficznych o artystach (m.in. Waldemarze Kućko, Janie Bułhaku), wystawienniczych i wydawniczych. Lech Dominik jest autorem programu edukacyjnego muzeum, realizowanego na wszystkich poziomach nauczania, od edukacji przedszkolnej, przez nauczanie początkowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Całość zgodna jest z podstawą programową MEN. Program jest poddawany stałej ewaluacji.

W latach 1996-2010 r. równolegle z pracą w muzeum zajmował się działalnością dydaktyczno-edukacyjną w Liceum Plastycznym w Gorzowie, gdzie prowadził wykłady i zajęcia z fotografii artystycznej i filmu.

Od 2001 r. jest biegłym sądowym w dziedzinie sztuki w zakresie realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie.

Agnieszka Dębska
Agnieszka Dębską jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1998 r. konsekwentnie podejmuje działania popularyzatorskie w kierunku ochrony krajobrazu kulturowego regionu i miasta Gorzowa.

Jest autorką i współautorką publikacji, m.in. „Katalogu zabytków części północnej województwa lubuskiego” i poradnika Ministerstwa Rozwoju „Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji” oraz artykułów, które ukazały się m.in. w „Nadwarciańskim Roczniku Historyczno-Archiwalnym”, „Trakcie”, „Roczniku Chojeńskim”, „Forum Historyczno-Społecznym”, „Czasie i Przestrzeni”, „Roczniku Muzealnym”.

Od 20 lat opracowuje dokumentacje historyczno-konserwatorskie (m.in. karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, zabytków ruchomych, zespołów folwarcznych, układów ruralistycznych oraz programy prac konserwatorskich), wojewódzkie i gminne ewidencje zabytków oraz gminne programy opieki nad zabytkami. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i naukowym Gorzowa. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych o historii regionu, w szczególności do 1945 r. Jest wieloletnim członkiem gorzowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. W latach 2008-2018 pracowała w Urzędzie Miasta Gorzowa w pracowni miejskiego konserwatora zabytków, w tym od 2014 r. na stanowisku Miejskiego Konserwatora Zabytków. Aktualnie pracuje w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta.

Podczas wieloletniej praktyki zawodowej (na szczeblu wojewódzkim i samorządowym), związanej z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, dbała o lokalne dziedzictwo kulturowe, owocnie współpracowała z inwestorami, uczestniczyła w działaniach zapobiegającym niszczeniu zabytków. Natomiast jako muzealnik przede wszystkim skupia się na zadaniach edukacyjnych i popularyzatorskich związanych z lokalną historią oraz kulturą.

Lidia Świątkowska
Lidia Świątkowska od 20 lat organizuje w Gorzowie Ogólnopolski Konkurs Pisanek. Pomysłodawcą popularyzacji tradycji pisankarstwa był jej ojciec Michał Kowalski, działacz społeczny i propagator kultury ukraińskiej oraz wieloletni przewodniczący gorzowskiego oddziału Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, a później oddziału Związku Ukraińców, zapraszany m.in. przez Radę Europy do dyskusji na temat tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych w ramach "Europy bez granic". Od 1971 r. organizował Ogólnopolski Konkurs Pisanek. Po jego nagłej śmierci w kwietniu 1999 r. jego córka podjęła się kontynuacji organizacji konkursu, który od 2000 r. jest organizowany wspólnie z Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie. W związku z listem otwartym, jaki skierowała do prasy Koordynacyjna Rada ds. Nauczania i Odrodzenia Pisankarstwa z siedzibą na Ukrainie i w Kanadzie, Ogólnopolski Konkurs Pisanek otrzymał imię Michała Kowalskiego na cześć jego twórcy. Konkurs organizowany przez Lidię Świątkowską z roku na rok podnosi swoją jakość i staje się coraz bardziej znany. W roku 2019 odbyła się już jego 47 edycja, 44 autorów z całej Polski nadesłało 196 pisanek nawiązujących do motywów huculskich, łemkowskich, podlaskich, sokalskich, lubelskich, krakowskich, kurpiowskich i opolskich. Konkurs cieszy się dużą popularnością i nawet w dobie industrializacji kultury znajduje zainteresowanie pisankarzy i amatorów pisankarstwa (w tym również młodzieży szkolnej) w całej Polsce.

Pani Lidia Świątkowska jest również przewodniczącą Koła Zjednoczenia Łemków w Gorzowie Wlkp. oraz członkiem Związku Ukraińców. Dzięki jej aktywności mieszkańcy wielokulturowego Gorzowa Wlkp. i regionu mają możliwość nie tylko poszerzania swojej wiedzy o tradycjach i historii Łemków, ale także uczą się postaw tolerancji i wzajemnego poszanowania. Pani Lidia prowadziła m.in. koncerty i spotkania artystyczne, np. benefis Dmytra Pawłyczki, wybitnego ukraińskiego poety i w latach 1999 – 2001 ambasadora Ukrainy w Polsce (1999), Łemkowskie Wieczory Muzyczne (2008), szewczenkowskie wieczory literackie. Bierze udział w konferencjach naukowych wygłaszając referaty i komunikaty, mając tym samym wkład w rozwój i upowszechnianie kultury łemkowskiej/ ukraińskiej.

Działalność Pani Lidii Świątkowskiej jest jej wielką pasją. Chce w ten sposób przybliżyć kulturę polską i ukraińską oraz kontynuować dzieło swojego ojca – popularyzując tradycję pisankarstwa.

wg Wydział Kultury
foto Hanna Kaup
Kliknij w wybrane zdjęcie aby powiększyć
gloria artis dla prof rymara , zdjęcie 1/9

gloria artis dla prof rymara , zdjęcie 2/9

gloria artis dla prof rymara , zdjęcie 3/9

gloria artis dla prof rymara , zdjęcie 4/9

gloria artis dla prof rymara , zdjęcie 5/9

gloria artis dla prof rymara , zdjęcie 6/9

gloria artis dla prof rymara , zdjęcie 7/9

gloria artis dla prof rymara , zdjęcie 8/9

gloria artis dla prof rymara , zdjęcie 9/9


13 października 2019 21:10, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Uaktualnione zarządzenia duszpasterskie na czas pandemii
26 marca bp Tadeusz Lityński wydał uaktualnione zarządzenia odnoszące się do duszpasterstwa w okresie zmagań z pandemią koronawirusa. Obszerny, liczący ... <czytaj dalej>
Zmiany w kursowaniu pociągów
Publikujemy komunikat w sprawie kursowania pociągów POLREGIO. W związku z wdrożeniem nadzwyczajnych rządowych rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie ... <czytaj dalej>
Sytuacja epidemiologiczna w Gorzowie
Publikujemy komunikat Urzędu Miasta w Gorzowie w sprawie sytuacji związanej z koronawirusem. Wczoraj informowaliśmy o kolejnym zachorowaniu w województwie. Szczegóły tu: ... <czytaj dalej>
Ograniczenia w wydziale komunikacji
Celem ograniczenia przebywania w jednym pomieszczeniu wielu osób, od poniedziałku (16 marca) w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta przy ulicy Myśliborskiej ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Hospicjum św. Kamila

ul. Stilonowa 21, Gorzów Wlkp.
tel. 95 728 22 25
branża: Fundacje, charytatywne instytucje <czytaj dalej>
Sąd Okręgowy

ul. Mieszka I 33, Gorzów Wlkp.
tel. 95 725 67 00
branża: Sądy <czytaj dalej>
Adecco Poland Sp. z o.o. Biuro

ul. Mostowa 12, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 02 70
branża: Doradztwo personalne <czytaj dalej>

Chlorator od gorzowskich wodociągów
Dzięki Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, cieki szpitala zakaźnego będą wolne ... <czytaj dalej>
Jak radzić sobie z lękiem
Od wtorku 31 marca, na kanale YouTube Akademia NFZ będą ... <czytaj dalej>
Siedem rad, jak nie dać się hackerom
SMS-y na temat szczepień przeciwko koronawirusowi z obietnicą zwrotu 70 ... <czytaj dalej>
Kto wytwarza więcej śmieci? Polak czy Duńczyk?
I co z tego wynika
Odpowiedzialne i efektywne gospodarowanie odpadami to jeden z największych problemów ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« kwiecień 2020 »
P W Ś C P S N
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Pytania tendencyjne
Mamy w kraju stan epidemiczny. Dla zwykłego człowieka to stan nadzwyczajny. Wszystko od ponad tygodnia zmieniło się w życiu niemal każdego Polaka. Ale ta nadzwyczajna sytuacja dla niektórych nic nie ... <czytaj dalej>
Tajemnica mojej wyobraźni
Pod hasłem „Tajemnica mojej wyobraźni” rusza 18. edycja ogólnopolskiego konkursu <czytaj dalej>
Lubuskie Wawrzyny 2019 – zaproszenie do konkursu
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - cud1.jpg
Hanna Kaup:
1IV2020 - prima aprilis
1IV2020. Wydawać by się mogło, że w sytuacji epidemii i coraz ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
31III2020 - coraz trudniej
31III2020. Ostatni dzień marca. Rząd w czasie kolejnej konferencji poinformował Polaków ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Czym jest koronawirus
Dr Dawid Ciemięga pochodzi z Tychów. Jest lekarzem pediatrą i ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Siedem rad, jak nie dać się hackerom
SMS-y na temat szczepień przeciwko koronawirusowi z obietnicą zwrotu 70 ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_8674:
Żenujące, ponizajace dla przyznajacego nagrode, ze nie sprawdza, nie czyta , nie weryfikuje i dla odbierajacego za to co zrobili tylu pracownikom. W <czytaj dalej>
Anonim_2726:
nosił wilk razy kilka, ponieśli jednego i drugiego wilka <czytaj dalej>
Anonim_5592:
2726 Samokrytyka dobra rzecz <czytaj dalej>
Anonim_2726:
Ale się ubawiłem <czytaj dalej>
Anonim_2726:
Gorzów to stan umysłu <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej