sobota 8 sierpnia 2020     Iza, Cyprian, Dominik
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Uchwała gorzowskich radnych do kosza
Wojewoda Lubuski stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie zmiany statutu Filharmonii Gorzowskiej. Uzasadnienie pochodzi z 25 lipca.

Pełna treść Rozstrzygnięcia Nadzorczego poniżej.

Powinnam zacząć od "a nie mówiłam"? W felietonie "Ostrzeżenie przed klęską" (czytaj tu: http://www.egorzowska.pl/pokaz,felietony,9354,) przedstawiłam niebezpieczeństwo grzebania przy Filharmonii Gorzowskiej. Otoczenie sytuacji przedstawiłam w relacji z posiedzenia komisji kultury (czytaj tu: http://www.egorzowska.pl/pokaz,miasto,9357,)

Choć trudno było o większej wagi argumenty wytoczone m.in. przez radną Martę Bejnar-Bejnarowicz czy Alinę Czyżewską (czytaj tu: http://www.egorzowska.pl/pokaz,z_pierwszej_reki,9373, oraz tu: http://www.egorzowska.pl/pokaz,z_pierwszej_reki,9377,) to niestety Rada Miasta zdecydowała o przegłosowaniu prawnego bubla, kręcąc na siebie bicz i to w okresie zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu. Wielu z radnych pewnie powie, że głosowaną wersję ocenił prawnik urzędu miasta, więc nie było podstaw, by podważać przedłożoną propozycję.

Kiedy jednak człowiek wejdzie nieco głębiej w ten temat, włos zaczyna mu się na głowie jeżyć, bo o przyczynie tego zamieszania i jej sprawczyni wiemy co nieco. Ciekawe też, co ona na  tę decyzję wojewody, wobec wcześniejszego wykrzykiwania na komisji kultury, że ją nie interesują rozstrzygnięcia prawne cytowane przez radną Bejnarowicz.

Z pewnością mamy do czynienia ze skandalem. Jak go przyjmą radni? Każdy z nich pewnie już szuka własnej argumentacji.

Dla nas sytuację krótko skomentował przewodniczący rady miasta Jan Kaczanowski.
- Jestem absolutnie legalistą i uważam, że to rozstrzygnięcie należy przyjąć z pokorą - powiedział. - Tu nie ma co dyskutować. Nie wiem, czy pan prezydent, czy rada będzie chciała się odwoływać. Na sesji powiedziałem, że będę głosował bez przekonania, ale z nadzieją, że to jakoś poprawi relacje między prezydentem a dyrektorem Filharmonii Gorzowskiej.

Na portalu społecznościowym sprawę skomentowała radna Marta Bejnar-Bejnarowicz. Napisała: "Nie cieszy mnie to, bo wolę, jak się dzieją rzeczy dobre, a nie ciągłe łapanie spadających talerzy... piąty rok.

A w Radzie Miasta zadziały się rzeczy z gruntu szkodliwe, politykierskie i nieuzasadnione. Radni Platformy i Klubu Prezydenta zagłosowali za uchwałą, o której mówiłam, że jest zamachem na kulturę i jej niezależność.

A stało się to tylko dlatego, że ktoś ma problem z niezależnym podejmowaniem decyzji*/ dealowaniem*/ nadkontrolą*/ zrozumieniem kultury*/ swoim ego*/ wysoką temperaturą*
*niepotrzebne skreślić.

(...) serdecznie proszę nobliwe Kolegium Prezydenta, abyście już dali sobie spokój z tym naprawianiem kultury w naszym mieście. Istnieje pewien ułamek szansy, że KULTURA bez Waszych "usprawnień" sobie doskonale poradzi. Ułamek, ale istnieje. Dajcie jej szansę.
A do radnych mam krótki apel: Myślcie..." - zakończyła.

Hanna Kaup
foto Marta Bejnar-Bejnarowicz

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO NR NK-I.4131.173.2019.AZIE z dnia 25 lipca 2019 r. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 j.t. ze zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr IX/166/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany statutu Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej w Gorzowie Wielkopolskim, w części:
- § 1 ust. 1 uchwały zmieniającego treść § 6 statutu w zakresie § 6 ust. 2 w zakresie słów: „lub
oświatowym lub społecznym”,
- § 1 ust. 2 uchwały zmieniającego treść § 7 statutu w zakresie: § 7 ust. 1 pkt 16 ppkt 2 – 7,
- § 1 ust. 3 uchwały zmieniającego treść § 11 statutu w zakresie: § 11 ust. 2.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 26 czerwca 2019r. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego podjęła uchwałę w sprawie zmiany statutu Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej w Gorzowie Wielkopolskim.

Uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 2 lipca 2019r.

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała w części wskazanej na wstępie istotnie narusza przepis art. 9 w zw. z art. 1 ust. 1 i art. 13 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2018.1983 j.t. ze zm. - dalej „ustawa”).

Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego postanowiła o wprowadzeniu zmian w statucie Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej w Gorzowie Wielkopolskim (dalej „CEA”) poprzez nadanie nowego brzmienia § 6 i § 11 oraz dodanie pkt 16 do § 7 ust. 1 statutu. Zmianie uległy zatem zapisy statutu dotyczące celów działania CEA oraz uregulowania w zakresie działania organu doradczego instytucji kultury tj. Rady Artystyczno - Programowej
W ocenie organu nadzoru, zmiana statutu jednostki kultury poprzez rozszerzenie zakresu celów i zadań CEA o sferę oświatową i społeczną nastąpiła z istotnym naruszeniem art. 9 ust. 1 i 2 w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy.

Przepis art. 9 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej obliguje jednostki samorządu terytorialnego do prowadzenia działalności kulturalnej (ust. 2), wskazując przy tym w jaki sposób działalność ta ma być organizowana, a mianowicie poprzez tworzenie samorządowych instytucji kultury (ust. 1). Z kolei art. 13 ust. 1 przywołanego aktu stanowi, że instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora, zaś dyspozycja ust. 2 tego artykułu określa elementy, jakie powinien ów statut zawierać, a więc:
1) nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury;
2) zakres działalności;
3) organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;
4) określenie źródeł finansowania;
5) zasady dokonywania zmian statutowych;
6) postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.

Z powyższych regulacji wynika, że do obligatoryjnych elementów statutu należy określenie zakresu działalności instytucji kultury, czyli ustalenie ram działalności kulturalnej - polegającej według art. 1 ust. 1 ustawy na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Określenie zakresu działalności instytucji kultury stanowi zaś konkretyzację celu, dla którego została ona powołana. Niewątpliwie zakres ten musi odnosić się do celu działania tej instytucji kultury, czyli dotyczyć działalności stricte kulturalnej i jasno przedstawiać w jakich formach i czym konkretnie instytucja kulturalna będzie się zajmować.

Postanowienia statutu w tej materii winny zatem dotyczyć podstawowych, zasadniczych aspektów zamierzonej działalności (tak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. akt II OSK 2014/12).

Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nadając nowe brzmienie § 6, § 7 rozszerzyła zadania CEA o działalność oświatową i społeczną. Wprowadzona zmiana nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach, gdyż jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.(art. 9 ust. 1 ustawy), a działalność kulturalna w rozumieniu ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Należy jednoznacznie stwierdzić, że określenie w statucie instytucji kultury jej zakresu działania, następuje poprzez określenie celu statutowego i wyliczenie zadań (może być to wyliczenie przykładowe), niemniej należy pamiętać, że w tym katalogu zadań mieszczą się tylko takie, które służą celowi, dla którego realizacji dana instytucja kultury została powołana. Zwrócił na to uwagę NSA w wyroku z 8 listopada 2012 r. (II OSK 2014/12), stwierdzając, że „określenie zakresu działalności instytucji kultury stanowi konkretyzację celu, dla którego została ona powołana”. Mając na uwadze powyższe należało uznać, że wskazanie przez Radę Miasta działalności oświatowej i społecznej, jako celów działania instytucji kultury nie mieści się w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. Tym samym Rada Miasta podejmując przedmiotową uchwałę, w której uregulowała sferę działania CEA, przekroczyła ustawowe granice określone w art. 9 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji istotnie naruszyła obowiązujący porządek prawny.

Należy też podkreślić, że jednostka samorządu terytorialnego będąca organizatorem instytucji kultury zapewnia tej instytucji środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona (art. 12). Z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organizatora instytucja kultury uzyskuje osobowość prawną. Organizator nie odpowiada za zobowiązania instytucji kultury, z zastrzeżeniem art. 24 i 25 tej ustawy (art. 14 ust. 1 i 2).

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej instytucji kultury zostały określone w Rozdziale 3 ustawy. W świetle tych uregulowań ustawy uznać należy, że instytucja kultury, jako osoba prawna jest całkowicie odrębnym w stosunku do gminy podmiotem prawa, z własnym majątkiem, środkami trwałymi, przychodami oraz kosztami, samodzielnie gospodarującą w ramach posiadanych środków (art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy). W tej sytuacji prawnej samodzielność instytucji kultury jako osoby prawnej, oznacza także, że organizator nie może w sposób dowolny samodzielnie modyfikować zakresu działalności instytucji kultury.
Konsekwencją stwierdzenia nieważności zmienionego § 6 ust. 2 statutu CEA w zakresie słów „lub oświatowym, lub społecznym” jest stwierdzenie nieważności § 7 pkt 16 ppkt 2 – 7 statutu, które odnoszą się bezpośrednio do kwestionowanych celów działalności CEA określonych w § 6 ust. 2 statutu.
Kolejnym naruszeniem prawa są zapisy zmienionego § 11 ust. 2 statutu CEA określające zakres zadań Rady Artystyczno – Programowej. Powyższa regulacja nie może zostać uznana za prawidłową, ponieważ ustawa w art. 13 ust. 2 pkt 3, wyraźnie obliguje prawodawcę miejscowego do zamieszczenia w statucie instytucji kultury regulacji określającej jej organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania.

Przepisy ustawy jednoznacznie wskazują zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawca wymaga od rady gminy wyłącznie wskazania organów instytucji kultury zarządzających i doradczych oraz sposobu ich powoływania. Oznacza to, że Rada w § 11 ust. 2 zmienionego statutu bez wyraźnego upoważnienia ustawowego określiła zakres zadań organu doradczego, jakim jest Rada Artystyczno – Programowa i tym samym w sposób istotny naruszyła art. 13 ust. 2 pkt 3 przywołanej ustawy. Organ nadzoru wskazuje ponadto, że z treści § 11 ust. 1 statutu wynika, że Rada Artystyczno – Programowa jest organem doradczym Dyrektora, natomiast w ust. 2 tego przepisu wskazano, że do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie aktów wymienionych w pkt 1-4.

Pojęcie doradztwa nie jest tożsame z pojęciem opiniowania. Opiniować oznacza wydawać opinię o kimś lub o czymś, natomiast doradzać oznacza udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie.

W omawianej sprawie organ stanowiący naruszył również postanowienia art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie bowiem do brzmienia tego przepisu organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Podejmując bowiem akt prawa miejscowego w oparciu o normę ustawową, organ stanowiący musi ściśle działać na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w danej ustawie (art. 96 Konstytucji RP) i niedopuszczalne jest dokonywanie wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych. Norma kompetencyjna musi być tak realizowana aby nie naruszała innych przepisów ustawy, w tym niedopuszczalne jest wkraczanie w materię uregulowaną ustawą. Zakres upoważnienia winien być zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego państwa prawnego, działania w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisów regulujących daną dziedzinę (art. 7 Konstytucji RP).

W świetle powyższego wyeliminowanie z obrotu prawnego wskazanych na wstępie zapisów statutu CEA jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


29 lipca 2019 18:43, Hanna Kaup
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Jeśli dobrze widzę, to uchwała nie jest uchylona jak piszę Hanna Kaup, ale uchylone są niektóre zapisy tej uchwały. Czy się mylę?????
antoś, 29.07.2019, 19:09, 5.172.235.44 ##

Antosiu, przeczytaj rozstrzygnięcie.
Anonim_9475, 29.07.2019, 19:29, 66.102.9.15 ##

No właśnie przeczytałem. Uchylone są tylko fragmenty
antoś, 29.07.2019, 19:42, 5.172.235.44 ##

tylko czy aż i o jakiej wadze oraz znaczeniu
Anonim_3323, 29.07.2019, 19:44, 81.190.166.134 ##

Wagi nie oceniam. Choć w świetle rozstrzygnięcia uważam, że te głosy krytyki chyba są przesadzone. Generalnie uchwała przeszła
antoś, 29.07.2019, 20:21, 5.172.235.44 ##

kłóćcie się jak chcecie
ale nie PRZEZNACZAJCIE DO ku.y nędzy
moich 6 mln rocznie na utrzymanie tej zachciewajki elit czyli waszej

BO NIKT NIE CHCE PŁACIĆ 6 MLN na utrzymanie FG z Gorzowian!
Anonim_6192, 29.07.2019, 21:06, 31.0.122.160 ##

To na co chesz moronie płacić, na kebab? Disco polo? W tym mieście przed filharmonią też g... było, mimo tych 6 baniek w kieszeni.

A ryba zawsze psuje się od głowy. Za wszelki burdel w magistracie i podległych instytucjach, odpowiada tylko i wyłącznie prezydent. Widocznie jest za ciepły misio, żeby to wszystko sprawnie hulało.

I kiedy w końcu miejscowe mózgi w sejmiku, zorganizują przeniesienie kosztów utrzymania filharmonii na wojewodztwo? Kolejny niemożliwy temat do zrobienia? Jak uruchomienie placu zabaw przy filharmoni?...
Anonim_5847, 30.07.2019, 07:28, 195.212.105.124 ##

FG zamknąć i przestać na to wyrzucać 6 mln rocznie. do zbudowania jest przemysłówka (MCK), szkoła muzyczna w Chrobrego i CEZ.
Anonim_6192, 30.07.2019, 17:34, 5.172.238.103 ##

gdyby radni reprezentii mieszkancow to zgodnie z ich wolą by pezestali utrzymywac FG za 6mln rocznie z poeniedzy miejskich czyli podatnikow mieszkancow.
Anonim_9381, 03.08.2019, 15:58, 31.0.127.79 ##

Pani Hanno, tez powiem, a nie mówiłem????
Nawet jesli wojewoda zakwestionował uchwałe RM, to nie znaczy ze grupa ludzi może zawładnąć FG i przy tym bezczelnie ciągnąć pieniądze z miejskiej kasy. Nie kąsa sie reki, która karmi. Panie Bejnarowicz i Czyżewska, to dwie młodziutkie, niedoświadczone politycznie osóbki. Z czasem zrozumieją, ze podcinanie gałęzi na której się siedzi, to nie najlepsze rozwiązanie.
A prezydent ma wiele wiecej możliwości ruchów, niż sie tych paniom wydaje. Z obcięciem dotacji włącznie. Ciekaw jestem co wówczas powiedzą pseudo artysci. Wiać będą z Gorzowa za kojeną chałturą. Chocby do... Pcimia Małego.
Anonim_3785, 11.08.2019, 22:33, 89.15.239.238 ##

Wam, Gorzowiacy, NAPRAWDĘ nie przeszkadzaja białoruskie standardy co niektórych radnych!
Anonim_9324, 12.08.2019, 07:33, 195.212.105.150 ##

Dlaczego Pani tak nienawidzi PiS? Ciężko napisać, ze PiS był również przeciw.
Anonim_9488, 16.08.2019, 22:11, 37.47.168.46 ##

bo pis bezczeelnie klamie i manipuluje w swoich mediach.
loty marszalka z cala obsada wojskowa dla jego czlonkow rodziny kosztowaly nas dziesiatki milionow zl. a menda nie pojdzie siedziec. bo w tym betonie pisu nikogo nie obowiazuje prawo!
Anonim_8224, 19.08.2019, 09:22, 5.172.235.24 ##

podobnie w platformie! to jest beton z ukladu okraglego stolu.
zaden polityk menda nie zostala skazana nowaki schetyny tuski. nikt. bo kaja umowe.
Anonim_8224, 19.08.2019, 09:23, 5.172.235.24 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Tylko telefonicznie lub emailowo
Od środy 5 sierpnia kontakt z Biurem Obsługi Klienta oddziału ENERIS Surowce w Gorzowie Wielkopolskim jest możliwy tylko przez telefon ... <czytaj dalej>
"Dobry start" dla uczniów
Od 1 lipca wpłynęło ponad 1,4 mln wniosków o przyznanie jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w ramach programu ... <czytaj dalej>
Bon Wsparcia Przedsiębiorców
Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wznowieniu konkursu Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców i przeprowadzeniu naboru uzupełniającego na nowych – transparentnych ... <czytaj dalej>
Dziecko z COVID 19 w gorzowskim szpitalu
Do odwołania Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. wstrzymuje przyjęcia do Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Deutsche Bank PBC S.A. Oddział

ul. Młyńska 1, Gorzów Wlkp.
tel. 95 733 67 70
branża: Banki <czytaj dalej>
"Sporteam" Zbigniew Rybiński

ul. Warszawska 65, Gorzów Wlkp.
tel. 95 732 24 77
branża: Odzież - sportowa <czytaj dalej>
"Auric Polska" Sp. z o.o. Filia

ul. Towarowa 6 a, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 08 08
branża: Medyczny sprzęt, wyposażenie <czytaj dalej>

Tylko telefonicznie lub emailowo
Od środy 5 sierpnia kontakt z Biurem Obsługi Klienta oddziału ... <czytaj dalej>
Zalety mleka matki
Mleko matki zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób, alergii i infekcji. ... <czytaj dalej>
Filharmonia zaprasza na koncerty online
Premiera kolejnego koncertu kameralnego zrealizowanego przez Filharmonię Gorzowską w ramach ... <czytaj dalej>
4VIII2020 - taki przecisk
4VIII2020. Od kiedy została wyremontowana ulica Wyszyńskiego, korzysta z niej coraz ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« sierpień 2020 »
P W Ś C P S N
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Nie rozumiem
Z przerażeniem oglądam to, co dzieje się w czasie trwającej wciąż kampanii przed wyborami Prezydenta RP. Uszom i oczom nie wierzę, gdy widzę i słyszę, jak Premier RP zapewnia, że ... <czytaj dalej>
Lubisz ładnie mieszkać?
„Zielona ławeczka” czeka na Ciebie
Jest szansa na poprawę wyglądu podwórek i miejsc najbliższego otoczenia. <czytaj dalej>
Jakie są nasze Smaki Regionów
Ruszyła XX edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Organizuje go <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_1390.jpg
Hanna Kaup:
7VIII2020 - historia Ziem Zachodnich
7VIII2020. Ziemie zachodnie kryją wiele pozostałości po czasach, w których żyli ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
6VIII2020 - sąsiedzi, Zielona Ławeczka i Moja Bora Bora
6VIII2020. Przy białej i czerwonej oranżadzie oraz ciasteczkach, na gorzowskim Manhattanie ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup radzi:
Zapytaj stomatologa
Wizyta u stomatologa podczas pandemii koronawirusa konieczna czy niebezpieczna? Trwająca w ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Relacja córki z ojcem
Córeczka tatusia – choć niektórym to określenie kojarzy się negatywnie, ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Miejscowy biedus:
Myślibórz, jak wyglądał do 1945? A jak teraz?. Dlaczego Myślibórz nie dąży do bycia miasteczkiem na poziomie Barlinka?. Ma warunki, jezioro ni <czytaj dalej>
Anonim_3329:
Napisano o tym i ....nic. Dzierżyñski sprawę załatwiłby szybko. <czytaj dalej>
Moja BoraBora:
Dziękujemy za wizytę, przepraszamy za trudne warunki zdjęciowe i zapraszamy we wrześniu z jakąś roślinką - będziemy wspólnie urządzać ten <czytaj dalej>
Anonim_8319:
Chcesz żyć w tym chorym miasteczku, pracować i cieszyć sie Rodziną, bądź jak mgła - naucz się znikać. Bądź jak cień - nie posiadaj twarzy <czytaj dalej>
Anonim_8553:
Znając życie zerwą wybrzuszenie i wyrównają kostką brukową a urzędnicy powiedzą OK. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej