czwartek 25 lutego 2021     Wiktor, Cezary, Zygfryd
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Debata o niczym cz. II
Piątkowa debata o kulturze wprowadziła mnie w ogromne przygnębienie. Miałam nadzieję, że chociaż w tej dziedzinie w Gorzowie potrafimy rozmawiać konkretnie, na temat, bez emocji – a jeśli już, to z poszanowaniem rozmówcy – taktownie i bez złośliwości. Niestety.

Dziś po czwarte, piąte i szóste.
Po czwarte: najwięcej emocji wzbudziła koncepcja włączenia Jazz Clubu Pod Filarami w struktury Filharmonii Gorzowskiej. I choć padały argumenty nie do odrzucenia, sprzeciwiające się temu pomysłowi, to dyr. Ewa Pawlak pozostała nieprzejednana. Takiej fuzji, jaką proponuje miasto, nie wyobrażają sobie obecni na debacie gorzowianie, którzy zajęli miejsca na widowni, ani siedzący na scenie, m.in. rzecznik FG Krzysztof Pijarowski (– Prywatnie nie wyobrażam sobie Bogusia w filharmonii. To dwa światy – podkreślił), ani wreszcie sam szef Filarów.

Z zadziwiającym przekonaniem broniła swojej propozycji dyr. Pawlak, która przytoczyła kolejny niezrozumiały argument za połączeniem tych dwóch różnych światów. Podkreśliła, że jeśli Filary nie wejdą w skład FG, to Bogusław Dziekański może wkrótce… nie być szefem klubu.

Dlaczego? Skąd ta przedziwnie brzmiąca groźba? Bo podobno ustawa nakłada obowiązek ogłoszenia konkursu na dyrektora placówki i Dziekański – uwaga! – wcale nie musi tego konkursu wygrać (sic!). E. Pawlak nie wspomniała jednak art. 15. 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dla zainteresowanych tekst ustawy poniżej), który wyjaśnia, że możliwe są inne rozwiązania.

Po piąte: wśród piątkowych wystąpień najbardziej zapadły w pamięć te, które wyrażają krytykę pociągnięć Prezydenta Gorzowa i pomysłów wydziału kultury. Oto niektóre z nich:

– Kiedy powstała Filharmonia Gorzowska, powstała nowa jakość widzenia kultury i wprowadzania zmian. Ale tę żabę będą musieli połknąć radni. Bo uchwalili 5,4 mln zł na filharmonię, ze świadomością konieczności zwiększenia dotacji do 8 mln zł w 2012 r. To oczywiste, że miasta nie stać na funkcjonowanie kultury z tak kosztownym potentatem. Widzenie rozwoju kultury ograniczone urzędowo-finansowo nie tłumaczy wszystkiego. Trzeba wziąć odpowiedzialność za to, co się wydarzy – radny Stefan Sejwa.

– Byłem na dwóch koncertach Bony. Jednym świetnym w teatrze, drugim słabym w filharmonii, bo tamta akustyka wymaga występu dużej orkiestry. Trzeba też zadać sobie pytanie, co to jest promocja miasta, jak ma przebiegać, ile kosztować. Na pewno promocją są ważne wydarzenia kulturalne. Jeśli jednak będziemy likwidować domy kultury, to nie będzie wykształconej młodzieży, a wtedy będzie można rozbierać fotele i w teatrze, i w filharmonii – dyr. Jan Tomaszewicz.

– Kultura niezależna została w Gorzowie zdeptana. Od kiedy zmieniono dyrektor MCK Ewę Hornik, która świetnie radziła sobie z prowadzeniem tej instytucji, w Emceku nic się nie dzieje, padł też Klub Magnat – Tomasz Malewicz.

– Wydział kultury zatrudnia specjalistów od upowszechniania kultury. Może rozpisać konkurs na wspieranie urzędników, którzy sobie z tym nie radzą – Andrzej Trzaskowski.

– To radni zdecydują, co się stanie w kulturze. Trzeba tu zrobić jakiś porządek. Są takie dziedziny kultury, w których być może trzeba coś łączyć czy likwidować. Na szczęście, to jest kompetencja rady miasta. Na pewno nie należy tego porządku robić przez łączenie Jazz Clubu z Gorzowską Filharmonią – wiceprzewodniczący rady miasta Jan Kaczanowski.

Po szóste: wrażenia uboczne, nie mniej ważne. Ktoś wymyślił, by debatę okrasić występem Barbary Wrzesińskiej. Wyjątkowo nieszczęśliwe było jednak jej drugie pojawienie się na scenie, gdy przerwano dyskusję nad kolejnym problemem. Efekt był taki, że wielu – pod wpływem emocji – po prostu wyszło i to nie tylko na papierosa. Żal mi było aktorki. Jej występ wpłynął również na przedłużenie debaty o całą godzinę i konieczność opuszczenia jej przez dyr. Ewę Pawlak tuż po 19.00. I to opuszczenie było chyba gwoździem do tej kulturalnej trumny.

Może jestem starym człowiekiem, ale grzeczność nie powinna znać wieku, a dyrektor wydziału kultury jako jej wizytówka, powinien być wzorem do naśladowania. Niestety, ciągle trudno mi uwierzyć w to, co widziałam. A wystarczyło odczekać pół minuty, wziąć mikrofon do ręki, podziękować i przeprosić, że trzeba opuścić debatę. Nic więcej. Tak się jednak nie stało, więc teraz pani dyrektor będzie musiała zmierzyć się z reakcjami oburzonego świata kultury.

I taka to była debata. Ani słowa o sztuce, o jej kształcie, o poziomie, o konkretnych propozycjach, rozwiązaniach, oczekiwaniach. Nic.
– Słabo mi, kiedy tego słucham – powiedział pod koniec Tomasz Malewicz ze Stowarzyszenia Sztuka Miasta.
Słabość nie opuszcza i mnie. I ciągle słyszę słowa dyrektora szkoły muzycznej im. W. J. Ciesielskiego Lecha Serpiny:
– Zlikwidujcie wszystkie kluby, a młodzież niech pali, ćpa i chleje. I będziecie mieli Gorzów przystań.

Wniosek, jaki płynie z tych trzech godzin dyskusji, jest taki, że aby mówić o zmianach w kulturze, trzeba ją nie tylko znać, ale chcieć w niej uczestniczyć, rozumieć jej charakter i potrzeby oraz dokładnie wiedzieć, co można jej odbiorcom zaproponować, a czego – pod żadnym pozorem – nie wolno nawet próbować zmieniać, bo jest dobre i można jedynie popsuć.

Po tej kulturalnej burzy jej świadkowie przenieśli się do Jazz Clubu pod Filarami. Tam Dorota Frątczak powiedziała: „Pawlak jest w naszej kulturze jak Mucha w sporcie”. Za mocno? Ponieważ wydział kultury oczekuje dyskusji, więc dyskutujmy.

PS
Już po tym, jak powstał ten tekst, ze strony miasta pojawiło się zaproszenie do dyskusji za pomocą adresu mailowego. Zasady korzystania z tej formy wymiany opinii na tematy kultury w Gorzowie publikujemy poniżej Ustawy.

Hanna Kaup
redaktor naczelny/wydawca

Ustawa z dnia 25 października 1991 r.
„Art. 15. 1. Dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie. Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu, o którym mowa w art. 16.
2. Dyrektora instytucji artystycznej powołuje się na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych, o których mowa w art. 11a ust. 2. Dyrektora instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna powołuje się na okres od trzech do siedmiu lat.”

I dalej: „Art. 16. 1. Kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury można wyłonić w drodze konkursu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W samorządowych instytucjach kultury, których wykaz określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, biorąc pod uwagę ich znaczenie dla kultury narodowej, wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu, z zastrzeżeniem ust. 3
3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na powołanie na stanowisko dyrektora, bez przeprowadzania konkursu, kandydata wskazanego przez organizatora. W przypadku powoływania tej samej osoby na stanowisko dyrektora na następny okres, organizator zasięga opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3a. Organizator występując z wnioskiem do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wyrażenie zgody na powołanie dyrektora instytucji kultury bez przeprowadzania konkursu ma obowiązek uzasadnienia wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zastosowania takiego trybu oraz podania informacji na temat wykształcenia, kompetencji i doświadczenia zawodowego kandydata na stanowisko dyrektora.
3b. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego rozpatruje wniosek organizatora w terminie 30 dni od dnia jego wpłynięcia, kierując się specyfiką instytucji oraz wykształceniem, kompetencjami i doświadczeniem kandydata na stanowisko dyrektora instytucji.”


ZASADY KORZYSTANIA Z ADRESU MAILOWEGO
kultura@um.gorzow.pl
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z adresu mailowego kultura@um.gorzow.pl którego administratorem jest Wydział Kultury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

2. Zakres użytkowania adresu kultura@um.gorzow.pl obejmuje gromadzenie i analizę przez Wydział Kultury opinii dotyczących: strategii rozwoju kultury oraz innych dokumentów o charakterze strategicznym w zakresie kultury, projektów aktów prawa miejscowego w zakresie kultury, funkcjonowania gorzowskich instytucji kultury, a także organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu kultury na podstawie odrębnych umów z Miastem.

3. Osoba wyrażająca opinię powinna przestrzegać powszechnie przyjętych zasad etycznych. Wskazana jest dbałość o kulturę języka i poprawność językową.

4. Opinie wyrażane językiem niezgodnym z podstawowymi zasadami norm etycznych, zawierające wulgaryzmy, treści uznane za naganne moralnie, naruszające godność jakiejkolwiek osoby bądź sprzeczne z prawem będą usuwane przez administratora adresu.

5. Opinie, z których jednoznacznie wynika zamiar działania na szkodę jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, nie będą brane pod uwagę.

6. Wydział Kultury zastrzega sobie prawo do wykorzystywania opinii użytkowników adresu kultura@um.gorzow.pl na potrzeby wewnętrznych analiz i statystyk Wydziału.

7. Wydział Kultury zastrzega sobie prawo do podawania do publicznej wiadomości opinii wybranych użytkowników, nie modyfikując ani nie manipulując ich przekazem.

8. Wyrażenie opinii poprzez adres kultura@um.gorzow.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie przez Wydział Kultury opinii w całości lub jej fragmentów z zachowaniem anonimowości autora opinii, chyba że jej autor jednoznacznie wyrazi chęć ujawnienia swojego imienia i nazwiska.

9. Wydział Kultury zapewnia ochronę danych osobowych użytkowników adresu kultura@um.gorzow.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz nie będzie udostępniał adresów mailowych tych użytkowników osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub na żądanie uprawnionych organów państwa.

10. Wydział Kultury zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikom adresu projektów aktów prawnych, projektu strategii rozwoju kultury, miesięcznych kalendarzy wydarzeń kulturalnych, a także innych materiałów związanych z działalnością kulturalną.


19 lutego 2012 22:49, Hanna Kaup
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


No i to by było na tyle. Możecie ludzie pisać, byle by było po mojemu. Zastanawia mnie, kto stoi za panią dyrektor dr od słupków, że jest przekonana o swojej reacji i wyszło mi po raz zresztą kolejny, że TJ, za to, że Dziakański nie wszedł do jego komitetu. Mam nadzieję, że radni nie dadzą zespuć tego, co naprawdę dobre w Gorzowie.
Anonim_4122, 27.02.2012, 13:32, 150.254.196.178 ##

No to się musiało dziać. Z taką kulturą w mieście wojewódzkim, to aż strach się kontaktować :(
Anonim_2741, 27.02.2012, 13:41, 93.175.129.29 ##

100% poparcia dla dyr. Tomaszewicza! Jeśli ta strategia znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości, to za kilka lat Gorzów będzie miastem ludzi totalnie niewrażliwych na kulturę i sztukę. Gdzie mają rozwijać swoje pasje młodzi ludzie, którzy korzystali z oferty domów kultury? Wielu wartościowych literatów, rysowników, fotografików czy muzyków zaczynało swoją przygodę ze sztuką właśnie w GDK, MCK, "Pod Filarami" itd. Jak tak dalej pójdzie, to dyrektorzy instytucji będą musieli organizować zasadzki na ulicach i siłą ściągać publiczność na koncerty/przedstawienia/wystawy. Ponoć osławiona Długoterminowa Strategia Rozwoju Marki Gorzów Przystań za punkt honoru stawia sobie uczynienie z tego miasta silnego ośrodka sztuki. Chce zerwać z dotychczasowym post-industrialnym wizerunkiem Gorzowa na rzecz "przystani dla zbłąkanych artystycznych dusz". Jednocześnie nie dostrzega się elementarnej zależności: wszechstronnie wykształcona i uwrażliwiona młodzież to w przyszłości świadomy odbiorca sztuki. BEZSENS, IGNORANCJA, ABSURD... Sam jestem muzykiem, stypendystą prezydenta, absolwentem akademii muzycznej, laureatem kilku konkursów w Polsce i za granicą. Nigdy nie będę ukrywał, że dzięki MDK, GDK i "filarom" nie skończyłem jak moi kimple - dłubiąc słonecznik na trzepaku przed blokiem. Wróciłem do tego miasta bo miałem nadzieję, że będzie NORMALNIE. Dziś bardzo poważnie rozważam wyjazd stąd, bo mam wrażenie, że o moim losie decydują DYLETANCI!anonim12345, 28.02.2012, 00:04, 81.190.185.184 ##

Słyszałem, że blondasek z platformy planuje reformę związaną z klonowaniem. Niech uważa, bo Grecja to raj w stosunku do Polski, jak za kilka dni będzie po ciemku w swojej siedział w chłodzie i brudzie jak na wojnie i śmierdział jak na odległość.... O tym teraz mówi cała energetyka.
Anonim_6173, 28.02.2012, 00:17, 178.183.177.95 ##

aby zaoszczędzić ma etat dla pana Dziekańskiego,Urząd mógłby opuścić wynajmowane pomieszczenia i przenieść wydział kultury, wydział promocji i biuro plastyka miejskiego do DOMINANTY, i koniecznie ściągnąć do siebie obecną dyr MCK
anon, 28.02.2012, 11:38, 83.21.102.41 ##

A ja oszczędności znajduję w wydziale kultury. Czy wszyscy dyrektorzy mają asystentów? Pani dyrektor od kultury od początku "swojego panowania"
zawsze i wszędzie chodzi z asystenką. W urzędzie jest to jedyny precedens. Niektórzy złośliwi szepczą, że przyjęła manierę po swojej poprzedniczce, a może to kwestia braku odwagi, pewności siebie i wiedzy??? Codzienne oderwanie pracownika za biurka od papierów, przez dyrektora, oznacza tylko jedno - za dużo ludzi pracuje w wydziale kultury. Są wolne przebiegi, a to już są wymierne oszczędności przynajmniej 50 tys. zł rocznie!
Anonim_7116, 28.02.2012, 20:57, 79.186.116.42 ##

he he! Pewnie nie chce jej się nosić długopisu i kartek bo pańcie od kultury pewnie mądrzejsze nie są od swojej wszechwiedzącej szefowej. Potrafi się kobieta ustawić.
Aśka, 28.02.2012, 21:40, 79.186.116.42 ##

"– To radni zdecydują, co się stanie w kulturze. Trzeba tu zrobić jakiś porządek"
To jest bzdurne załozenie! O tym co sie dzieje w kulturze decyduja Tworcy! Juz była czas kiedy tworzono na "zapotrzebowanie społeczne" Ciekawe kto by z obecnych radnych wspierał Picassa albo innego Dali...?
Anonim_4411, 29.02.2012, 07:45, 89.73.27.82 ##

No i wyszły kolejne kwiatki - tym razem zatrudnienie w Filharmonii, która cały czas zatrudnia kolejnych ludzi. I już teraz stalo się jasne, dlaczego pani dyrektor dr od słupków chce likwidować gorzowską kulturę, albo ją wcielać do innych, czyli Filharmonii. Ma powstać wielki moloch, bo prezydent TJ tylko takie lubi. Żałosne, że nie stać ją na własne zdanie. A skąd inąd, jak ma mieć własne zdanie, skoro się na tym nie zna. Brońmy Filarów i innych placówek przed zakusami niekompetentnych urzędniczek
Anonim_4122, 29.02.2012, 10:04, 150.254.196.178 ##

ja już się gubię w tych pomysłach urzędników... Paranoja! Zostawcie w spokoju Filary, MOS i GDK! Jedyne instytucje w których robi się coś dla ludzi bez zdzierania z nich kasy. Gdzie w tym mieście taki klimat jak w Jazz Clubie, gdzie za dobry film zapłacicie 12 czy 6 zł jak nie w Krzesłach, gdzie dzieciaki mają chodzić na warsztaty jak nie do MOS i GDK? Lepiej zrównać z ziemią i zbudować... no właśnie co? Kto pracuje nad koncepcją kultury? A przepraszam słyszałem, że Pani która pracuje w multipleksie i Pan, o którym niezbyt pochlebne komentarze się wygłasza. A reszta z tych ludzi? Jacyś ślepi?
Anonim_2987, 29.02.2012, 16:51, 83.8.130.45 ##

"Próżnoś repliki się spodziewał
Nie dam ci prztyczka ani klapsa.
Nie powiem nawet pies cię jebał,
bo to mezalians byłby dla psa."
J.TUWIM

wszelka dyskusja z tymi bęcwałami i tak nie ma sensu.... Trzeba ich przetrwać. Do wszystkich twórców: RÓBMY SWOJE!!! Tego nam nie zabiorą!
anonim12345, 01.03.2012, 00:09, 81.190.185.184 ##

Już i tak jest w miarę dobrze. Radni nie zgodzili się na jeden z gejzerów pozmysłów, czyli nie przekażą tysięcy dla muzeum na makietę i quasi Muzeum Gorzowa. Może również krytycznie podejdą do pomysłu na gorzowską kulturę? Trzymam kciuki za to. A Filarmonia nie powinna zatrudniać, tylko zacząć zwalniać niepotrzebnych urzędasów - to tak marginesie
Anonim_4122, 01.03.2012, 08:08, 150.254.196.178 ##

Postulat o rozpisanie konkursu na koncepcję restrukturyzacji gorzowskich instytucji kultury - w odniesieniu do jej zadań ujętych już i ogólnie zakreślonych w strategicznych planach miasta - jest ze wszech miar zasadny. Tylko wtedy bowiem pokusić się można o zorganizowanie rzeczowej debaty, na której przedstawione zostaną przemyślane do końca wizje i w odniesieniu do nich spodziewać się można merytorycznej dyskusji, czy też polemik z autorami koncepcji. Bo ja osobiście, po naszych "strategach" i urzednikach, niczego rewelacyjnego się nie spodziewam...
bytek, 04.03.2012, 16:45, 79.186.33.202 ##

http://www.facebook.com/notes/katarzyna-radkiewicz/wszechobecna-teoria-spisku-czyli-zmiany-po-gorzowsku/1900887259907#!/notes/katarzyna-radkiewicz/wszechobecna-teoria-spisku-czyli-zmiany-po-gorzowsku/1900887259907
Anonim_2987, 05.03.2012, 18:32, 83.23.205.58 ##

„Pawlak jest w naszej kulturze jak Mucha w sporcie" tyle że nie taka ładna i zgrabna, intelekt na wagę muchy ma...
Anonim_9514, 11.03.2012, 00:24, 79.186.9.114 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Lekarz został zwolniony
W ślad za materiałem „Tragiczny finał” publikujemy kolejne oświadczenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Tekst „Tragiczny finał” czytaj tu: http://www.egorzowska.pl/pokaz,czlowiek,10690,tragiczny_final_, A oto ... <czytaj dalej>
Lubuskie ma Strategię Rozwoju
Radni województwa przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego z perspektywą do 2030 roku. Za głosowało 28 radnych, wstrzymało się 2 radnych, ... <czytaj dalej>
Dzień modlitwy i pokuty
Pierwszy piątek Wielkiego Postu, przypadający w tym roku 19 lutego, jest dniem pokuty i modlitwy za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich ... <czytaj dalej>
Chirurgia ogólna wraca do pracy
Dobra wiadomość dla pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Oddział wznawia ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Fenix" Kowalstwo Artystyczne Dariusz Cybulski

ul. Walczaka 43 b/2, Gorzów Wlkp.
tel. 502 161 164
branża: Bramy, kraty, ogrodzenia <czytaj dalej>
Michalski Andrzej Zakład Usługowo-Handlowy

ul. Wróblewskiego 27 b, Gorzów Wlkp.
tel. 95 729 83 53
branża: RTV - serwis <czytaj dalej>
"Oib" Obsługa Inwestycji Budowlanych Adam Szkiłądź

ul. Kosynierów Gdyńskich 33, Gorzów Wlkp.
tel. 601 773 884
branża: Projektowe biura <czytaj dalej>

15 tysięcy za pomysł
15 tys. zł na jeden pomysł. W sumie prawie milion. ... <czytaj dalej>
Tragiczny finał
Drugą połowę minionego tygodnia zdominowała w Gorzowie sprawa 80-letniego mężczyzny, ... <czytaj dalej>
Najstarszy Niedźwiedź w Polsce
W tym roku będzie obchodził swoje 620-lecie. Każdego dnia możecie ... <czytaj dalej>
Uwaga! Ważna zmiana
Uwaga Pacjenci z grupy 0 i seniorzy. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« luty 2021 »
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Jesteśmy ofiarami narodowego bałaganu
Takiego bałaganu w życiu tego kraju nie pamiętam, jak żyję. Od karuzeli niespójnych informacji, kłamliwych wieści, negatywnych komentarzy i wszelkiej maści fake newsów, a także tzw. sensacji, które rozbudzają w ... <czytaj dalej>
15 tysięcy za pomysł
15 tys. zł na jeden pomysł. W sumie prawie milion. <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie zaprasza do udziału <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_5249aa.jpg
Hanna Kaup:
Najstarszy Niedźwiedź w Polsce
W tym roku będzie obchodził swoje 620-lecie. Każdego dnia możecie ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Mach Mach, czyli Machiavelli Machulskiego
Na ten dzień czekałam jak wielu innych z utęsknieniem. Już ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Przemoc, której nie widać
Wyniki ankiety SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce. Ponad połowa nastolatków doświadczyła ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Jaka najlepsza?
Jaka szczoteczka jest najlepsza: tradycyjna, elektryczna czy soniczna? Jaką wybrać, ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_5386:
Jak można mieć depresję, skoro w Polsce nie ma problemów ? Gospodarka kwitnie, wyprzedza Japonię. <czytaj dalej>
Anonim_3962:
Wiesz to się bardzo łatwo udziela takich rad po fakcie. Zresztą nie wiemy jak bardzo rodzina była w to zaangażowana i jakie informacje o pacjenci <czytaj dalej>
Anonim_4851:
Bardzo dobra reakcja czerwonego szpitala w spr swojego personelu. Nie wiem czy nie powinno zostac wszczete postępowanie dowodowe o nieumyślne doprow <czytaj dalej>
Anonim_2836:
cyt. "A co ty chcesz od rodziny?..."
w normalnej rodzinie ktoś z najbliższych pacjenta pojechałby taksówką, MZK lub czymkolwiek <czytaj dalej>
Anonim_3962:
Wypchano pacjenta ze szpitala po pięciu godzinach! Weź ty się ogarnij z takimi durnymi komentarzami. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej